Privacy Policy

Általános adatvédelmi irányelvek – PYRONOVA cégcsoport

Tisztelt Olvasó!

A PYRONOVA cégcsoport vállalatai azért készítették ezt a dokumentumot, hogy megismertessék Önt a legújabb adatvédelmi jogszabályokkal és a vállalat számára felmerülő tájékoztatási kötelezettségekkel.

A PYRONOVA cégcsoport egyéb területeken és a személyes adatok védelme területén vállalta, hogy maximálisan biztosítja az Ön személyes adatainak védelmét és kezelésükre vonatkozóan garantálja az átláthatóságot.

1. Miért is készült ez a dokumentum?

A személyes adatok védelméről új törvényhozás lépett életbe, amely előírja számunkra azt, hogy tájékoztatást adjunk az Ön adatainak kezelésének céljáról és más idevágó tájékoztatással is szolgáljunk.

Az egyedi szabályozás alapja: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR – általános adatvédelmi rendelet). Az előbbi rendelet a továbbiakban „GDPR”.

2. Kik vagyunk?

Mi a PYRONOVA cégcsoport vállalatai vagyunk, amelyek alaptevékenységét a tűzvédelmi feladatok jelentik. A PYRONOVA cégcsoporthoz a következő vállalatok tartoznak:

 • PYRONOVA s. r. o., székhelye: Landererova 8, 811 09 Bratislava, Szlovákia
 • PYRONOVA IS Slovakia s. r. o., székhelye: Landererova 8, 811 09 Bratislava, Szlovákia
 • PYRONOVA IS, s.r.o., székhelye: Studniční 248/18, 617 00 Brno, Cseh Köztársság
 • PYRONOVA IS Romania SRL, székhelye: Calea Turzii 192, 400495 Cluj-Napoca, Románia
 • PYRONOVA IS Hungária Kft., székhelye: Építők útja 2 – 4, 2040 Budaörs, Magyarország
 • PYRONOVA IS Deutschland GmbH, székhelye: Würzburger Straβe 8, 30880 Laatzen, Németország
 • PYRONOVA IS D.O.O. Novi Sad, székhelye: Sofje Pasković 21, 21203 Novi Sad – Veternik, Szerbia

A GDPR alapján azok a felek, akik adatkezelést magukban foglaló tevékenységeket kívánnak folytatni és meghatározzák az adatkezelés céljait, adatkezelőnek minősülnek.

Ezért, ha Ön megadta személyes adatait (vezetéknév és keresztnév) a fenti vállalatok valamelyikének azért, hogy adásvételi szerződést stb. kössenek, úgy a fenti vállalat az Ön tekintetében adatkezelőnek tekintendő, Ön pedig az érintett szerepét tölti be. A GDPR alapján az érintett olyan természetes személy, akinek a személyes adatai feldolgozásra kerülnek.

Ön, mint érintett az alábbi jogait gyakorolhatja a vállalat irányában vagy megkeresheti a vállalatot azért, hogy bővebb tájékoztatást adjon a személyes adatai kezeléséről.

3. Hogyan léphet kapcsolatba velünk?

Lépjen kapcsolatba az alábbi elérhetőségeken a PYRONOVA cégcsoport bármelyik vállalatával, amely adatkezelőként jár el:

A fenti vállalatok levélben is megkereshetők, amelyet a fent megadott székhelyükre kell címezni.

4. Milyen személyes adatokat kezelünk?

Először is határozzuk meg a személyes adatok fogalmát. A személyes adatok természetes személyekre vonatkozó adatok, amelyek segítségével személyazonosságuk közvetlenül vagy közvetetten megállapítható. A személyes adatok közé tartozik a vezetéknév, keresztnév, állandó lakcím vagy tartózkodási hely, születési idő, anyakönyvi szám, e-mail cím, telefonszám, aláírás és helyszínre vonatkozó adatok vagy online azonosítójuk, fénykép, hangfelvétel stb.

Minden olyan adat, amely egyedi a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára nézve, személyes adatnak minősül.

A PYRONOVA cégcsoport minden vállalata kezeli azokat a személyes adatokat, amelyek az üzleti tevékenységének és más kapcsolódó tevékenységek teljesítéséhez szükségesek, amely révén eleget tesz törvényes és szerződéses kötelezettségeinek és megvédi jogos érdekeit.

A következő személyes adatkategóriák kerülnek feldolgozásra:

 • Alapvető személyazonosító adatok: Megszólítás, vezetéknév, keresztnév, születési idő, anyakönyvi szám, állandó lakcím vagy tartózkodási hely, fénykép, audiovizuális felvétel, állampolgárság, nemzetiség, aláírás, a munkáltató/vállalat megnevezése, munkaköri beosztás vagy tisztség, munkahely, székhely és cégjegyzékszám vállalkozás esetében.
 • Elérhetőségek: telefonszám, e-mail cím, fax, és levélcím.
 • Tranzakciós adatok: bank neve, a banknál vezetett számla száma.
 • Szocio-demográfiai adatok: közvetetten életkor és nem

Az Ön kiegészítő személyes adatai szintén feldolgozhatók, például, ha Ön a PYRONOVA cégcsoport egyik vállalatánál munkára jelentkezik, úgy a kiegészítő adatai szintén feldolgozhatók az Ön által átadott önéletrajz és a motivációs levél keretében, illetveha Ön korábban dolgozója volt a PYRONOVA cégcsoport egyik vállalatának, akkor az említett kiegészítő személyes adatok kerülnek feldolgozásra az akár jelenlegi, akár korábbi helyi jogszabályoknak megfelelően.

A PYRONOVA cégcsoport minden vállalata az adatok kezelésénél követi az adattakarékosság elvét, ami konkrétan azt jelenti, hogy feldolgozás céljára csak behatárolt terjedelmű adatot használnak fel.

Ön a fenti elérhetőségeken bármikor kérheti azon személyes adatainak másolatát is, amelyeket egy PYRONOVA vállalat kezel.

5. Hogyan kerülnek hozzánk az Ön személyes adatai?

A PYRONOVA vállalatokhoz személyes adatok a következő forrásokból kerülnek:

 • közvetlenül Öntől egy megállapodás vagy szerződés megkötésekor és teljesítése során, vagy akkor, amikor megszerzik az Ön hozzájárulását a személyes adatainak a kezeléséhez;
 • másoktól, ha Ön ehhez hozzájárul (pl. családtagtól);
 • közhatalmi szerveket és testületeket bevonó eljárásokból;
 • nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásokból, listákból és feljegyzésekből.

6. Miért kezeljük az Ön személyes adatait?

A dokumentum ezen része ismerteti azokat a célokat, amelyek miatt a PYRONOVA vállalatok kezelik az Ön személyes adatait. Vannak olyan szervezetek, amelyek adatai a könnyebb eligazodás végett és a szóban forgó kérdés jobb megismerése céljából kerülnek kezelésre. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ön adott esetben egyszerre több kategóriába is tartozhat (pl. ügyfél, aki nekünk levelet küld, ügyfélnek és feladónak is tekinthető).  A PYRONOVA cégcsoport vállalatai ugyanazokat az adatkezelési eljárásokat alkalmazzák és olyan belső politikák érvényesek rájuk, amelyek a PYRONOVA cégcsoport egészére alkalmazandók. A kategóriákba sorolt következő adatkezelési célok minden PYRONOVA vállalatnál azonosak.

Az alábbi tájékoztatás ismerteti a személyes adatok tárolási idejére vonatkozó adatokat is. Ezek az időszakok maximális időszakok, amelyek során a megfogalmazott célokból kezelhetjük az Ön adatait. Valójában azonban az említett határidők lejárta előtt a személyes adatok felszámolására vagy álnevesítésére törekszünk, ha úgy ítéljük meg, hogy a személyes adatok a tervezett kezelési célok szempontjából már szükségtelenek.

