Privacy Policy

Opšti principi zaštite podataka – grupa kompanija PYRONOVA

Dragi Čitaoče,

kompanije PYRONOVA grupe pripremile su ovaj dokument za Vas da bi Vas upoznali sa najnovijim zakonima koji se tiču zaštite Vaših ličnih podataka i ispunjavanja obaveze obaveštavanja.

Grupa kompanija PYRONOVA prihvatila se obezbeđenju maksimalne bezbednosti vaših ličnih podataka u raznim oblastima, te i u oblasti zaštite podataka o ličnosti i pruža garanciju transparentnosti u pogledu njihove obrade.

 

1. Zašto smo sastavili ovaj dokumenat?

Stupio je na snagu novi zakon o zaštiti vaših ličnih podataka i taj zakon od nas zahteva da Vas obavestimo o cilju rukovanja vašim podacima, odnosno da Vam pružimo i druge relevantne informacije o temi.

Osnova pojedinačnog regulisanja je: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EU) broj 2016/679 (27. aprila 2016.) o zaštiti podataka o ličnosti fizičkih lica u pogledu rukovanja ličnim podacima i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR – opšta uredba o zaštiti podataka). Navedena uredba je u daljem tekstu „GDPR”.

 

2. Ko smo mi?

Mi smo preduzeća grupe kompanija PYRONOVA, čija je osnovna delatnost obavljanje poslova u vezi sa zaštitom od požara. Sledeća preduzeća ulaze u sastav grupe kompanija PYRONOVA:

 • PYRONOVA s. r. o., sedište: Landererova 8, 811 09 Bratislava, Slovačka
 • PYRONOVA IS Slovakia s. r. o., sedište: Landererova 8, 811 09 Bratislava, Slovačka
 • PYRONOVA IS, s.r.o., sedište: Studniční 248/18, 617 00 Brno, Republika Češka
 • PYRONOVA IS Romania SRL, sedište: Calea Turzii 192, 400495 Cluj-Napoca, Rumunija
 • PYRONOVA IS Hungária Kft., sedište: Építők útja 2 – 4, 2040 Budaörs, Mađarska
 • PYRONOVA IS Deutschland GmbH, sedište: Würzburger Straβe 8, 30880 Laatzen, Nemačka
 • PYRONOVA IS D.O.O. Novi Sad, sedište: ul. Augusta Cesarca 18, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

Na osnovu GDPR-a oni klijenti, koji žele da obavljaju delatnost koja obuhvata i rukovanje podacima i opredele cilj rukovanja podacima, smatraju se kao rukovalac podataka.

Dakle, ako ste dostavili svoje lične podatke (ime i prezime) nekoj od gore navedenih preduzeća sa namerom da sa njim sklopite ugovor o kupoprodaji i sl. u tom slučaju to dotično preduzeće u odnosu na Vas  smatra se kao rukovalac podataka, a vi ispunjavate ulogu uključene (zainteresovane) osobe. Na osnovu GDPR-a uključena osoba je fizičko lice, čiji se lični podaci obrađuju.

Vi, kao uključena osoba, možete ostvari sledeća vaša prava prema dotičnom preduzeću ili možete kontaktirati preduzeće da vam pruži više informacija o rukovanju vašim ličnim podacima.

 

3. Kako nas možete kontaktirati?

Stupite u kontakt sa bilo kojim preduzećem grupe kompanija PYRONOVA, koje postupa i kao rukovalac podataka pomoću sledećih kontakata:

Gore navedena preduzeća se mogu kontaktirati i putem pisma koji se šalje na gore navedenu adresu sedišta preduzeća.

3. Kojim ličnim podacima rukujemo?

Kao prvo, treba da odredimo definiciju podataka o ličnosti. Podaci su podaci koji se odnose na fizička lica na osnovu čega se njihov identitet može ustanoviti direktnim ili indirektnim putem. Pod pojmom podatak o ličnosti podrazumeva se prezime, ime, adresa stanovanja ili mesto boravka, vreme rođenja, broj izvoda iz matične knjige, e-mail adresa, broj telefona, potpis i podaci koji se odnose na lokaciju ili na onlajn autentikaciju, fotografije, tonski zapis, itd. Svaki podatak koji je jedinstven u pogledu fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, privrednog, kulturnog ili socijalnog identiteta fizičkog lica, smatra se ličnim podatkom.

Svako preduzeće grupe kompanija PYRONOVA rukuje onim podacima o ličnosti koji su neophodni za obavljanje svojih poslovnih aktivnosti i drugih povezanih delatnosti, a ujedno ispunjava zakonske i ugovorne obaveze, tokom čega štiti svoje opravdane interese.

Obrađuju se sledeće kategorije ličnih podataka:

 • Osnovni identifikacioni podaci:Titula, ime, prezime, datum rođenja, broj izvoda iz matične knjige, stalna adresa ili mesto boravka, fotografija, audiovizuelni zapisi, državljanstvo, nacionalna pripadnost, potpis, ime poslodavca/preduzeća, naziv radnog mesta ili funkcija, radno mesto, u slučaju malog preduzetnika sedište i registarski (matični) broj.
 • Kontaktni podaci:telefon, e-mail adresa, faks, i poštanska adresa.
 • Podaci transakcije:ime banke, broj bankovnog računa.
 • Sociološko-demografski podaci:indirektno starosna dob i pol.
 • CCTV sistem: CCTV snimci, na kojima se vidi uključena osoba, i na osnovu kojih je moguća njegova identifikacija, zatim vidno je njegovo ponašanje i postupci, tu se na indirektan način podrazumeva u pojedinim slučajevima specijalna kategorija ličnih podataka, čak i tada, kada nisu neophodni, odnosno kada to nije namera preduzeća (npr. zdravstveno stanje, etnička, rasna pripadnost, verska ili ideološka pripadnost).

Vaši dopunski lični podaci takođe se mogu obraditi, na primer, ako se Vi prijavite na posao kod jednog od preduzeća grupe kompanija PYRONOVA, u tom slučaju vaši dopunski lični podaci isto se mogu obraditi na osnovu vaše dostavljene autobiografije i motivacionog pisma, odnosnoako ste Vi ranije bili radnik jednog od preduzeća grupe kompanija PYRONOVA, onda se obrađuju već spomenuti dopunski lični podaci saglasno ranijim ili važećim lokalnim pravnim propisima.

Svako preduzeće grupe kompanija PYRONOVA tokom rukovanja podacima prati princip štednje podataka, što konkretno znači da u interesu obrade podataka koristi podatak ograničenog obima.

Vi putem gore navedenih kontakata bilo kada možete zatražiti kopiju i onih vaših ličnih podataka kojima rukuje jedna od preduzeća grupe kompanija PYRONOVA.

5. Odakle nabavljamo Vaše lične podatke?

Preduzeća grupe PYRONOVA podatke o ličnosti nabavljaju iz sledećih izvora:

 • direktno od Vas prilikom zaključivanja i ispunjavanja ugovora ili sporazuma koji je sklopljen sa Vama, ili kada steknu Vašu saglasnost za rukovanje vašim ličnim podacima;
 • od drugih, ako ste to odobrili (npr. član porodice);
 • iz postupaka koje sprovode organi i tela javnih vlasti;
 • iz javno dostupnih registara, listi i zapisa.

6. Zašto rukujemo Vašim ličnim podacima?

Ovaj deo dokumenta saopštava one ciljeve, zbog kojih preduzeća grupe PYRONOVA rukuju vašim ličnim podacima. Postoje organizacije čijim se podacima rukuje radi lakše orijentacije i boljeg razumevanja dotičnog pitanja. Obraćamo Vam pažnju, da istovremeno možete spadati u više kategorija (npr. klijent, koji nam šalje pismo, može se smatrati i klijentom i pošiljaocem pisma).  Preduzeća grupe kompanija PYRONOVA primenjuju iste procedure rukovanja podacima i za njih važi onaj tip interne politike, koja se primenjuje u celoj grupi kompanija. Sledeći ciljevi rukovanja podacima koja su uvrstana u kategorije podjednako su važeći za sva preduzeća grupe PYRONOVA.