Tekintettel arra, hogy a vállalat milyen komolyan veszi a személyes adatok védelmét, szeretnénk biztosítani Önt afelől, hogy személyes adatait szükségtelenül illetve indokolatlanul nem közöljük senkivel.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy személyes adatai kezelésének az alábbiak közül számos jogalapja lehet. Egy ilyen jogalap megszűnése (pl. az Ön hozzájárulása az adatkezeléshez) nem jelentheti azt, hogy megszüntetjük az Ön adatainak a kezelését, ha a kezelés alapját egy olyan másik jogalap képezi, ami továbbra is fennáll.

Bővebb tájékoztatás a fenti elérhetőségeken szerezhető be az Ön számára illetékes PYRONOVA vállalattól.

Ügyfél / Korábbi ügyfél a GDPR hatálybalépésekor

Ha Ön egy ügyfél, aki számára egy PYRONOVA vállalat szolgáltatásokat nyújt, akkor a vállalat olyan mértékig kezeli az Ön adatait, ami a következő célok bármelyikéhez vagy mindegyikéhez szükséges az Ön szerződéses viszonyának állásától függően azért, hogy (1) előkészítse, megtárgyalja, megkösse, módosítsa Önnel a szerződést és vezesse az Önnel fennálló szerződéses viszony nyilvántartását, (2) teljesítse az Önnel létrejött szerződéses viszonyt, és (3) archiváljon minden dokumentumot, beleértve az Önnel létrejött szerződéses viszonnyal kapcsolatos kapcsolattartást a vállalat jogainak megvédése és követeléseinek érvényesítése érdekében, valamint a nyilvántartásvezetésre vonatkozó kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve (4) hogy teljesítse a vállalat könyvelésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelő törvényes kötelezettségeit.

Ha Ön a GDPR hatálybalépésekor a PYRONOVA cégcsoport egyik vállalatának ügyfeleként szolgáltatásokat nyújtott, de már nem ügyfél, a személyes adatai a szükséges mértékig kerülnek feldolgozásra (1) minden olyan dokumentum, köztük közlemények, archiválása céljából, amelyek az Önnel létrejött szerződéses viszonnyal kapcsolatosak a vállalat jogainak védelme és követelései érvényesítése érdekében, valamint a nyilvántartás vezetésre vonatkozó törvényi kötelezettségek teljesítése céljából.

A személyes adatok kezelésének jogalapja: a szerződés teljesítése a vállalat által, amely szerződést a vállalat aláírt, beleértve az Önnel létrejött előszerződéses kapcsolatot (GDPR 6(1)(b) cikk), a vállalat helyi jogszabályok szerinti törvényes kötelezettségeinek a teljesítése (GDPR 6(1)(c) cikk) és a vállalat jogos érdekeinek teljesítése, amelyek megkövetelik az Ön adatainak a kezelését (GDPR 6(1)(f) cikk).

Jogos érdekek: A vállalat jogainak védelme és jogigényeinek érvényesítése.

Az Ön személyes adatai lehetséges címzettjeinek kategóriái: Adóhivatalok, állami és közhatalmi szervek és testületek, szabvány szoftvert vagy műszaki támogatást nyújtó szolgáltatók, web hosting vagy felhőszolgáltatók, szakmai szolgáltatások szolgáltatói (jogtanácsadók, könyvelők, adótanácsadók, könyvvizsgálók), bankok, postai futárok, futárszolgálatok, egyéb szállítók.

A személyes adatok tárolásának ideje (maximális): A dokumentációban ebbe a kategóriába sorolt személyes adatokat 10 évig kell megőrizni, kivéve, ha más okokból ennél hosszabb tárolási idő szükséges.

Egy ügyfél nevében eljáró személy / egy ügyfél nevében eljárt személy

Ha Ön egy ügyfél nevében eljáró személy, vagy olyan személy, aki egy ügyfél nevében járt el (pl. munkavállaló, testületi tag, alvállalkozó vagy más személy), a PYRONOVA vállalat olyan mértékig kezeli az Ön adatait, ami a következő célok bármelyikéhez vagy mindegyikéhez szükséges az Ön szerződéses viszonyának állásától függően azért, hogy (1) előkészítse, megtárgyalja, megkösse, módosítsa az ügyféllel a szerződést és vezesse az ügyféllel fennálló szerződéses viszony nyilvántartását, (2) teljesítse az ügyféllel létrejött szerződéses viszonyt, és (3) archiváljon minden dokumentumot, beleértve az ügyféllel létrejött szerződéses viszonnyal kapcsolatos kapcsolattartást a vállalat jogainak megvédése és követeléseinek érvényesítése érdekében, valamint a nyilvántartásvezetésre vonatkozó kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve (4) hogy teljesítse a vállalat könyvelésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelő törvényes kötelezettségeit.

A személyes adatok kezelésének jogalapja:  A vállalat helyi jogalkotás szerinti törvényes kötelezettségeinek a teljesítése (GDPR 6(1)(c) cikk) és a vállalat jogos érdekei, amelyek az Ön személyes adatainak a kezelését szükségessé teszik (GDPR 6(1)(f) cikk).

Jogos érdekek: Az ügyféllel létrejött szerződéses viszony létrehozása és teljesítése / a vállalat jogainak védelme és jogigényeinek az érvényesítése.

Az Ön személyes adatai lehetséges címzettjeinek kategóriái: Ügyfél, adóhivatalok, állami és közhatalmi szervek és testületek, szabvány szoftvert vagy műszaki támogatást nyújtó szolgáltatók, web hosting vagy felhőszolgáltatók, szakmai szolgáltatások szolgáltatói (jogtanácsadók, könyvelők, adótanácsadók, könyvvizsgálók), bankok, postai futárok, futárszolgálatok, egyéb szállítók.

A személyes adatok tárolásának ideje (maximális): A dokumentációban ebbe a kategóriába sorolt személyes adatokat 10 évig kell megőrizni, kivéve, ha más okokból ennél hosszabb tárolási idő szükséges.

Szállító / Korábbi szállító a GDPR hatálybalépésekor

Amennyiben Ön egy PYRONOVA vállalat szállítója, amely árukat és szolgáltatásokat szolgáltat, az adott vállalat addig a mértékig kezeli az Ön személyes adatait, amíg az a következő célok valamelyikéhez szükséges az Ön szerződéses viszonyának állásától függően abból a célból,  hogy (1) előkészítse, megtárgyalja, megkösse, módosítsa Önnel a szerződést és vezesse az Önnel fennálló szerződéses viszony nyilvántartását, (2) teljesítse az Önnel létrejött szerződéses viszonyt, és (3) archiváljon minden dokumentumot, beleértve az Önnel létrejött szerződéses viszonnyal kapcsolatos kapcsolattartást a vállalat jogainak megvédése és követeléseinek érvényesítése érdekében, valamint a nyilvántartásvezetésre vonatkozó kötelezettségek teljesítése érdekében, (4) teljesítse a vállalat könyvelésre vonatkozó helyi jogszabályok szerinti törvényes kötelezettségeit, és (5) teljesítse a vállalat törvényes kötelezettségeit annak a helyi jogalkotásnak megfelelően, amely a foglalkoztatás-egészségügyre és a munkavédelemre és az illegális foglalkoztatásra vonatkozik olyan ellenőrzések keretében, amelyek az előbbieknek való megfelelést vizsgálják a projekt helyszínein.

Ha Ön a PYRONOVA cégcsoport egyik vállalatának szállítójaként a GDPR hatálybalépésekor az adott vállalat számára árukat illetve szolgáltatásokat nyújtott, de már nem szállító, a személyes adatai a szükséges mértékig kerülnek feldolgozásra (1) minden olyan dokumentum, köztük közlemények, archiválása céljából, amelyek az Önnel létrejött szerződéses viszonnyal kapcsolatosak a vállalat jogainak védelme és követelései érvényesítése érdekében, valamint a nyilvántartás vezetésre vonatkozó törvényi kötelezettségek teljesítése céljából.

A személyes adatok kezelésének jogalapja: a szerződés teljesítése a vállalat által, amely szerződésnek a vállalat aláírója, beleértve az Önnel létrejött előszerződéses kapcsolatot (GDPR 6(1)(b) cikk), a vállalat helyi jogszabályok szerinti törvényes kötelezettségeinek a teljesítése (GDPR 6(1)(c) cikk) és a vállalat jogos érdekeinek teljesítése, amelyek megkövetelik az Ön adatainak a kezelését (GDPR 6(1)(f) cikk).

Jogos érdekek: A vállalat jogainak védelme és jogigényeinek érvényesítése.

Az Ön személyes adatai lehetséges címzettjeinek kategóriái: Adóhivatalok, állami és közhatalmi szervek és testületek, szabvány szoftvert ill. műszaki támogatást nyújtó szolgáltatók, web hosting és felhőszolgáltatók, szakmai szolgáltatásokat nyújtók (jogtanácsadók, könyvelők, adótanácsadók, könyvvizsgálók) bankok, postai futárok, futárszolgálatok, ügyfelek.

A személyes adatok tárolásának ideje (maximális): A dokumentációban ebbe a kategóriába sorolt személyes adatokat 10 évig kell megőrizni, kivéve, ha más okokból ennél hosszabb tárolási idő szükséges.

Egy szállító nevében eljáró személy / egy szállító nevében eljárt személy

Amennyiben Ön egy szállító nevében eljáró személy vagy egy szállító nevében eljárt személy (pl. munkavállaló, testületi tag, alvállalkozó vagy más személy), a PYRONOVA vállalat addig a mértékig kezeli az Ön személyes adtait, amíg az a következő célok valamelyikéhez szükséges az Ön szállítóval fennálló szerződéses viszonyának állásától függően, abból a célból, hogy (1) előkészítse, megtárgyalja, megkösse, módosítsa a szerződést a szállítóval és vezesse a szállítóval fennálló szerződéses viszony nyilvántartását, (2) teljesítse a szállítóval létrejött szerződéses viszonyt, és (3) archiváljon minden dokumentumot, beleértve a szállítóval létrejött szerződéses viszonnyal kapcsolatos kapcsolattartást a vállalat jogainak megvédése és követeléseinek érvényesítése érdekében, valamint a nyilvántartásvezetésre vonatkozó kötelezettségek teljesítése érdekében, (4) teljesítse a vállalat könyvelésre vonatkozó helyi jogalkotás szerinti törvényes kötelezettségeit, és (5) teljesítse a vállalat törvényes kötelezettségeit a foglalkoztatás-egészségügyre és munkavédelemre és az illegális foglalkoztatásra vonatkozó helyi jogalkotásnak megfelelően, amelyeknek való megfelelést ellenőrzések keretében vizsgálják a projekt helyszínein.

A személyes adatok kezelésének jogalapja:  A vállalat helyi jogalkotás szerinti törvényes kötelezettségeinek a teljesítése (GDPR 6(1)(c) cikk) és a vállalat jogos érdekei, amelyek az Ön személyes adatainak a kezelését szükségessé teszik (GDPR 6(1)(f) cikk).

Jogos érdekek: a szállítóval megvalósuló szerződéses viszony létrehozása és teljesítése / a vállalat jogainak védelme és jogigényeinek érvényesítése.

Az Ön személyes adatai lehetséges címzettjeinek kategóriái: Szállító, adóhivatalok, állami és közhatalmi szervek és testületek, szabvány szoftvert vagy műszaki támogatást nyújtó szolgáltatók, web hosting vagy felhőszolgáltatók, szakmai szolgáltatások szolgáltatói (jogtanácsadók, könyvelők, adótanácsadók, könyvvizsgálók), bankok, postai futárok, futárszolgálatok, ügyfelek.

Személyes adatok tárolásának ideje (maximális): A dokumentációban ebbe a kategóriába sorolt személyes adatokat 10 évig kell megőrizni, kivéve, ha más okokból ennél hosszabb tárolási idő szükséges.

Munkakörre pályázók

Amennyiben Ön egy PYRONOVA vállalatnál megpályázik egy munkakört, a személyes adatai arra a célra kerülnek feldolgozásra, hogy felmérjék az Ön adott pozícióra való alkalmasságát és interjúra hívják be a kérdéses pozícióra vonatkozóan.

Amennyiben az adott PYRONOVA vállalat nem létesít Önnel munkaviszonyt az adott munkakörre, ám a vállalat más megüresedett munkakörök tekintetében a jövőben is tartani kívánja Önnel a kapcsolatot, az adott vállalat a potenciális szakképzett jelöltek nyilvántartásában fogja tárolni az Ön személyes adatait.

A személyes adatok kezelésének jogalapja:  Az Ön szabad és félreérthetetlen hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez (GDPR 6(1)(a) cikk). Ha Ön munkakörre pályázik és a vállalat egy másik természetes személytől kapott adatokat (pl. az Ön ismerőse, családtagja vagy barátja), az adatkezelés jogalapját szintén az Ön írásbeli hozzájárulása képezi a személyes adatok kezeléséhez (GDPR 6(1)(a) cikk). Ebben az esetben az Ön hozzájárulása nélkül az említett harmadik féltől kapott adatokat nem fogadjuk el illetve nem kezeljük tovább.

Az Ön személyes adatai lehetséges címzettjeinek kategóriái: Nincs ilyen

A személyes adatok tárolásának ideje (maximális): A személyes adatokat addig tárolják, ameddig Ön munkaköri jelöltként hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, vagy amennyiben visszavonja a hozzájárulását, akkor ennél rövidebb ideig.

Korábbi dolgozó/munkavállaló a GDPR hatálybalépésekor

Ha Ön egy PYRONOVA vállalat egy korábbi dolgozója, a személyes adatait csak archiválás céljára kezelik a vállalati jogok védelme érdekében és jogigényeinek az érvényesítéséhez, valamint a nyilvántartásvezetésre vonatkozó törvényes kötelezettségek teljesítése végett.

A személyes adatok kezelésének jogalapja:  A vállalat helyi jogalkotás szerinti törvényes kötelezettségeinek a teljesítése (GDPR 6(1)(c) cikk) és a vállalat jogos érdekei, amelyek az Ön személyes adatainak a kezelését szükségessé teszik (GDPR 6(1)(f) cikk).

Jogos érdekek: a vállalat jogainak védelme és jogigényeinek az érvényesítése.

Az Ön személyes adatai lehetséges címzettjeinek kategóriái: Állami és közhatalmi szervek és testületek, szabvány szoftvert vagy műszaki támogatást nyújtó szállítók, web hosting vagy felhőszolgáltatást nyújtó szolgáltatók, futárszolgáltatók, postai futárok.

A személyes adatok tárolásának ideje (maximális): A személyi kartotékokban rögzített személyes adatokat a születési időtől számítva 70 évig tárolják. A bérszámfejtési iratokon szereplő személyes adatokat 50 évig tárolják. A jelenléti íveken és a szabadságolási íveken szereplő adatokat 3 évig tárolják. Az egyéb dokumentumokon rögzített személyes adatokat 3-10 évig tárolják, kivéve, ha egyéb ok miatt ennél hosszabb tárolásra van szükség.