Izuzetak čini obrada ličnih podataka sistemom CCTV u pogonu preduzeća PYRONOVA s.r.o. Trnava (Slovačka) – kako je to navedeno u završnom delu ovog poglavlja – to preduzeće je jedino, gde se rukovanje podacima vrši na specifičan način.

Sledeće informacije pružaju obaveštenje o vremenskom periodu čuvanja ličnih podataka. Naznačeni periodi su maksimalni vremenski periodi, tokom kojih se rukovanje vašim podacima vrši na osnovu definisanih ciljeva. Mada suštinski nastojimo da još pre isteka naznačenog vremenskog roka brišemo podatke o ličnosti ili da ih preimenujemo koristeći se pseudonimom, ako ustanovimo da ti podaci o ličnosti više nisu potrebni u pogledu planiranih ciljeva rukovanja podacima.

Imajući u vidu, da preduzeće veoma ozbiljno shvata zaštitu podataka o ličnosti, želimo Vam garantovati, da vaše lične podatke bez razložno ili nepotrebno ne prosleđujemo nikome.  

Obraćamo Vam pažnju, da se rukovanje vašim ličnim podacima može obavljati saglasno mnoštvu pravnih osnova. Ukidanje jednog takvog pravnog osnova (npr. vaše saglasnosti za rukovanje ličnim podacima) ne znači, da ćemo prestati sa obradom vaših ličnih podataka, ako osnovu za postupak rukovanja čini jedna druga pravna osnova, koja je i dalje važeća.

Detaljnija obaveštenja možete dobiti preko gore navedenog kontakta vašeg nadležnog preduzeća grupe PYRONOVA. 

Klijent / Bivši klijent za vreme stupanja na snagu GDPR-a

Ako ste klijent kome jedna od preduzeća grupe PYRONOVA pruža usluge, onda Vašim podacima to preduzeće u toj meri rukuje, koja je mera potrebna za ostvarenje bilo kojih ili svih ciljeva navedenih u sledećem, u zavisnosti od etape stanja vašeg ugovornog odnosa, da bi sa Vama (1) pripremila, ugovorila, zaključila, izmenila ugovor i da bi vodila evidenciju o ugovornom odnosu sa Vama, (2) da bi ispunila obaveze iz ugovora koji je zaključen sa Vama, i (3) da bi arhivirala sve pripadajuće dokumente, tu podrazumevajući i kontakte koji se odnose na ugovorni odnos ostvaren sa Vama, radi zaštite prava preduzeća i naplate potraživanja prema vama, odnosno sa ciljem ispunjenja obaveza u vezi vođenja evidencija, odnosno (4) da bi ispunila sve zakonske obaveze koje proističu iz vođenja knjiga preduzeća saglasno pravnim propisima.

Ako ste Vi za vreme stupanja na snagu GDPR-a, kao klijent jednog od preduzeća grupe PYRONOVA, pružali usluge, ali sada više niste klijent, Vaši lični podaci biće obrađeni u potrebnoj meri (1) u svakom od dokumenata, između ostalog i u saopštenjima, sa ciljem arhiviranja, koja su povezana sa ugovornim odnosom koji je sa vama ostvaren, radi zaštite prava preduzeća i naplate potraživanja prema vama, odnosno sa ciljem ispunjenja zakonskih obaveza u vezi vođenja evidencija.

Pravni osnov za rukovanje vašim ličnim podacima: izvršenje ugovornih obaveza sa strane preduzeća, koje proističu iz ugovora potpisanog sa strane preduzeća, tu podrazumevajući i pred ugovorni odnos ostvaren sa Vama (GDPR, član 6(1)(b)), ispunjenje zakonitih obaveza preduzeća na osnovu lokalnih pravnih propisa (GDPR, član 6(1)(c)) i afirmacija opravdanih interesa preduzeća koji zahtevaju rukovanje vašim ličnim podacima (GDPR, član 6(1)(f)).

Opravdani interesi: Zaštita prava i afirmacija pravnih zahteva preduzeća.

Kategorije mogućih adresanata u slučaju prosleđivanja vaših ličnih podataka: Poreske uprave, državni i policijski organi i tela, firme koje pružaju tehničke usluge podržavanja i usluge podržavanja putem standardnog softvera, veb hosting ili usluge u oblaku, usluge stručnjaka (pravni savetnici, računovođe, poreski savetnici, revizori), banke, poštanski kuriri, kuriri brze pošte, ostali dobavljači.

Vremenski period (maksimalan) čuvanja ličnih podataka: U dokumentaciji, u ovoj kategoriji navedene lične podatke, treba čuvati u periodu od 10 godina, izuzev, ako je zbog nekih drugih razloga za period čuvanja određen duži vremenski period.

Osoba koja postupa u ime jednog klijenta/osoba koja je postupala u ime jednog klijenta

Ako ste Vi osoba koja postupa u ime jednog klijenta, ili osoba koja je postupala u ime jednog klijenta (npr. zaposleni, član tela, podizvođač, ili druga osoba), preduzeće grupe PYRONOVA rukuje vašim podacima u toj meri, koju zahteva ispunjenje bilo kojih ili svih sledećih ciljeva u zavisnosti od stanja vašeg ugovornog odnosa, da bi sa Vama (1) pripremilo, ugovorilo, zaključilo, izmenilo ugovor i da bi vodilo evidenciju o ugovornom odnosu sa Vama, (2) da bi ispunilo obaveze iz ugovora koji je zaključen sa Vama, i (3) da bi arhiviralo sve pripadajuće dokumente, tu podrazumevajući i kontakte koji se odnose na ugovorni odnos ostvaren sa Vama sa ciljem zaštite prava preduzeća i naplate potraživanja prema vama, odnosno sa ciljem ispunjenja obaveza u vezi vođenja evidencija, odnosno (4) da ispuni sve zakonske obaveze koje proističu iz vođenja knjiga preduzeća saglasno pravnim propisima.

Pravni osnov za rukovanje vašim ličnim podacima: ispunjenje zakonitih obaveza preduzeća na osnovu lokalnih pravnih propisa (GDPR, član 6(1)(c)) i afirmacija opravdanih interesa preduzeća koji zahtevaju rukovanje vašim ličnim podacima (GDPR, član 6(1)(f)).

Opravdani interesi: ostvarenje i izvršenje ugovornog odnosa sa klijentom/zaštita prava i afirmacija pravnih zahteva preduzeća.

Kategorije mogućih adresanata u slučaju prosleđivanja vaših ličnih podataka: Poreske uprave, državni i policijski organi i tela, firme koje pružaju tehničke usluge podržavanja i usluge podržavanja putem standardnog softvera, veb hosting ili usluge u oblaku, usluge stručnjaka (pravni savetnici, računovođe, poreski savetnici, revizori), banke, poštanski kuriri, kuriri brze pošte, ostali dobavljači.

Vremenski period (maksimalan) čuvanja ličnih podataka: U dokumentaciji u ovoj kategoriji navedene lične podatke treba čuvati u periodu od 10 godina, izuzev, ako je zbog nekih drugih razloga za period čuvanja određen duži vremenski period.

 

Dobavljač / Raniji dobavljač za vreme stupanja na snagu GDPR-a

Ako ste Vi dobavljač jednog od preduzeća grupe PYRONOVA, koji vrši uslužnu delatnost ili dobavu robe, dotično preduzeće će rukovati vašim ličnim podacima u toj meri, koju zahteva ispunjenje bilo kojih ili svih sledećih ciljeva u zavisnosti od stanja vašeg ugovornog odnosa, da bi sa Vama (1) pripremilo, ugovorilo, zaključilo, izmenilo ugovor i da bi vodilo evidenciju o ugovornom odnosu sa Vama, (2) da bi ispunilo obaveze iz ugovora koji je zaključen sa Vama, i (3) da bi arhiviralo sve pripadajuće dokumente, tu podrazumevajući i kontakte koji se odnose na ugovorni odnos ostvaren sa Vama radi zaštite prava preduzeća i naplate potraživanja prema vama, odnosno sa ciljem ispunjenja obaveza u vezi vođenja evidencija, odnosno (4) da ispuni sve zakonske obaveze koje proističu iz vođenja knjiga preduzeća saglasno pravnim propisima i (5) da izvrši sve zakonske obaveze na osnovu lokalnih pravnih propisa koji se odnose na zdravstvenu zaštitu na radu, na ličnu zaštitu na radu i na ilegalno zapošljavanje, čija kontrola se obavlja na licu mesta u okviru projekta.