Házastársak, eltartott gyermekek, az eltartott gyermekek szülei és a munkavállalók más közvetlen családtagjai / a korábbi munkavállalók házastársai a GDPR hatálybalépésekor, a korábbi munkavállalók eltartott gyermekei a GDPR hatálybalépésekor, a korábbi munkavállalók eltartott gyermekeinek szülei a GDPR hatálybalépésekor és a korábbi munkavállalók más közvetlen családtagjai a GDPR hatálybalépésekor

Ha Ön egy PYRONOVA vállalat egyik dolgozójának házastársa, eltartott gyermeke, az eltartott gyermek szülője vagy a dolgozó más közvetlen családtagja, úgy a személyes adatait személyzeti és bérszámfejtési célokra dolgozzák fel az adott dolgozóval kapcsolatban, valamint a helyi jogszabályoknak megfelelő későbbi archiválás céljából.

Ha Ön egy PYRONOVA vállalat egyik korábbi dolgozójának házastársa, eltartott gyermeke, az eltartott gyermek szülője vagy a dolgozó más közvetlen családtagja, úgy a személyes adatait személyzeti és bérszámfejtési célokra dolgozzák fel az adott dolgozóval kapcsolatban, valamint a helyi jogszabályoknak megfelelő későbbi archiválás céljából.

Személyes adatai kezelésének jogalapja: a vállalat helyi jogalkotás szerinti törvényes kötelezettségeinek a teljesítése (GDPR 6(1)(c) cikk).

Az Ön személyes adatai lehetséges címzettjeinek kategóriái: Egészségbiztosítók, társadalombiztosítók, adóhivatalok, kiegészítő nyugdíjpénztárak, nyugdíjfolyósító intézetek, Munkaügyi, Szociális és Családügyi Intézmények, állami és közhatalmi szervek, szabvány szoftvert vagy műszaki támogatást nyújtó szolgáltatók, web hosting vagy felhőszolgáltatók, futárszolgálatok, postai futárok, bankok.

A személyes adatok tárolásának ideje (maximális): A személyes adatokat 3-10 évig tárolják.

Üzlettárs / Korábbi üzlettárs a GDPR hatálybalépésekor

Amennyiben Ön üzlettársa egy PYRONOVA vállalatnak, úgy az adatait azért kezelik, hogy (1) nyilvántartsák Önt a vállalat által kezelt és módosított üzlettársi jegyzékben, (2) bejegyezzék a módosításokkal együtt az Ön személyes adatait a köznyilvántartásokba, illetve töröljék az adatokat onnan, (3) kiállítsák, felhasználják és tárolják a céges iratokat és a kapcsolódó dokumentumokat és közleményeket, amikor is ez a tárolás a vállalat jogainak védelmét és jogigényeinek az érvényesítését szolgálja a nyilvántartásvezetés törvényes kötelezettségeinek teljesítése érdekében, (4) teljesítsék a vállalat jogait és kötelezettségeit Önnel mint üzlettárssal kapcsolatban, és (5) teljesítsék a vállalat könyvelésre vonatkozó helyi jogszabályoknak megfelelő törvényes kötelezettségeit.

Ha Ön a GDPR hatálybalépésekor a PYRONOVA cégcsoport egyik vállalatának üzlettársa volt, de már nem üzlettárs, a személyes adatai a szükséges mértékig kerülnek feldolgozásra (1) minden céges irat és kapcsolódó dokumentum és közlemény felhasználása és tárolása céljából, amikor is a tárolás a vállalat jogainak védelme és követelései érvényesítése érdekében, valamint a nyilvántartás vezetésre vonatkozó törvényi kötelezettségek teljesítése céljából történik.

A személyes adatok kezelésének jogalapja: a szerződés teljesítése azon vállalat részéről, amelyen belül Ön üzlettárs (GDPR 6(1)(b) cikk), a vállalat helyi jogszabályok szerinti törvényes kötelezettségeinek a teljesítése (GDPR 6(1)(c) cikk) és a vállalat jogos érdekeinek érvényesítése, amelyek megkövetelik az Ön adatainak a kezelését (GDPR 6(1)(f) cikk).

Jogos érdekek: a vállalat jogainak védelme és jogigényeinek az érvényesítése.

Az Ön személyes adatai lehetséges címzettjeinek kategóriái: Cégbejegyző hatóság, a cégjegyzék, állami és közhatalmi szervek és testületek, szabvány szoftvert vagy műszaki támogatást nyújtó szolgáltatók, web hosting vagy felhőszolgáltatók, szakmai szolgáltatások szolgáltatói (jogtanácsadók, könyvelők, adótanácsadók, könyvvizsgálók), bankok, postai futárok, futárszolgálatok.

A személyes adatok tárolásának ideje (maximális): A vállalat üzlettársaival megtartott üléseken felvett jegyzőkönyvekben, más céges iratokban és kapcsolódó dokumentumokban és közleményekben rögzített személyes adatokat az adatkezelő által teljesített szétküldéstől számítva 5 évig kell megőrizni. A könyvelési dokumentumokban megadott személyes adatokat 10 évig tárolják, kivéve, ha egyéb okokból ennél hosszabb tárolási időre van szükség. Az vállalat által vezetett üzlettársi jegyzékben rögzített személyes adatokat addig kell megőrizni, amíg Ön a vállalatban üzlettárs marad. Az egyéb dokumentumokban rögzített személyes adatokat 10 évig kell tárolni azt követően, hogy megszűnik az üzlettársi viszony a vállalattal.

Döntéshozó szerv / Korábbi döntéshozó szerv a GDPR hatálybalépésekor

Amennyiben Ön a PYRONOVA vállalat döntéshozó szervének tagja, úgy az adatait azért kezelik, hogy (1) az Önnel fennálló szerződéses viszonyt előkészítsék, megtárgyalják, megkössék, módosítsák és nyilvántartsák, (2) teljesítsék az Önnel létrejött szerződéses viszonyt, (3) bejegyezzék a módosításokkal együtt az Ön személyes adatait a köznyilvántartásokba illetve töröljék az adatokat onnan, (4) kiállítsák, felhasználják és tárolják a céges iratokat és a kapcsolódó dokumentumokat és közleményeket, amikor is ez a tárolás a vállalat jogainak védelmét és jogigényeinek az érvényesítését és a vállalati törvényes nyilvántartásvezetési kötelezettségek teljesítését szolgálja, és (5) teljesítsék a vállalat könyvelésre vonatkozó helyi jogszabályoknak megfelelő törvényes kötelezettségeit,  (6) a PYRONOVA vállalatot és a cégcsoportot bemutassák, a PYRONOVA csoport vállalati kultúráját és a vállalatot támogató marketingtevékenységeket bemutassák, beleértve az Önről készült fényképeket és videókat; és (7) a vállalati bankkártya igénylését, és a vele kapcsolatos ügyintézést lebonyolítsák.

Ha Ön a GDPR hatálybalépésekor a PYRONOVA cégcsoport egyik vállalatának döntéshozó szerve volt, de már nem az, a személyes adatai a szükséges mértékig kerülnek feldolgozásra (1) minden céges irat és kapcsolódó dokumentum és közlemény felhasználása és tárolása céljából, amikor is a tárolás a vállalat jogainak védelme és jogigényei érvényesítése érdekében, valamint a nyilvántartás vezetésre vonatkozó törvényi kötelezettségek teljesítése céljából történik.

A személyes adatok kezelésének jogalapja: a szerződés teljesítése a vállalat által, amely szerződésnek a vállalat aláírója, beleértve az Önnel létrejött előszerződéses kapcsolatot (GDPR 6(1)(b) cikk), a vállalat helyi jogszabályok szerinti törvényes kötelezettségeinek a teljesítése (GDPR 6(1)(c) cikk) és a vállalat jogos érdekeinek teljesítése, amelyek megkövetelik az Ön adatainak a kezelését (GDPR 6(1)(f) cikk).

Jogos érdekek: A vállalat jogainak védelme és jogigényeinek érvényesítése.

Az Ön személyes adatai lehetséges címzettjeinek kategóriái: Cégbejegyző hatóság, a cégjegyék, állami és közhatalmi szervek és testületek, szabvány szoftvert vagy műszaki támogatást nyújtó szolgáltatók, web hosting vagy felhőszolgáltatók, szakmai szolgáltatások szolgáltatói (jogtanácsadók, könyvelők, adótanácsadók, könyvvizsgálók), bankok, postai futárok, futárszolgálatok.

A személyes adatok tárolásának ideje (maximális): A bizonyos üzleti tevékenység vagy más tevékenység folytatását engedélyező dokumentumokban, az adatkezelő döntéshozó szervével megtartott üléseken felvett jegyzőkönyvekben, más céges iratokban és kapcsolódó dokumentumokban és közleményekben rögzített személyes adatokat az adatkezelő által teljesített szétküldéstől számítva 5 évig kell megőrizni. A könyvelési dokumentumokban megadott személyes adatokat 10 évig tárolják, kivéve, ha egyéb okokból ennél hosszabb tárolási időre van szükség. Az egyéb dokumentumokban (pl. megállapodásokban) rögzített személyes adatokat 10 évig kell tárolni azt követően, hogy megszűnik a döntéshozó szerv kapcsolata a vállalattal. A fényképek és videók feldolgozása arra az időtartamra történik, amelyre Ön a hozzájárulását megadta, vagy a hozzájárulás visszavonását követően rövidebb ideig. A vállalati bankkártyákat a kérelmek feldolgozásához szükséges ideig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk.

Adós / Korábbi adós a GDPR hatálybalépésekor

Ha Ön egy PYRONOVA vállalat adósa, úgy a személyes adatait a követelések bíróságon kívüli behajtása céljából kezelik, beleértve az iratok későbbi archiválását a vállalati jogainak védelme és jogigényeinek az érvényesítése érdekében.

Ha Ön egy PYRONOVA vállalat adósa volt a GDPR hatálybalépésekor, úgy a személyes adatait az iratok archiválása céljából kezelik a vállalati jogainak védelme és jogigényeinek az érvényesítése érdekében.

A személyes adatok kezelésének jogalapja:  A vállalat jogos érdekei, amelyek megkövetelik ás szükségessé teszik az Ön személyes adatainak kezelését (GDPR 6(1)(f) cikk).

Jogos érdekek: a vállalat jogainak védelme és jogigényeinek az érvényesítése.

A lehetséges címzettek kategóriái: Szabvány szoftvert ill. műszaki támogatást nyújtó szolgáltatók, web hosting vagy felhőszolgáltatók, jogtanácsadók, bankok, postai futárok, futárszolgálatok.

A személyes adatok tárolásának ideje (maximális): A személyes adatokat a behajtási eljárás befejezésétől számított 10 évig kell megőrizni.

Egy adós nevében eljáró személy / egy adós nevében eljárt személy

Ha Ön egy adósunk nevében eljáró személy (pl. munkavállaló, testületi tag, alvállalkozó vagy más személy), úgy a személyes adatait a PYRONOVA vállalat a követelések bíróságon kívüli behajtása céljából kezeli, beleértve az iratok későbbi archiválását a vállalati jogainak védelme és jogigényeinek az érvényesítése érdekében.

Ha Ön olyan személy, aki adósunk nevében járt el (pl. munkavállaló, testületi tag, alvállalkozó vagy más személy), úgy a személyes adatait a PYRONOVA vállalat a követelések bíróságon kívüli behajtása céljából kezeli, és behajtás esetén, az iratok későbbi archiválása céljából a vállalat jogainak védelme és jogigényeinek az érvényesítése érdekében.

A személyes adatok kezelésének jogalapja: A vállalat helyi jogalkotás szerinti törvényes kötelezettségeinek a teljesítése (GDPR 6(1)(c) cikk) és a vállalat jogos érdekei, amelyek az Ön személyes adatainak a kezelését szükségessé teszik (GDPR 6(1)(f) cikk).

Jogos érdekek: a vállalat jogainak védelme és jogigényeinek az érvényesítése.

Az Ön személyes adatai lehetséges címzettjeinek kategóriái: Szabvány szoftvert ill. műszaki támogatást nyújtó szolgáltatók, web hosting vagy felhőszolgáltatók, jogtanácsadók, bankok, postai futárok, futárszolgálatok.

A személyes adatok tárolásának ideje (maximális): A személyes adatokat a behajtási eljárás befejezésétől számított 10 évig kell megőrizni.

Peres eljárás érintettje / a GDPR hatálybalépésekor folytatott peres eljárás korábbi érintettje

Ha Ön egy PYRONOVA vállalattal szemben folytatott bírósági vagy más eljárás bármilyen jogállású érintettje, vagy fordítva, ha egy PYRONOVA vállalat ilyen eljárásban vesz részt vagy ilyet kezdeményez Önnel és/vagy az eljárás egy másik érintettjével szemben, úgy az Ön személyes adatai az eljárás lefolytatása céljából és az iratok későbbi archiválása érdekében kerülnek feldolgozásra a vállalat jogainak védelme és jogigényeinek az érvényesítése végett.

Ha Ön egy PYRONOVA vállalattal szemben folytatott bírósági vagy más eljárás bármilyen jogállású érintettje volt, vagy fordítva, ha egy PYRONOVA vállalat ilyen eljárásban vett részt vagy ilyet kezdeményezett Önnel és/vagy az eljárás egy másik érintettjével szemben, ám a GDPR hatálybalépésekor már nem volt érintett, úgy az Ön személyes adatai az eljárás lefolytatása céljából és az iratok későbbi archiválása érdekében kerülnek feldolgozásra a vállalat jogainak védelme és jogigényeinek az érvényesítése végett.

A személyes adatok kezelésének jogalapja: A vállalat helyi jogalkotás szerinti törvényes kötelezettségeinek a teljesítése (GDPR 6(1)(c) cikk) és a vállalat jogos érdekei, amelyek az Ön személyes adatainak a kezelését szükségessé teszik (GDPR 6(1)(f) cikk).

Jogos érdekek: A vállalat jogainak védelme és jogigényeinek érvényesítése.

Az Ön személyes adatai lehetséges címzettjeinek kategóriái: Bíróságok, döntőbíróságok, végrehajtók, jogérvényesítők büntetőügyi eljárásokban, állami és közhatalmi szervek és testületek, peres eljárások érintettjei, beleértve tanúkat, szakértőket, tolmácsokat és másokat, szabvány szoftvert és műszaki támogatást nyújtó szállítók, web hosting vagy felhőszolgáltatást szolgáltatók, szakmai szolgáltatásokat nyújtók (jogtanácsadók, könyvelők, adótanácsadók, könyvvizsgálók), bankok, postai futárok, futárszolgálatok.

A személyes adatok tárolásának ideje (maximális): A személyes adatokat az eljárás befejezésétől számított 10 évig kell megőrizni.