Ako ste Vi za vreme stupanja na snagu GDPR-a, kao dobavljač jednog od preduzeća grupe PYRONOVA pružali usluge dostave robe ili ostalih usluga, ali sada više niste dobavljač, Vaši lični podaci biće obrađeni u potrebnoj meri (1) u svakom od dokumenata, između ostalog i u saopštenjima, sa ciljem arhiviranja, a koji su povezani sa ugovornim odnosom koji je sa vama ostvaren, radi zaštite prava preduzeća i naplate potraživanja prema vama, odnosno sa ciljem izvršenja zakonskih obaveza u vezi vođenja evidencija.

Pravni osnov za rukovanje ličnim podacima: izvršenje ugovornih obaveza sa strane preduzeća, koje proističu iz ugovora potpisanog sa strane preduzeća, tu podrazumevajući i predugovorni odnos ostvaren sa Vama (GDPR, član 6(1)(b)), ispunjenje zakonitih obaveza preduzeća na osnovu lokalnih pravnih propisa (GDPR, član 6(1)(c)) i afirmacija opravdanih interesa preduzeća koji zahtevaju rukovanje vašim ličnim podacima (GDPR, član 6(1)(f)).

Opravdani interesi: zaštita prava i afirmacija pravnih zahteva preduzeća.

Kategorije mogućih adresanata u slučaju prosleđivanja vaših ličnih podataka: Poreske uprave, državni i policijski organi i tela, firme koje pružaju tehničke usluge podržavanja i usluge podržavanja putem standardnog softvera, veb hosting ili usluge u oblaku, usluge stručnjaka (pravni savetnici, računovođe, poreski savetnici, revizori), banke, poštanski kuriri, kuriri brze pošte, ostali klijenti.

Vremenski period (maksimalan) čuvanja ličnih podataka: Podatke o ličnosti navedene u dokumentaciji ove kategorije treba čuvati u periodu od 10 godina, izuzev, ako je zbog nekih drugih razloga za period čuvanja određen duži vremenski period.

Osoba koja postupa u ime jednog dobavljača/osoba koja je postupala u ime jednog dobavljača

 Ako ste Vi osoba koja postupa u ime jednog dobavljača, ili osoba koja je postupala u ime jednog dobavljača, npr. zaposleni, član tela, podizvođač, ili druga osoba), preduzeće grupe PYRONOVA rukuje vašim podacima u toj meri, koju zahteva ispunjenje sledećih bilo kojih ili svih ciljeva u zavisnosti od stanja vašeg ugovornog odnosa, da bi sa Vama (1) pripremilo, ugovorilo, zaključilo, izmenilo ugovor i da bi vodilo evidenciju o ugovornom odnosu sa Vama, (2) da bi ispunilo obaveze iz ugovora koji je zaključen sa Vama, i (3) da bi arhiviralo sve pripadajuće dokumente, tu podrazumevajući i kontakte koji se odnose na ugovorni odnos ostvaren sa Vama radi zaštite prava preduzeća i naplate potraživanja prema vama, odnosno sa ciljem ispunjenja obaveza u vezi vođenja evidencija, odnosno (4) da izvrši sve zakonske obaveze koje proističu iz vođenja knjiga preduzeća saglasno pravnim propisima i (5) da ispuni sve zakonske obaveze na osnovu lokalnih pravnih propisa koji se odnose na zdravstvenu zaštitu na radu, na ličnu zaštitu na radu, i na ilegalno zapošljavanje, čija kontrola se obavlja na licu mesta u okviru projekta.

Pravni osnov za rukovanje vašim ličnim podacima: ispunjenje zakonitih obaveza preduzeća na osnovu lokalnih pravnih propisa (GDPR, član 6(1)(c)) i afirmacija opravdanih interesa preduzeća koji zahtevaju rukovanje vašim ličnim podacima (GDPR, član 6(1)(f)).

Opravdani interesi: ostvarenje i izvršenje ugovornog odnosa sa dobavljačem/zaštita prava i afirmacija pravnih zahteva preduzeća.

Kategorije mogućih adresanata u slučaju prosleđivanja vaših ličnih podataka: Poreske uprave, državni i policijski organi i tela, firme koje pružaju tehničke usluge podržavanja i usluge podržavanja putem standardnog softvera, veb hosting ili usluge u oblaku, usluge stručnjaka (pravni savetnici, računovođe, poreski savetnici, revizori), banke, poštanski kuriri, kuriri brze pošte.

Vremenski period (maksimalan) čuvanja ličnih podataka: Podatke o ličnosti navedene u dokumentaciji ove kategorije treba čuvati u periodu od 10 godina, izuzev, ako je zbog nekih drugih razloga za period čuvanja određen duži vremenski period.

Kandidat za radno mesto

Ukoliko se prijavite na radno mesto kod jednog od preduzeća grupe PYRONOVA, Vaši lični podaci će se obraditi sa ciljem da bi se procenilo da li su Vaše sposobnosti adekvatne za popunjavanje oglašene pozicije i na osnovu njih bićete pozvani na intervju u vezi dotičnog radnog mesta.

Ukoliko dotično preduzeće grupe PYRONOVA ne uspostavi radni odnos sa Vama u pogledu oglašene pozicije, ali zbog drugih upražnjenih radnih mesta u preduzeću i u budućem žele da sa Vama da održavaju kontakt, dotično preduzeće će Vaše lične podatke čuvati u evidenciji potencijalnih stručnih kandidata.

Pravni osnov za rukovanje vašim ličnim podacima: Vaš slobodan i nedvojbeni pristanak za rukovanje vašim ličnim podacima (GDPR, član(1)(a). Ukoliko ste kandidat za oglašeno radno mesto, a preduzeće je steklo podatke od jednog drugog fizičkog (npr. od Vašeg poznanika, člana porodice ili prijatelja) pravnu osnovu za rukovanje podacima takođe čini Vaša pismena saglasnost za rukovanje vašim ličnim podacima (GDPR, član 6(1)(a)). U ovom slučaju bez Vašeg pristanka ne prihvatamo, odnosno u daljem ne rukujemo podacima koje smo dobili od treće strane.

Kategorije mogućih adresanata u slučaju prosleđivanja vaših ličnih podataka: Ne postoje.

Vremenski period (maksimalan) čuvanja ličnih podataka: Lične podatke čuvamo, dok Vi kao kandidat za oglašeno radno mesto pristajete da se obrađuju Vaši lični podaci, ili kad povučete svoj pristanak, brišemo ih u najkraćem vremenskom periodu.

 

Raniji zaposleni/radnik za vreme stupanja na snagu GDPR-a

Ako ste Vi bivši radnik jednog od preduzeća grupe PYRONOVA, Vaši lični podaci biće rukovani samo sa ciljem arhiviranja u interesu zaštite prava i afirmacije pravnih zahteva preduzeća, nadalje radi ispunjenja zakonskih obaveza koja se odnose na vođenje evidencija.

Pravni osnov za rukovanje vašim ličnim podacima: Ispunjenje zakonitih obaveza preduzeća na osnovu lokalnih pravnih propisa (GDPR, član 6(1)(c)) i afirmacija opravdanih interesa preduzeća koji zahtevaju rukovanje vašim ličnim podacima (GDPR, član 6(1)(f)).

Opravdani interesi: zaštita prava i afirmacija pravnih zahteva preduzeća.

Kategorije mogućih adresanata u slučaju prosleđivanja vaših ličnih podataka: Državni i policijski organi i tela, firme koje pružaju tehničke usluge podržavanja i usluge podržavanja putem standardnog softvera, veb hosting ili usluge u oblaku, poštanski kuriri, kuriri brze pošte.