Levelek címzettjei és küldői / Levelek korábbi címzettjei és küldői a GDPR hatálybalépésekor

Ha Ön a címzettje valamely PYRONOVA vállalat által elküldött leveleknek, vagy olyan feladó, akitől más levelet kap, akár papír akár elektronikus formában az elektronikus postafiókon keresztül, a vállalat az Ön személyes adatait a helyi jogalkotásnak megfelelő levelezési nyilvántartás céljából kezeli.

Ha Ön a címzettje egy PYRONOVA vállalattól származó karácsonyi/újévi üdvözlőlapnak, a vállalat az Ön adatait a vállalat jogos érdekeinek szem előtt tartásával kezeli.

A személyes adatok kezelésének jogalapja: A vállalat helyi jogalkotás szerinti törvényes kötelezettségeinek a teljesítése (GDPR 6(1)(c) cikk) és a vállalat jogos érdekei, amelyek az Ön személyes adatainak a kezelését szükségessé teszik (GDPR 6(1)(f) cikk).

Jogos érdekek: jó kapcsolatok fenntartása üzleti körökben és a vállalat nevének és jó hírnevének kiépítése.

Az Ön személyes adatai lehetséges címzettjeinek kategóriái: Állami és közhatalmi szervek és testületek, szabvány szoftvert vagy műszaki támogatást nyújtó szállítók, web hosting vagy felhőszolgáltatást nyújtó szolgáltatók, futárszolgáltatók, postai futárok.

A személyes adatok tárolásának ideje (maximális): A levelezési nyilvántartásokban rögzített személyes adatokat 10 évig tárolják.  Ha a vállalat jogos érdekei a címzettel meglévő viszony megszűnése után is fennállnak (amely az együttműködés teljes megszakításakor vagy meghosszabbított idő után szüntethető meg).

Levél címzettek és küldők nevében eljáró személy / Korábbi levél címzettek és küldők nevében eljáró személy

Ha Ön valamely PYRONOVA vállalat által elküldött levelek címzettjének nevében eljáró személy, vagy olyan személy, aki olyan feladó nevében jár vagy járt el, akitől leveleket kapnak vagy kaptak, akár papír akár elektronikus formában az elektronikus postafiókon keresztül (pl. munkavállaló, testületi tag, alvállalkozó vagy más személy), a vállalat az Ön személyes adatait a helyi jogalkotásnak megfelelő levelezési nyilvántartás céljából kezeli.

Ha Ön egy PYRONOVA vállalattól karácsonyi/újévi üdvözlőlapot kapott, a vállalat az Ön adatait a vállalat jogos érdekeinek szem előtt tartásával kezeli.

A személyes adatok kezelésének jogalapja: A vállalat helyi jogalkotás szerinti törvényes kötelezettségeinek a teljesítése (GDPR 6(1)(c) cikk) és a vállalat jogos érdekei, amelyek az Ön személyes adatainak a kezelését szükségessé teszik (GDPR 6(1)(f) cikk).

Jogos érdekek: jó kapcsolatok fenntartása üzleti körökben és a vállalat nevének és jó hírnevének kiépítése.

Az Ön személyes adatai lehetséges címzettjeinek kategóriái: Állami és közhatalmi szervek és testületek, szabvány szoftvert vagy műszaki támogatást nyújtó szállítók, web hosting vagy felhőszolgáltatást nyújtó szolgáltatók, futárszolgáltatók, postai futárok.

Személyes adatok tárolásának ideje (maximális): A levelezési nyilvántartásokban rögzített személyes adatokat 10 évig tárolják. Ha a vállalat jogos érdekei a címzettel meglévő viszony megszűnése után is fennállnak (amely az együttműködés teljes megszakításakor vagy meghosszabbított idő után szüntethető meg).

Érintett

Ha Ön olyan érintett, aki a GDPR szerinti jogait egy PYRONOVA vállalattal szemben gyakorolja, úgy a személyes adatai az említett kérelemnek(kérelmeknek) való megfelelés céljából kerülnek feldolgozásra.

Személyes adatai kezelésének jogalapja: a vállalat EU-s és a helyi jogalkotás szerinti törvényes kötelezettségeinek a teljesítése (GDPR 6(1)(c) cikk).

Az Ön személyes adatai lehetséges címzettjeinek kategóriái: Állami és közhatalmi szervek és testületek, szabvány szoftvert vagy műszaki támogatást nyújtó szállítók, web hosting vagy felhőszolgáltatást nyújtó szolgáltatók, futárszolgáltatók, postai futárok.

A személyes adatok tárolásának ideje (maximális): A személyes adatokat a kérelem teljesítésétől számított 1 évig kell megőrizni.

Közösségi esemény résztvevője

Ha Ön meghívást kap vagy regisztrálja magát egy olyan PYRONOVA vállalat által szervezett eseményre, amelyhez megadta a személyes adatait, az említett adatok az esemény megszervezése és az Ön eseményen való részvételének biztosítása céljából kerülnek feldolgozásra. A közösségi eseményeken fényképek a szóban forgó PYRONOVA vállalat üzletszerzési és eladásösztönzési céljaira készíthetők és azáltal, hogy Ön megjelenik a fényképész előtt egy világosan kijelölt területen, hozzájárul az említett személyes adatok kezeléséhez. Amennyiben nem adja hozzájárulását az adatkezeléshez, úgy a kijelölt területen kívül kell maradnia. Önnek bármikor jogában áll tiltakozni az ellen, hogy fényképet készítsenek Önről. Fényképei az Ön hozzájárulásával közzétehetők a vállalat közösségi hálózatán.

Személyes adatai kezelésének jogalapja: az Ön szabad és egyértelmű hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez (GDPR 6(1)(a) cikk). A hozzájárulás megadható írásban vagy úgy, hogy Ön önkéntesen hagyja magát lefényképeztetni. A közösségi eseményre való meghívás és az eseményen való részvétel tekintetében a jogalapot a vállalat jogos érdeke képezi (GDPR 6(1)(f) cikk).

Jogos érdekek: jó kapcsolatok fenntartása üzleti körökben és a vállalat nevének és jó hírnevének kiépítése.

Az Ön személyes adatai lehetséges címzettjeinek kategóriái: Fényképészeti szolgáltatásokat nyújtó vállalatok, közösségi hálózatot üzemeltetők, közösségi hálózatok regisztrált felhasználói.

A személyes adatok tárolásának ideje (maximális): Ha a vállalat jogos érdekei az Önnel meglévő viszony megszűnése után is fennállnak (amely az együttműködés teljes megszakításakor vagy meghosszabbított idő után szüntethető meg). Amennyiben Ön hozzájárulását adja, a személyes adatokat arra az időtartamra szólóan tároljuk, amelyre Ön a hozzájárulását adta, valamint a hozzájárulás visszavonásáig, ha ilyen határidő nincs meghatározva.

Közösségi hálózatok felhasználói

A PYRONOVA cégcsoport és a PYRONOVA cégcsoporthoz tartozó vállalatok profilokat alkotnak a közösségi hálózatokon (Facebook, Instagram, YouTube, Linkedln és mások), amelynek eredményeként a regisztrált felhasználók személyes adatai feldolgozásra kerülnek és amelyeket a mi szakmailag igazgatott profiljaink használnak fel. Ez az adatkezelés külön személyes adatvédelmi feltételeknek van alávetve, amelyek átláthatóan közzétételre kerülnek a közösségi hálózati profiljainkon belül.

Személyes adatai kezelésének jogalapja: az Ön szabad és egyértelmű hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez (GDPR 6(1)(a) cikk) – amelyet egyértelmű cselekvés vagy interakció erősít meg a profilunkon belül (pl. A „Like” vagy „Share” stb. tulajdonságokkal), vagy más cselekvés igazol a közösségi hálózati profilunk igénybevételével összefüggésben (pl. posztok kommentelése).

Az Ön személyes adatai lehetséges címzettjeinek kategóriái: Közösségi hálózatok üzemeltetői, közösségi hálózatok regisztrált felhasználói.

A személyes adatok tárolásának ideje (maximális): Addig, amíg Ön visszavonja a hozzájárulását, kivéve, ha az adatkezelés ennél korábban megszűnik.

Támogatásért folyamodó fél

Ha Ön támogatásért folyamodó fél, a személyes adatait a PYRONOVA vállalat abból a célból kezeli, hogy (1) elbírálja a támogatás iránti kérelmét, és (2) esetleges támogatási megállapodást kössön, (3) végrehajtsa azt, (4) archiváljon minden dokumentumot, ideértve a közleményeket is, amelyek az Önnel kötött megállapodáshoz kapcsolódnak, a vállalat jogainak védelme és jogigényeinek az érvényesítése érdekében és a nyilvántartásvezetésre vonatkozó törvényes kötelezettségek teljesítése érdekében, és (5) a vállalat könyvelésre vonatkozó helyi jogszabályok szerinti törvényes kötelezettségeinek a teljesítése céljából.

A személyes adatok kezelésének jogalapja: a szerződés teljesítése a vállalat részéről, amely szerződésnek a vállalat aláírója, beleértve az Önnel létrejött előszerződéses kapcsolatot is (GDPR 6(1)(b) cikk), a vállalat helyi jogszabályok szerinti törvényes kötelezettségeinek a teljesítése (GDPR 6(1)(c) cikk) és a vállalat jogos érdekeinek teljesítése, amelyek megkövetelik az Ön adatainak a kezelését (GDPR 6(1)(f) cikk).

Jogos érdekek: a vállalat jogainak védelme és jogigényeinek az érvényesítése.

Az Ön személyes adatai lehetséges címzettjeinek kategóriái: Adóhivatalok, állami és közhatalmi szervek és testületek, szabvány szoftvert vagy műszaki támogatást nyújtó szolgáltatók, web hosting vagy felhőszolgáltatók, szakmai szolgáltatások szolgáltatói (jogtanácsadók, könyvelők, adótanácsadók, könyvvizsgálók), bankok, postai futárok, futárszolgálatok, egyéb szállítók.

A személyes adatok tárolásának ideje (maximális): Az ebben az értelemben osztályozott dokumentumokon megadott személyes adatokat 10 évig tárolják, kivéve, ha egyéb okokból ennél hosszabb tárolási időre van szükség.

Támogatásért folyamodó felet képviselő személy / Olyan fél, aki támogatásért folyamodó felet képviselt

Ha Ön olyan személy, aki egy támogatásért folyamodó felet képvisel, vagy ilyen felet képviselt (pl. munkavállaló, testületi tag), az Ön személyes adatait egy PYRONOVA vállalat a következő célokból kezelheti: (1) elbírálja a támogatás iránti kérelmét, és (2) esetleges támogatási megállapodást kössön, (3) végrehajtsa azt, (4) archiváljon minden dokumentumot, ideértve a közleményeket is, amelyek az Önnel kötött megállapodáshoz kapcsolódnak, a vállalat jogainak védelme és jogigényeinek az érvényesítése érdekében és a nyilvántartásvezetésre vonatkozó törvényes kötelezettségek teljesítése érdekében, és (5) a vállalat könyvelésre vonatkozó helyi jogszabályok szerinti törvényes kötelezettségeinek a teljesítése céljából.

A személyes adatok kezelésének jogalapja:  A vállalat helyi jogalkotás szerinti törvényes kötelezettségeinek a teljesítése (GDPR 6(1)(c) cikk) és a vállalat jogos érdekei, amelyek az Ön személyes adatainak a kezelését szükségessé teszik (GDPR 6(1)(f) cikk).

Jogos érdekek: A támogatásért folyamodó féllel létrejött szerződéses viszony megkötése és teljesítése / a vállalat jogainak védelme és jogigényeinek az érvényesítése.

Az Ön személyes adatai lehetséges címzettjeinek kategóriái: Adóhivatalok, állami és közhatalmi szervek és testületek, szabvány szoftvert vagy műszaki támogatást nyújtó szolgáltatók, web hosting vagy felhőszolgáltatók, szakmai szolgáltatások szolgáltatói (jogtanácsadók, könyvelők, adótanácsadók, könyvvizsgálók), bankok, postai futárok, futárszolgálatok, egyéb szállítók.

A személyes adatok tárolásának ideje (maximális): Az ebben az értelemben osztályozott dokumentumokon megadott személyes adatokat 10 évig tárolják, kivéve, ha egyéb okokból ennél hosszabb tárolási időre van szükség.

Más személyek, akik kapcsolatba kerülnek velünk

Ha Ön a fenti kategóriák közül egyikbe sem sorolható, és a személyes adatai segítségével veszi fel velünk a kapcsolatot, akkor az adott személyes adatokat az Ön kérésének teljesítéséhez és ahhoz használjuk fel, hogy újból megkeressük Önt.

Személyes adatai kezelésének jogalapja: az Ön szabad és egyértelmű hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez (GDPR 6(1)(a) cikk), amelyet megerősítő cselekvés is igazol (kapcsolatfelvétel).

Az Ön személyes adatai lehetséges címzettjeinek kategóriái: Állami és közhatalmi szervek és testületek, szabvány szoftvert vagy műszaki támogatást nyújtó szállítók, web hosting vagy felhőszolgáltatást nyújtó szolgáltatók, futárszolgáltatók, postai futárok, egyéb szállítók.

A személyes adatok tárolásának ideje (maximális): A kérelem teljesítéséhez szükséges ideig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig.

7. Köteles-e Ön megadni a személyes adatait?

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az, hogy egy PYRONOVA vállalat teljesítse törvényes kötelezettségeit, Ön pedig megtagadja a személyes adatai szolgáltatását, ez a megtagadás olyan károkat eredményezhet a vállalat számára, amelyeket a vállalat a későbbiekben Önnel szemben érvényesíthet (pl. ha bírságot vetnek ki közvetlen összefüggésben a kötelezettségszegéssel). Ebben az esetben a személyes adatok szolgáltatása törvényes követelménynek minősül és az adatokat Ön köteles szolgáltatni. Más esetekben, ha Ön nem adja meg a törvény szerint előírt személyes adatait, úgy elképzelhető, hogy nem jön létre szerződés vagy megállapodás Önnel, annak ellenére, hogy ebben az esetben az adatok megadása önkéntes alapon történik.

Ha a személyes adatok kezelésének jogalapját egy PYRONOVA vállalattal létrejövő szerződéses kapcsolat megkötése és teljesítése képezi, és Ön megtagadja a személyes adatok megadását, úgy nem engedélyezhető az, hogy szerződéses viszonyt létesítsen a PYRONOVA vállalattal. A személyes adatok megadása önkéntes alapon történik.

Ha egy PYRONOVA vállalat jogos érdeke a GDPR 6(1)(f) cikknek megfelelően jogalapot képez a személyes adatai kezeléséhez, úgy engedélyeznie kell az adatkezelést, de továbbra is jogában áll tiltakozni ellene.

Ha az adatkezeléshez megadott hozzájárulása jogalapot képez a személyes adatai kezeléséhez és Ön megtagadja a PYRONOVA vállalatnak adandó hozzájárulását, akkor ellehetetlenül az, hogy a személyes adatait a konkrét célra dolgozzák fel vagy hogy megfelelően cselekedjenek (például, ha Ön megpályázik egy munkakört egy PYRONOVA vállalatnál, és nem adja hozzájárulását az adatai kezeléséhez, akkor mi nem tudjuk majd áttanulmányozni a szakképesítéseit és nem tudjuk interjúra behívni Önt). A személyes adatok megadása önkéntes alapon történik.

8. Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását, ha a személyes adatai kezelésének alapját ez a hozzájárulás képezi?

Ha személyes adatai kezelésének alapját a PYRONOVA vállalatnak megadott hozzájárulás képezi, Önnek jogában áll bármikor visszavonni az adott hozzájárulást úgy, hogy a fent megadott elérhetőségeken értesítést ad át a vállalatnak. Az említett értesítésben meg kell jelölni a korábban megadott hozzájárulás visszavonását is.

Az adatkezeléshez megadott hozzájárulás visszavonása nem csorbítja a visszavonás előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezeléshez megadott hozzájárulás visszavonása nem jelenti azt, hogy a PYRONOVA vállalat olyan más jogalapra hivatkozva szünteti be az Ön adatainak a kezelését, ami eltér az értesítésben megjelölttől.

9. Milyen más jogai vannak a személyes adatokat illetően?

Először is, Önnek joga van a világos, átlátható és érthető tájékoztatáshoz azzal kapcsolatban, hogy miként használjuk fel a személyes adatait és Önnek milyen jogai vannak?

Önt a következő jogok illetik meg:

 • A személyes adatokhoz való hozzáférés joga – Önnek jogában áll másolatot kérnie a PYRONOVA vállalat által kezelt személyes adatairól, valamint, hogy tájékoztatást kapjon a személyes adatok felhasználásának módjáról. A legtöbb esetben írásos formában másolatot adunk a személyes adatairól, kivéve, ha más formában kéri tőlünk a kérdéses adatokat. Ha elektronikus formában kéri a tájékoztatást, úgy elektronikus formában szolgáltatjuk azokat, feltéve, hogy ez technológiai szempontból kivitelezhető.
 • A személyes adatok helyesbítéséhez való jog – megtesszük a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy biztosítsuk a PYRONOVA vállalat által kezelt személyes adatainak a pontosságát, teljességét és naprakészségét. Ha Ön szerint a személyes adatai pontatlanok, hiányosak vagy nem naprakészek, úgy forduljon bizalommal a PYRONOVA vállalathoz, ahol helyesbíteni fogják a kérdéses adatokat.
 • A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) – Önnek jogában áll kérni a PYRONOVA vállalatot arra, hogy törölje a személyes adatait, például olyan személyes adatokat, amelyeket a vállalat már korábban szerzett meg Öntől, de azok az eredeti adatkezeléshez már feleslegesek. Az Ön joga esetében figyelembe kell venni az összes idevágó körülményt. Például elképzelhető, hogy a vállalatnak egyedi jogszabályi és szabályozói kötelezettségei vagy alkalmas érdekei vannak, ami azt jelenti, hogy nem tud eleget tenni az adott kérésnek.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog – Bizonyos körülmények között Ön alkalmas arra, hogy kérje a PYRONOVA vállalattól a személyes adatai felhasználásának beszüntetését. Ilyen körülmény lehet az, ha Ön úgy gondolja, hogy az Ön rendelkezésre bocsátott személyes adatai pontatlanok vagy ha úgy véli, hogy a vállalatnak már nincs szüksége az adatokra.
 • Az adathordozhatósághoz való jog – Bizonyos körülmények között Önnek jogában áll kérni a PYRONOVA vállalattól, hogy a megadott személyes adatait továbbítsa egy Ön tetszése szerinti harmadik félnek. Az ilyen továbbításhoz való jog csak olyan személyes adatokat érint, amelyeket az Ön hozzájárulása vagy egy Önnel létrejött megállapodás alapján szereztek meg.
 • A tiltakozáshoz való jog – Önnek jogában áll tiltakoznia a személyes adatai kezelése ellen a PYRONOVA vállalat jogos érdekei alapján. Ha Ön meg van győződve arról, hogy a vállalatnak nincs meggyőző vagy jogos indoka az adatkezeléshez, és Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, úgy az adatainak kezelését be kell szüntetni.
 • Adatvédelmi eljárás kezdeményezéséhez való jog – Ha Ön úgy gondolja, hogy egy PYRONOVA vállalat indokolatlanul vagy igazságtalanul kezeli az Ön személyes adatait, úgy jogában áll panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatósághoz az Európai Gazdasági Térség (EGT) azon tagállamában, ahol Ön is él vagy dolgozik, vagy ahol az adatvédelmi incidens feltételezhetően megtörtént.
 • Egyedi ügyekben történő automatizált döntéshozatallal és profilalkotással szembeni tiltakozáshoz való jog – Önnek joga van ahhoz, hogy mentesüljön olyan döntéshozatal alól, amely kizárólag automatizált adatkezelési eszközöket alkalmaz, beleértve a profilalkotást is, és amely olyan joghatásokkal jár, amelyek Önt is érintik vagy másként jelentősen befolyásolják Önt.

Ezeket a jogokat részletesebben a GDPR 15-22. Cikke ismerteti. Amennyiben bővebbet is meg kíván tudni a jogairól, úgy bármikor bizalommal fordulhat hozzánk. A GDPR rögzíti az Ön egyedi jogai gyakorlásának általános feltételeit. Az ilyen jogok megléte nem jelenti automatikusan azt, hogy a PYRONOVA vállalat automatikusan meg fog felelni azoknak, mivel egyedi esetekben bizonyos kivételek tehetők és bizonyos jogok egyedi feltételekhez fűződnek, amelyek nem minden esetben teljesíthetők. A PYRONOVA vállalat kivizsgál minden olyan kérelmet, amely az egyedi jogra irányul és megvizsgálja az ahhoz kapcsolódó kivételek jogi szempontjait és alkalmazhatóságát.

Ön bármikor gyakorolhatja a PYRONOVA vállalatokkal kapcsolatos bármely jogát a fenti elérhetőségek segítségével. A belső PYRONOVA irányelvek rögzítik az említett értesítések kezelési eljárását.

10. Hová továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Nem áll szándékunkban az, hogy az Ön személyes adatait határokon túlra vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba továbbítsuk (az EGT magában foglalja az EU-t, Izlandot, Norvégiát és Liechtensteint).

11. Hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?

Személyes adatait elektronikus úton szerveren, számítógépes vagy más eszközökön meglévő adatbázisokban vagy papírformában dolgozzuk fel.

A PYRONOVA vállalatok közül egyik sem végez olyan adatkezelést, ami olyan döntéseket eredményezhet, amelyek joghatással bírnak vagy más számottevő hatást gyakorolnak az Ön személyére a személyes adatai automatizált kezelése miatt. A PYRONOVA cégcsoport vállalatai profilalkotást sem alkalmaznak akkor, amikor személyes adatokat kezelnek.

12. Hogyan garantáljuk a személyes adatok védelmét?

Az Ön személyes adatainak védelme elsőfokú prioritást jelent. A személyes adatok védelmének biztosítására alkalmazzuk a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket.

13. Nincs megelégedve?

Amennyiben nem elégedett azzal, ahogyan a PYRONOVA cégcsoport kezeli az Ön személyes adatait, úgy forduljon bizalommal hozzánk a fent megadott elérhetőségek bármelyikén.

14. Mikor lépnek életbe ezek az irányelvek és hogyan módosíthatók?

A PYRONOVA cégcsoport Általános Adatvédelmi Irányelvei 2024. 01.01-jén lépnek életbe. Fenntartjuk annak jogát, hogy módosítsuk ezeket az irányelveket, amennyiben változás következik be az adatkezelés területén. A változásokról tájékoztatást kaphat weboldalunkon: www.pyronova.com.