Vremenski period (maksimalan) čuvanja ličnih podataka: Lični podaci evidentirani u ličnim kartotekama čuvaju se 70 godina računajući od termina rođenja. Lični podaci koji se nalaze u dokumentima za obračun zarada čuvaju se 50 godina. Podaci iz evidencije prisutnih i evidencije godišnjih odmora čuvaju se 3 godine. Lični podaci navedeni na ostalim dokumentima čuvaju se 3-10 godina, izuzev, ako je zbog drugih razloga potrebno čuvanje na duži period.

 

Supružnici, izdržavana deca, roditelji izdržavane dece i drugi članovi uže porodice zaposlenog/ supružnici bivših zaposlenih za vreme stupanja na snagu GDPR-a, izdržavana deca bivših zaposlenih za vreme stupanja na snagu GDPR-a, roditelji izdržavane dece bivših zaposlenih za vreme stupanja na snagu GDPR-a i drugi članovi uže porodice bivših zaposlenih za vreme stupanja na snagu GDPR-a

Ako ste supružnik, izdržavano dete, roditelj izdržavane dece ili drugi član uže porodice zaposlenog u jednom od preduzeća grupe PYRONOVA, u tom slučaju lični podaci biće obrađeni iz kadrovskih razloga i sa ciljem obračuna zarada koji se tiču dotičnog zaposlenog, odnosno saglasno lokalnim pravnim propisima sa ciljem naknadnog arhiviranja.

Ako ste supružnik, izdržavano dete, roditelj izdržavane dece ili drugi član uže porodice bivšeg zaposlenog u jednom od preduzeća grupe PYRONOVA, u tom slučaju lični podaci biće obrađeni iz kadrovskih razloga i sa ciljem obračuna zarada koji se tiču dotičnog zaposlenog, odnosno saglasno lokalnim pravnim propisima sa ciljem naknadnog arhiviranja.

Pravni osnov za rukovanje vašim ličnim podacima: Ispunjenje zakonitih obaveza preduzeća na osnovu lokalnih pravnih propisa (GDPR, član 6(1)(c)).

Kategorije mogućih adresanata u slučaju prosleđivanja vaših ličnih podataka: Uprave društvenog i zdravstvenog osiguranja, privatne penzijske kase, penzijsko osiguranje, poreske uprave, državni i policijski organi i tela, Ustanove za rad, porodicu i socijalna pitanja, firme koje pružaju tehničke usluge podržavanja i usluge podržavanja putem standardnog softvera, veb hosting ili usluge u oblaku, usluge stručnjaka (pravni savetnici, računovođe, poreski savetnici, revizori), banke, poštanski kuriri, kuriri brze pošte.

Vremenski period (maksimalan) čuvanja ličnih podataka: Lični podaci se čuvaju 3-10 godina.

 

Poslovni partner/Bivši poslovni partner za vreme stupanja na snagu GDPR-a

 Ako ste Vi poslovni partner jednog od preduzeća grupe PYRONOVA, tada se vašim podacima rukuje iz razloga da bi Vaše podatke (1) naveli i po potrebi izmenili u spisku poslovnih partnera, da bi Vaše lične podatke (2) upisali zajedno sa izmenama u javne registre, odnosno da bi ih odatle brisali, (3) da bi popunili, koristili i čuvali dokumente firme i ostale pripadajuće dokumente i saopštenja, kada se ta pohrana podataka vrši radi zaštite prava i afirmisanja pravnih zahteva preduzeća sa ciljem ispunjenja zakonskih obaveza u vezi vođenja evidencija, (4) da se ispune prava i obaveze preduzeća prema Vama kao poslovnom partneru, i (5) da se ispune zakonske obaveze na osnovu lokalnih pravnih propisa o knjigovodstvu.

 Ako ste Vi bivši poslovni partner jednog od preduzeća grupe PYRONOVA, ali više niste poslovni partner, u tom slučaju se Vaši lični podaci obrađuju u potrebnoj meri (1) sa ciljem korišćenja i čuvanja firminih dokumenata i ostalih pripadajućih dokumenata i saopštenja, kada se ta pohrana podataka vrši radi zaštite prava i afirmisanja pravnih zahteva preduzeća sa ciljem ispunjenja zakonskih obaveza u vezi vođenja evidencija.

Pravni osnov za rukovanje vašim ličnim podacima: ispunjenje ugovora sa strane onog preduzeća u kome ste Vi poslovni partner (GDPR, član 6(1)(b)), ispunjenje zakonitih obaveza preduzeća na osnovu lokalnih pravnih propisa (GDPR, član 6(1)(c)) i afirmacija opravdanih interesa preduzeća koji zahtevaju rukovanje vašim ličnim podacima (GDPR, član 6(1)(f)).

Opravdani interesi: zaštita prava i afirmacija pravnih zahteva preduzeća.

Kategorije mogućih adresanata u slučaju prosleđivanja vaših ličnih podataka: Nadležne vlasti registra poslovnih subjekata, državni i policijski organi i tela, firme koje pružaju tehničke usluge podržavanja i usluge podržavanja putem standardnog softvera, veb hosting ili usluge u oblaku, usluge stručnjaka (pravni savetnici, računovođe, poreski savetnici, revizori), banke, poštanski kuriri, kuriri brze pošte.

Vremenski period (maksimalan) čuvanja ličnih podataka: Lični podaci iz zapisnika sa sednica održanih sa poslovnim parterima preduzeća, odnosno iz ostalih firminih dokumenata, nadovezujućih dokumenata i saopštenja čuvaju se 5 godina od termina prosleđivanja podataka sa strane rukovalaca. Lični podaci iz knjigovodstvenih dokumenata čuvaju se 10 godina, izuzev, ako je zbog drugih razloga potrebno duže čuvanje. Lični podaci sa spiska poslovnih partnera koji vodi preduzeće, čuvaju se dok ste Vi poslovni partner u preduzeću. Lični podaci iz ostalih dokumenata čuvaju se 10 godina računajući od prestanka poslovnog partnerstva sa preduzećem.

 

Organ odlučivanja / Bivši organ odlučivanja za vreme stupanja na snagu GDPR-a

 Ako ste Vi organ odlučivanja jednog od preduzeća grupe PYRONOVA, u tom slučaju se obrađuju Vaši podaci, da bi se sa Vama (1) pripremio, ugovorio, zaključio, izmenio ugovor i da bi se vodila evidencija o ugovornom odnosu sa Vama, (2) da bi se ispunile obaveze iz ugovora koji je zaključen sa Vama,  (3) da bi se upisali u javne registre Vaši lični podaci uključujući i izmene, odnosno da bi ih odatle brisali, (4) da bi popunili, koristili i čuvali dokumente firme i ostale pripadajuće dokumente i saopštenja, i kada se ta pohrana podataka vrši radi zaštite prava i afirmisanja pravnih zahteva preduzeća sa ciljem ispunjenja zakonskih obaveza u vezi vođenja evidencija, i (5) da se ispune zakonske obaveze na osnovu lokalnih pravnih propisa o knjigovodstvu.

Ako ste Vi bivši organ odlučivanja jednog od preduzeća grupe PYRONOVA za vreme stupanja na snagu GDPR-a, ali više niste, u tom slučaju se Vaši lični podaci obrađuju u potrebnoj meri (1) sa ciljem korišćenja i čuvanja firminih dokumenata i ostalih pripadajućih dokumenata i saopštenja, kada se ta pohrana podataka vrši radi zaštite prava i afirmisanja pravnih zahteva preduzeća sa ciljem ispunjenja zakonskih obaveza u vezi vođenja evidencija.

Pravni osnov za rukovanje vašim ličnim podacima: izvršenje ugovornih obaveza sa strane preduzeća, koje proističu iz ugovora potpisanog sa strane preduzeća, tu podrazumevajući i pred ugovorni odnos ostvaren sa Vama (GDPR, član 6(1)(b)), ispunjenje zakonitih obaveza preduzeća na osnovu lokalnih pravnih propisa (GDPR, član 6(1)(c)) i afirmacija opravdanih interesa preduzeća koji zahtevaju rukovanje vašim ličnim podacima (GDPR član 6(1)(f)).

Opravdani interesi: zaštita prava i afirmacija pravnih zahteva preduzeća.

Kategorije mogućih adresanata u slučaju prosleđivanja vaših ličnih podataka: Nadležne vlasti registra poslovnih subjekata, državni i policijski organi i tela, firme koje pružaju tehničke usluge podržavanja i usluge podržavanja putem standardnog softvera, veb hosting ili usluge u oblaku, usluge stručnjaka (pravni savetnici, računovođe, poreski savetnici, revizori), banke, poštanski kuriri, kuriri brze pošte.

Vremenski period (maksimalan) čuvanja ličnih podataka: Lični podaci iz dokumenata koji dozvoljavaju vršenje određene ili ostale poslovne delatnosti, iz zapisnika sa sednica održanih sa organom odlučivanja rukovalaca podataka, odnosno iz ostalih firminih dokumenata, nadovezujućih dokumenata i saopštenja čuvaju se 5 godina od termina prosleđivanja podataka sa strane rukovalaca podataka. Lični podaci iz knjigovodstvenih dokumenata čuvaju se 10 godina, izuzev, ako je zbog drugih razloga potrebno čuvanje na duži period. Lični podaci sa spiska poslovnih partnera koji vodi preduzeće, čuvaju se dok ste Vi poslovni partner u preduzeću. Lični podaci iz ostalih dokumenata (npr. sporazumi) čuvaju se 10 godina računajući od prestanka saradnje između organa odlučivanja i preduzeća.

Dužnik / Bivši dužnik za vreme stupanja na snagu GDPR-a

Ako ste Vi dužnik jednog od preduzeća grupe PYRONOVA, u tom slučaju se Vaši lični podaci rukuju radi naplate Vašeg dugovanja prema preduzeću u van sudskom postupku, tu podrazumevajući naknadno arhiviranje spisa u interesu zaštite prava i afirmisanja pravnih zahteva preduzeća.

Ako ste Vi bivši dužnik jednog od preduzeća grupe PYRONOVA za vreme stupanja na snagu GDPR-a, u tom slučaju se Vaši lični podaci obrađuju radi arhiviranja podataka u interesu zaštite prava i afirmisanja pravnih zahteva preduzeća.

Pravni osnov za rukovanje vašim ličnim podacima: Opravdani interesi preduzeća koji zahtevaju rukovanje vašim ličnim podacima (GDPR, član 6(1)(f)) i opravdani interesi preduzeća koji smatraju potrebnim rukovanje vašim ličnim podacima (GDPR, član 6(1)(f)).

Opravdani interesi: zaštita prava i afirmacija pravnih zahteva preduzeća.

Kategorije mogućih adresanata u slučaju prosleđivanja vaših ličnih podataka: firme koje pružaju tehničke usluge podržavanja i usluge podržavanja putem standardnog softvera, veb hosting ili usluge u oblaku, pravni savetnici, banke, poštanski kuriri, kuriri brze pošte.

Vremenski period (maksimalan) čuvanja ličnih podataka: Lični podaci se obavezno čuvaju u roku od 10 godina računajući od završetka postupka prinudne naplate.

Osoba koja postupa u ime dužnika / osoba koja je postupala u ime bivšeg dužnika

Ako ste Vi osoba koja postupa u ime našeg dužnika (npr. zaposleni, član tela, podizvođač, ili druga osoba), u tom slučaju preduzeće grupe PYRONOVA rukuje vašim podacima u cilju prinudne naplate duga u van sudskom postupku, tu podrazumevajući i naknadno arhiviranje svih dotičnih spisa u interesu zaštite prava i afirmisanja pravnih zahteva preduzeća.

Ako ste Vi osoba koja je postupala u ime našeg dužnika (npr. zaposleni, član tela, podizvođač, ili druga osoba), u tom slučaju preduzeće grupe PYRONOVA rukuje vašim podacima u cilju prinudne naplate duga u van sudskom postupku, u slučaju naplate, vrši se naknadno arhiviranje svih dotičnih spisa u interesu zaštite prava i afirmisanja pravnih zahteva preduzeća.

Pravni osnov za rukovanje vašim ličnim podacima: Ispunjenje zakonskih obaveza preduzeća na osnovu lokalnih pravnih propisa (GDPR, član 6 (1)(c)) i afirmisanje opravdanih interesa preduzeća koje zahteva rukovanje vašim ličnim podacima (GDPR, član 6 (1)(f)).

Opravdani interesi: zaštita prava i afirmacija pravnih zahteva preduzeća.

Kategorije mogućih adresanata u slučaju prosleđivanja vaših ličnih podataka: firme koje pružaju tehničke usluge podržavanja i usluge podržavanja putem standardnog softvera, veb hosting ili usluge u oblaku, pravni savetnici, banke, poštanski kuriri, kuriri brze pošte.

Vremenski period (maksimalan) čuvanja ličnih podataka: Lični podaci se obavezno čuvaju u roku od 10 godina računajući od završetka postupka prinudne naplate.

Uključena osoba u parnični postupak / bivša osoba uključena u parnični postupak za vreme stupanja na snagu GDPR-a

Ako ste Vi uključena osoba, bilo kakvog pravnog statusa, u sudski ili drugi postupak koji se vodi protiv jednog od preduzeća grupe PYRONOVA, ili obrnuto, ako jedna od preduzeća grupe PYRONOVA učestvuje u jednom takvom postupku ili  pokreće protiv Vas i/ili protiv jedne druge osobe koja je uključena u postupak, u tom slučaju Vaši lični podaci se obrađuju sa ciljem sprovođenja postupka i u interesu naknadnog arhiviranja spisa radi zaštite prava i afirmisanja pravnih zahteva preduzeća.

Ako ste Vi bivša uključena osoba, bilo kakvog pravnog statusa, u sudski ili drugi postupak koji se vodio protiv jednog od preduzeća grupe PYRONOVA, ili obrnuto, ako je jedna od preduzeća grupe PYRONOVA učestvovala u jednom takvom postupku ili je pokrenula protiv Vas i/ili protiv jedne druge uključene osobe postupak, u tom slučaju Vaši lični podaci se obrađuju sa ciljem sprovođenja postupka i u interesu naknadnog arhiviranja spisa radi zaštite prava i afirmisanja pravnih zahteva preduzeća.

Pravni osnov za rukovanje vašim ličnim podacima: Ispunjenje zakonskih obaveza preduzeća na osnovu lokalnih pravnih propisa (GDPR, član 6 (1)(c)) i afirmisanje opravdanih interesa preduzeća koje zahteva rukovanje vašim ličnim podacima (GDPR ,član 6 (1)(f)).

Opravdani interesi: zaštita prava i afirmacija pravnih zahteva preduzeća.

Kategorije mogućih adresanata u slučaju prosleđivanja vaših ličnih podataka: Sudovi, arbitražni sudovi, izvršitelji, primenioci prava, državni i policijski organi i tela, učesnici parničnog postupka, podrazumevajući i svedoke, veštake, sudske tumače i druge osobe, firme koje pružaju tehničke usluge podržavanja i usluge podržavanja putem standardnog softvera, veb hosting ili usluge u oblaku, usluge stručnjaka (pravni savetnici, računovođe, poreski savetnici, revizori), banke, poštanski kuriri, kuriri brze pošte.

Vremenski period (maksimalan) čuvanja ličnih podataka: Lični podaci se obavezno čuvaju u roku od 10 godina računajući od završetka postupka prinudne naplate.

Adresanti i pošiljaoci pisama / Bivši adresanti i pošiljaoci pisama za vreme stupanja na snagu GDPR-a

Ako ste Vi adresant pisma koje je poslalo jedno od preduzeća grupe PYRONOVA, ili ste pošiljaoc od koga drugi dobijaju pisma, bilo u papirnoj, bilo u elektronskoj formi preko e-sandučeta, preduzeće rukuje Vašim ličnim podacima saglasno lokalnim pravnim propisima sa ciljem vođenja odgovarajuće evidencije o korespondenciji.

Ako ste Vi adresant božićne/novogodišnje čestitke koju je poslalo jedno od preduzeća grupe PYRONOVA, preduzeće rukuje Vašim ličnim podacima imajući u vidu opravdane interese preduzeća.

Pravni osnov za rukovanje vašim ličnim podacima: Ispunjenje zakonskih obaveza preduzeća na osnovu lokalnih pravnih propisa (GDPR, član 6 (1)(c)) i afirmisanje opravdanih interesa preduzeća koje zahteva rukovanje vašim ličnim podacima (GDPR, član 6 (1)(f)).

 Opravdani interesi: negovanje dobrih odnosa sa poslovnim krugovima i afirmisanje naziva i respekta preduzeća.

Kategorije mogućih adresanata u slučaju prosleđivanja vaših ličnih podataka: Državni i policijski organi i tela, firme koje pružaju tehničke usluge podržavanja i usluge podržavanja putem standardnog softvera, veb hosting ili usluge u oblaku, poštanski kuriri, kuriri brze pošte.

Vremenski period (maksimalan) čuvanja ličnih podataka: Lični podaci iz evidencije o korespondenciji se obavezno čuvaju tokom 10 godina. Ako opravdani interesi preduzeća postoje i posle ukidanja postojećeg odnosa sa adresantom (čije poništavanje je moguće posle potpunog raskida saradnje ili posle isteka produženog vremenskog termina).

 

Osoba koja postupa u ime adresanta/ Osoba koja postupa u ime bivših adresanata i pošiljaoca

Ako ste Vi osoba koja postupa u ime adresanta pismena koja je poslalo jedno od preduzeća grupe PYRONOVA, ili ste osoba, koja postupa ili je postupao u ime pošiljaoca od koga dobijaju ili su dobijali pisma, bilo u papirnoj, bilo u elektronskoj formi preko e-sandučeta (npr. zaposleni, član tela, podizvođač ili druga osoba) preduzeće rukuje Vašim ličnim podacima saglasno lokalnim pravnim propisima sa ciljem vođenja odgovarajuće evidencije o korespondenciji.

Ako ste Vi primili božićnu/novogodišnju čestitku od jednog preduzeća grupe PYRONOVA, preduzeće rukuje Vašim ličnim podacima imajući u vidu opravdane interese preduzeća.

Pravni osnov za rukovanje vašim ličnim podacima: Ispunjenje zakonskih obaveza preduzeća na osnovu lokalnih pravnih propisa (GDPR, član 6 (1)(c)) i afirmisanje opravdanih interesa preduzeća koje zahteva rukovanje vašim ličnim podacima (GDPR, član 6 (1)(f))

 Opravdani interesi: negovanje dobrih odnosa sa poslovnim krugovima i afirmacija imena i respekta preduzeća.

Kategorije mogućih adresanata u slučaju prosleđivanja vaših ličnih podataka: Državni i policijski organi i tela, firme koje pružaju tehničke usluge podržavanja i usluge podržavanja putem standardnog softvera, veb hosting ili usluge u oblaku, poštanski kuriri, kuriri brze pošte.

Vremenski period (maksimalan) čuvanja ličnih podataka: Lični podaci iz evidencije o korespondenciji se obavezno čuvaju tokom 10 godina. Ako opravdani interesi preduzeća postoje i posle ukidanja postojećeg odnosa sa adresantom (čije poništavanje je moguće posle potpunog raskida saradnje ili posle isteka produženog vremenskog termina).

Zainteresovana (uključena) osoba

Ako ste Vi zainteresovana (uključena) osoba koja svoja prava iz GDPR-a ostvaruje prema jednom od preduzeća grupe PYRONOVA, u tom slučaju Vaši lični podaci se obrađuju sa ciljem da budu u skladu sa već spomenutom molbom (molbama).

Pravni osnov za rukovanje vašim ličnim podacima: Ispunjenje zakonskih obaveza preduzeća na osnovu lokalnih pravnih propisa i propisa EU (GDPR, član 6 (1)(c).

Kategorije mogućih adresanata u slučaju prosleđivanja vaših ličnih podataka: Državni i policijski organi i tela, firme koje pružaju tehničke usluge podržavanja i usluge podržavanja putem standardnog softvera, veb hosting ili usluge u oblaku, poštanski kuriri, kuriri brze pošte.

Vremenski period (maksimalan) čuvanja ličnih podataka: Lični podaci se čuvaju godinu dana računajući od ispunjenja molbe.

Učesnik društvenog događaja

Ako dobijete poziv ili se registrujete na događaj koji se održava u organizaciji jednog od preduzeća grupe PYRONOVA prilikom koga ste dali svoje lične podatke, spomenuti podaci se obrađuju radi organizovanja događaja i obezbeđenja Vašeg učešća na tom događaju. Na društvenim događajima dozvoljeno je fotografisanje sa ciljem akvizicije i pospešivanja prodaje dotičnog preduzeća grupe PYRONOVA i samim tim, pošto se Vi pojavljujete pred fotografom na jednom osvetljenom prostoru dajete pristanak za rukovanje vašim ličnim podacima. Ako ne dajete pristanak za rukovanje vašim podacima, morate ostati izvan označenog prostora. Vi bilo kada imate pravo da protetvujete protiv toga, da o Vama naprave fotografiju. Vaše fotografije se mogu objaviti na društvenoj mreži preduzeća, ako za to dajete pristanak.

Pravni osnov za rukovanje vašim ličnim podacima:  Vaš slobodan i jednoznačan pristanak za rukovanje vašim ličnim podacima (GDPR, član 6 (1)(a). Pristanak se može dati pismeno, ili na način da samovoljno pristajete na snimanje fotografije o Vama. U pogledu poziva na društveni događaj i Vašem učestvovanju na događaju pravnu osnovu čini opravdani interes preduzeća (GDPR, član 6 (1)(f)).

 Opravdani interesi: negovanje dobrih odnosa sa poslovnim krugovima i afirmacija imena i respekta preduzeća.

Kategorije mogućih adresanata u slučaju prosleđivanja vaših ličnih podataka: Firme koje pružaju usluge fotografisanja, društvene mreže, registrovani korisnici društvenih mreža.

Vremenski period (maksimalan) čuvanja ličnih podataka: Ako opravdani interesi preduzeća postoje i posle ukidanja postojećeg odnosa sa Vama (čije poništavanje je moguće posle potpunog raskida saradnje ili posle isteka produženog vremenskog termina). Ukoliko dajete pristanak, Vaši lični podaci se čuvaju u onom vremenskom periodu za koji ste dali pristanak, odnosno do opoziva pristanka, izuzev, ako takav rok nije određen.

Korisnici društvenih mreža

Grupa kompanija PYRONOVA i preduzeća grupe PYRONOVA stvaraju profile na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, YouTube, Linkedln i dr.), i kao rezultat toga lični podaci registrovanih korisnika se obrađuju, koje koriste naši profili, kojima se stručno upravlja. Ova vrsta rukovanja podacima podleže posebnim uslovima zaštite podataka o ličnosti, i koja se ujedno transparentno objavljuje unutar profila društvenih mreža.

Pravni osnov za rukovanje vašim ličnim podacima: Vaš slobodan i jednoznačan pristanak za rukovanje vašim ličnim podacima (GDPR, član 6 (1)(a) – što potvrđuje jednoznačan postupak ili interakcija unutar našeg profila (npr. „Like” ili „Share” itd.), ili potvrđuje druga radnja koja je povezana sa korišćenjem profila naše društvene mreže (npr. komentiranje postova).

Kategorije mogućih adresanata u slučaju prosleđivanja vaših ličnih podataka: Društvene mreže, registrovani korisnici društvenih mreža.

Vremenski period (maksimalan) čuvanja ličnih podataka: Do opoziva Vašeg pristanka, izuzev, ako rukovanje podacima prestaje ranije.

Strana koja traži podršku

Ako ste Vi strana koja traži podršku, Vaše lične podatke preduzeće grupe PYRONOVA rukuje sa ciljem da (1) oceni vašu molbu o pružanju podrške, i da (2) sklopi sa Vama sporazum o eventualnoj podršci, da (3) ga izvrši, da (4) arhivira svaki dokumenat, tu podrazumevajući i saopštenja, koja su povezana sporazumom koji je sklopljen sa Vama, u interesu zaštite prava i afirmisanja pravnih zahteva preduzeća, i sa ciljem ispunjenja zakonskih obaveza u vezi vođenja evidencija, i (5) da ispuni zakonske obaveze na osnovu lokalnih pravnih propisa o knjigovodstvu.

Pravni osnov za rukovanje vašim ličnim podacima:  izvršenje ugovornih obaveza sa strane preduzeća, koje proističu iz ugovora potpisanog sa strane preduzeća, tu podrazumevajući i pred ugovorni odnos ostvaren sa Vama (GDPR, član 6(1)(b)), ispunjenje zakonitih obaveza preduzeća na osnovu lokalnih pravnih propisa (GDPR, član 6(1)(c)) i afirmacija opravdanih interesa preduzeća koji zahtevaju rukovanje vašim ličnim podacima (GDPR, član 6(1)(f)).

Opravdani interesi: zaštita prava i afirmacija pravnih zahteva preduzeća.

Kategorije mogućih adresanata u slučaju prosleđivanja vaših ličnih podataka: Poreske ustanove, državni i policijski organi i tela, firme koje pružaju tehničke usluge podržavanja i usluge podržavanja putem standardnog softvera, veb hosting ili usluge u oblaku, usluge stručnjaka (pravni savetnici, računovođe, poreski savetnici, revizori), banke, poštanski kuriri, kuriri brze pošte, i drugi dobavljači.

Vremenski period (maksimalan) čuvanja ličnih podataka: Podaci o ličnostima koja su iz dokumenata koja su klasifikovana u ovom smislu, čuvaju se 10 godina, izuzev, ako je zbog drugih razloga potrebno duže čuvanje.

Osoba koja postupa u ime strane koja traži podršku/ Osoba koja je postupala u ime strane koja traži podršku

Ako ste osoba koja postupa u ime strane koja traži podršku, ili ste postupali u ime takve strane (npr. zaposleni, član tela ), Vaše lične podatke jedno od preduzeća grupe PYRONOVA može da rukuje sa ciljem: da (1) oceni vašu molbu o pružanju podrške, i da (2) sklopi sa Vama sporazum o eventualnoj podršci, da (3) ga izvrši, da (4) arhivira svaki dokumenat, tu podrazumevajući i saopštenja, koja su povezana sporazumom koji je sklopljen sa Vama, u interesu zaštite prava i afirmisanja pravnih zahteva preduzeća, i sa ciljem ispunjenja zakonskih obaveza u vezi vođenja evidencija, i da (5) ispuni zakonske obaveze na osnovu lokalnih pravnih propisa o knjigovodstvu.

Pravni osnov za rukovanje vašim ličnim podacima: Ispunjenje zakonitih obaveza preduzeća na osnovu lokalnih pravnih propisa (GDPR, član 6(1)(c)) i afirmacija opravdanih interesa preduzeća koji zahtevaju rukovanje vašim ličnim podacima (GDPR, član 6(1)(f)).

Opravdani interesi: Zaključivanje ugovora i ispunjenje obaveza iz ugovora koji je sklopljen sa stranom koja traži podršku/zaštita prava i afirmacija pravnih zahteva preduzeća.

Kategorije mogućih adresanata u slučaju prosleđivanja vaših ličnih podataka: Poreske ustanove, državni i policijski organi i tela, firme koje pružaju tehničke usluge podržavanja i usluge podržavanja putem standardnog softvera, veb hosting ili usluge u oblaku, usluge stručnjaka (pravni savetnici, računovođe, poreski savetnici, revizori), banke, poštanski kuriri, kuriri brze pošte, i drugi dobavljači.

Vremenski period (maksimalan) čuvanja ličnih podataka: Podaci o ličnostima koja su iz dokumenata koja su klasifikovana u ovom smislu čuvaju se 10 godina, izuzev, ako je zbog drugih razloga potrebno duže čuvanje.

 

Druge osobe koje stupaju u kontakt sa nama

Ako Vi ne spadate ni u jednu od gore navedenih kategorija, i ako nas kontaktirate pomoću Vaših ličnih podataka, onda dotični lični podaci biće korišćeni u cilju izvršenja Vaše molbe i radi Vašeg ponovnog kontaktiranja.

Pravni osnov za rukovanje vašim ličnim podacima: Vaš slobodan i jednoznačan pristanak za rukovanje vašim ličnim podacima (GDPR, član 6 (1)(a) – što potvrđuje jednoznačan postupak (uspostavljanje kontakta sa nama).

 Kategorije mogućih adresanata u slučaju prosleđivanja vaših ličnih podataka: Državni i policijski organi i tela, firme koje pružaju tehničke usluge podržavanja i usluge podržavanja putem standardnog softvera, veb hosting ili usluge u oblaku, poštanski kuriri, kuriri brze pošte i drugi dobavljači.

Vremenski period (maksimalan) čuvanja ličnih podataka: Potrebno vreme za izvršenje molbe, ili do povlačenja pristanka.

Poseta pogonu PYRONOVA s.r.o. Trnava-i (Slovačka)

Ako posetite naš pogon PYRONOVA s.r.o. , koji se nalazi na adresi Ivana Krasku 31, Trnava, Slovačka, u tom slučaju Vaše lične podatke obrađuje sistem CCTV, koji sistem je instaliran sa ciljem zaštite imovine dotičnog preduzeća grupe PYRONOVA s.r.o. i imovine drugih, odnosno sa ciljem zaštite zdravlja i obezbeđenja javnog reda, kao i sa ciljem zaštite na radu, sprečavanja i otkrivanja krivičnih dela.

Pravni osnov za rukovanje vašim ličnim podacima: Opravdani interesi preduzeća koji zahtevaju rukovanje vašim ličnim podacima (GDPR, član 6(1)(f)).

Opravdani interesi: Zaštita imovine preduzeća /spoljne imovine / zaštita zdravlja / obezbeđenje javnog reda, zaštita na radu, i sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela.

Kategorije mogućih adresanata u slučaju prosleđivanja vaših ličnih podataka: Organi za afirmaciju prava, sudovi, pravni savetnici.

Vremenski period (maksimalan) čuvanja ličnih podataka: Snimke sistema CCTV treba čuvati 15 dana računajući od termina snimanja. Izuzetak čini, ako organ za afirmaciju prava koji je ovlašćen da ispita krivično delo ili prekršaj naloži čuvanje i zabranu brisanja snimaka iz CCTV sistema, jer bi inače postupci u toku bili ugroženi.

7. Da li ste obavezni da saopštite Vaše lične podatke?

Ako je pravna osnova za rukovanje vašim ličnim podaci to, da jedna od preduzeća grupe PYRONOVA ispuni svoje zakonske obaveze, a Vi odbijate da saopštite Vaše lične podatke, ovo ponašanje može naneti takve štete preduzeću, koje preduzeće kasnije može da afirmiše prema Vama (npr. ako se indirektno povezano odredi kazna zbog prekršaja obaveza). U ovom slučaju saopštavanje ličnih podataka se smatra zakonskom obavezom i podatke ste obavezni saopštiti. U drugim slučajevima, ako ne saopštite Vaše lične podatke prema zakonskim propisima, u tom slučaju moguće je da sa Vama neće biti sklopljen ugovor ili sporazum, iako  se u tom slučaju lični podaci saopštavaju dobrovoljno.

Ako pravnu osnovu za rukovanje vašim ličnim podaci čini sklapanje ili izvršenje ugovora sa jednim od preduzeća grupe PYRONOVA, i Vi odbijate da saopštite Vaše lične podatke, u tom slučaju se ne dozvoljava uspostavljanje ugovornog odnosa sa preduzećem grupe PYRONOVA. Saopštavanje ličnih podataka vrši se na dobrovoljnoj osnovi.

Ako je pravni osnov opravdani interes jednog od preduzeća grupe PYRONOVA saglasno članu 6(1)(f) GDPR-a, što prestavlja odgovarajući pravni osnov za rukovanje Vašim ličnim podacima, u tom slučaju dužni ste dati pristanak za rukovanje podacima, ali i dalje imate pravo na protestvovanje.

Ako je Vaš pristanak za rukovanje podacima pravni osnov za rukovanje Vašim ličnim podacima i Vi odbijate davanje pristanka preduzeću grupe PYRONOVA za rukovanje Vašim ličnim podacima, u tom slučaju postaje nemoguće da se Vaši lični podaci obrade za konkretan cilj ili da se postupi na odgovarajući način (npr. ako se Vi prijavite za jedno radno mesto kod jednog od preduzeća grupe PYRONOVA, a ne dajete pristanak za rukovanje Vašim podacima, tada mi ne možemo da prostudiramo vašu stručnu spremu i ne možemo Vas pozvati na intervju). Saopštavanje podataka o ličnosti se vrši na dobrovoljnoj osnovi.

8. Kako možete opozvati Vaš pristanak, ako je osnov za rukovanje Vašim ličnim podacima upravo taj pristanak?

Ako se rukovanje Vašim ličnim podacima zasniva na pristanku datom preduzeću grupe PYRONOVA, Vi bilo kada možete opozvati taj pristanak na način da o tome dostavljate pismeno obaveštenje preduzeću na gore navede kontakte. U spomenutom pismenom obaveštenju treba navesti da želite opozvati Vaš raniji pristanak.

Opoziv pristanka za rukovanje podacima ne utiče na legitimnost prethodnog rukovanja podacima.

Opoziv pristanka za rukovanje podacima ne znači, da preduzeće grupe PYRONOVA ukida rukovanje Vašim podacima pozivajući se na drugi pravni osnov, koji se razlikuje od onog što je naznačeno u pismenom obaveštenju.

9. Koja druga prava postoje u vezi podataka o ličnosti?

Kao prvo, imate pravo na jasno, transparentno i razumljivo obaveštenje o tome kako koristimo Vaše lične podatke i koja su Vaša prava?

Vaša prava su sledeća:

 • Pravo pristupa vašim ličnim podacima– Imate pravo da zatražite kopiju o Vašim ličnim podacima kojima rukuje preduzeće grupe PYRONOVA, odnosno, da dobijete informaciju o načinu korišćenja Vaših ličnih podataka. U većini slučajeva dajemo kopiju o ličnim podacima u pismenoj formi, izuzev, ako predmetne podatke tražite od nas u drugoj formi. Ako informacije tražite u elektronskoj formi, u tom slučaju dostavljamo Vam u elektronskoj formi, sa pretpostavkom, da za to postoje tehnički uslovi.
 • Pravo na korekciju ličnih podataka– Preduzećemo neophodne mere da obezbedimo tačnost, potpunost i ažurnost Vaših obrađenih ličnih podataka sa strane jednog od preduzeća grupe PYRONOVA. Ako smatrate da su Vaši lični podaci netačni, nepotpuni, nisu ažurni, u tom slučaju obratite se sa poverenjem preduzeću grupe PYRONOVA, gde će obaviti ispravku predmetnih podataka.
 • Pravo na brisanje (pravo na poništavanje)– Imate pravo da tražite od preduzeća grupe PYRONOVA , da brišu Vaše lične podatke, kao npr. one lične podatke, koje je preduzeće ranije steklo od Vas, ali su ti podaci već nepotrebni za originalno rukovanje podacima. U slučaju Vašeg prava treba uzeti u obzir svaku relevantnu okolnost. Npr. moguće je da preduzeće ima obaveze posebnog regulisanja ili odgovarajuće interese na osnovu pojedinačnih pravnih propisa, što znači, da ne može da udovolji dotičnoj molbi.
 • Pravo na ograničenje rukovanja podacima–Pod određenim okolnostima Vi ste u mogućnosti, da zatražite od preduzeća grupe PYRONOVA da ukine korišćenje Vaših ličnih podataka. U takvim uslovima, moguće je, ako ste mišljenja, da su Vaši lični podaci koje ste dostavili netačni ili ako velite, da preduzeću više nisu potrebni ti podaci.
 • Pravo na prosleđivanje podataka– Pod određenim okolnostima Vi ste u mogućnosti, da zatražite od preduzeća grupe PYRONOVA da Vaše dostavljene lične podatke prosledi trećoj strani po Vašem izboru. Ovakvo pravo prosleđivanja se odnosi samo na one lične podatke, koja su stečena na osnovu Vašeg pristanka ili na osnovu sporazuma koji je sklopljen sa Vama.
 • Pravo na protestvovanje– Imate pravo protestvovanja protiv rukovanja Vašim ličnim podacima koja se vrše na osnovu opravdanih interesa preduzeća grupe PYRONOVA. Ako ste ubeđeni da preduzeće nema opravdani ili ubedljiv razlog za rukovanje podacima, i Vi izjavljujete protest protiv rukovanja podacima, u tom slučaju treba se ukinuti rukovanje Vašim podacima.
 • Pravo na pokretanje postupka o rukovanju podacima – Ako smatrate da jedno od preduzeća grupe PYRONOVA bezrazložno ili nepravedno rukuje Vašim ličnim podacima, u tom slučaju imate pravo podneti žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti u onoj državi, članici Evropske ekonomske oblasti (EEA) u kojoj živite ili radite, ili tamo gde se incident u vezi zaštite podataka prema pretpostavkama dogodio.
 • Pravo na protestvovanje protiv automatizovanog odlučivanja u pojedinim predmetima i protiv stvaranja profila – Imate pravo da budete oslobođeni od donošenja odluka, koje se koriste isključivo automatizovanim sredstvima za obradu podataka, tu podrazumevajući i stvaranje profila, koja povlače za sobom takva pravna dejstva, koja se tiču i Vas ili bitno utiču na Vas na neki drugi način.

Ova prava su detaljnije navedena u članovima 15-22. GDPR-a. Ako želite više da saznate o vašim pravima, slobodno nas kontaktirajte u bilo koje vreme. U GDPR-u su utvrđeni osnovni uslovi jedinstvenih prava koja se odnose na Vas i koje možete primeniti. Postojanje takvih prava ne znači automatski, da će preduzeće grupe PYRONOVA automatski da odgovara tim pravima, u pojedinačnim slučajevima mogući su izuzeci i u pogledu određenih prava na ta prava se nadovezuju pojedinačni uslovi, koji se ne mogu u svim slučajevima ispoštovati. Preduzeća grupe PYRONOVA ispituju svaku molbu, koja je usmerena na pojedinačno pravo i ispituje pravne aspekte i promenljivost nadovezujući izuzetaka.

Vi se bilo kada možete koristiti bilo kojim pravom koji se odnosi na preduzeća grupe PYRONOVA putem navedenih kontakata. Interna načela grupe PYRONOVA uređuju postupak rukovanja spomenutim obaveštenjima.

10. Kuda prosleđujemo Vaše lične podatke?

Nemamo nameru, da prosledimo Vaše lične podatke u preko granični prostor ili u zemlje izvan Evropske ekonomske oblasti (EEA),  (u slučaju kada se u EEA uračunava i EU, Island, Norveška i Lihtenštajn).

11. Kako rukujemo Vašim ličnim podacima?

Obrada Vaših ličnih podataka se vrši elektronskim putem na serveru, u vidu baza podataka koja se nalaze na kompjuterima ili drugim uređajima ili u formi papira.

Ni jedna od preduzeća grupe PYRONOVA ne obavlja takvo rukovanje podacima, koje zahteva donošenje takvih odluka, koja imaju pravni uticaj ili drugi značajan uticaj na Vašu ličnost zbog automatizovanog rukovanja Vašim ličnim podacima. Preduzeća grupe PYRONOVA ne koriste se sastavljanjem profila u slučaju, kada obrađuju lične podatke.

12. Kako garantujemo zaštitu podataka o ličnosti?

Zaštita Vaših ličnih podataka je naš glavni prioritet. Radi obezbeđenja zaštite Vaših ličnih podataka primenjujemo neophodne tehničke i organizacione mere.

13. Niste zadovoljni?

Ako niste zadovoljni načinom na koji grupa kompanija PYRONOVA rukuje Vašim ličnim podacima, slobodno nas kontaktirajte preko bilo kog navedenog kontakta.

14. Kada stupaju na snagu ova načela i kako se mogu izmeniti?

Opšta načela o zaštiti podataka grupe kompanija PYRONOVA stupaju na snagu 25. maja 2018. godine. Zadržavamo pravo izmene ovih načela ukoliko nastanu promene u oblasti rukovanja podacima. O promenama se možete informisati na našem veb sajtu: www.pyronova.com.