Privacy Policy

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov – skupiny PYRONOVA

Vážený čitateľ,

spoločnosti zo skupiny PYRONOVA pre Vás pripravili tento dokument, aby Vás oboznámili s novou legislatívou týkajúcou sa ochrany Vašich osobných údajov a zároveň si splnili svoju informačnú povinnosť.

Skupina PYRONOVA ako v iných oblastiach, tak aj v oblasti ochrany osobných údajov si kladie za cieľ maximálnu bezpečnosť Vašich osobných údajov a garantuje transparentnosť pri nakladaní s nimi.

1. Prečo sme vyhotovili tento dokument ?

Do účinnosti vstúpila nová legislatíva týkajúca sa ochrany osobných údajov, ktorá nám ukladá povinnosť Vás informovať o tom, čo robíme s Vašimi údajmi a poskytnúť Vám ďalšie relevantné informácie.

Ide  o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, známe aj ako GDPR. V texte budeme ďalej používať označenie „Nariadenie GDPR“.

2. Kto sme ?

Sme spoločnosti zo skupiny PYRONOVA, ktorých hlavným predmetom podnikania je protipožiarna ochrana. Do skupiny PYRONOVA patria tieto nasledovné spoločnosti:

 • PYRONOVA s. r. o., so sídlom Landererova 8, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
 • PYRONOVA IS SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Landererova 8, 811 09 Bratislava, SRská republika,
 • PYRONOVA IS, s.r.o., so sídlom Studniční 248/18, 617 00 Brno, Česká republika
 • PYRONOVA IS SRL, so sídlom Calea Turzii 192, 400495 Cluj-Napoca, Rumunsko
 • PYRONOVA IS Hungária Kft., so sídlom Építők útja 2 – 4, 2040 Budaörs, Maďarsko
 • PYRONOVA IS Deutschland GmbH., so sídlom Würzburger Straβe 8, 30880 Laatzen, Nemecko
 • PYRONOVA IS D.O.O. VETERNIK, Novi Sad, so sídlom Sofje Pasković 21, 21203 Novi Sad – Veternik, Srbsko.

V zmysle Nariadenia GDPR sa za prevádzkovateľa považuje akákoľvek osoba, ktorá sa rozhodla vykonávať činnosť, ktorej súčasťou je okrem iného aj spracúvanie osobných údajov, pričom určí účely a prostriedky ich spracovania.

Pokiaľ ste teda poskytli osobné údaje (napr. meno, priezvisko a iné) niektorej z týchto spoločností za účelom napríklad uzavretia kúpnej zmluvy, má táto spoločnosť postavenie prevádzkovateľa voči Vám a vy máte postavenie dotknutej osoby. V zmysle Nariadenia GDPR sa za dotknutú osobu považuje fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Ako dotknutá osoba môžete voči spoločnosti uplatňovať všetky Vaše práva, o ktorých Vám povieme nižšie a prípadne ju kontaktovať za účelom získania iných informácii ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov.

3. Aké sú naše kontaktné údaje ?

Spoločnosť zo skupiny PYRONOVA, ktorá voči Vám vystupuje ako prevádzkovateľ môžete kontaktovať na nižšie uvedených kontaktných údajoch:

 • spoločnosť PYRONOVA s. r. o. na e-maile: gdpr.sk@pyronova.com alebo na telefónnom čísle +421 33 5555 777
 • spoločnosť PYRONOVA IS SLOVAKIA s. r. o. na e-maile: gdpr.sk@pyronova.com alebo na telefónnom čísle +421 33 5555 777
 • spoločnosť PYRONOVA IS, s.r.o. na e-maile: gdpr.cz@pyronova.com alebo na telefónnom čísle +420 513 034 770
 • spoločnosť PYRONOVA IS SRL na e-maile: gdpr.ro@pyronova.com alebo na telefónnom čísle +40 3644 087 44
 • spoločnosť PYRONOVA IS Hungária Kft. na e-maile: gdpr.hu@pyronova.com alebo na telefónnom čísle +36 23 782 392
 • PYRONOVA IS Deutschland GmbH na e-maile:gdpr.de@pyronova.comalebo na telefónnom čísle +49 511 2030 0754
 • PYRONOVA IS D.O.O. VETERNIK na emaile: gdpr.rs@pyronova.com alebo na telefónnom čísle +381 69 262 0073

Každú z týchto spoločností samozrejme môžete písomne kontaktovať na adrese jej sídla, ktorá je uvedená vyššie.

4. Aké osobné údaje spracúvame ?

V prvom rade Vás oboznámime s tým, čo sú to vlastne osobné údaje. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, na základe ktorých ju možno priamo alebo nepriamo identifikovať. Osobnými údajmi sú napríklad meno, priezvisko, druh a adresa pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, email, telefónne číslo, podpis, ale aj lokalizačné údaje, či online identifikátor, fotografia, hlasový záznam a iné. Za osobný údaj sa považuje každý údaj, ktorý je špecifický pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Každá zo spoločností zo skupiny PYRONOVA spracúva osobné údaje potrebné na výkon jej podnikateľskej činnosti a aktivít s tým súvisiacich, plnenie zákonných a zmluvných povinností, sledovanie oprávnených záujmov.

Spracúvajú sa najmä tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného bydliska, fotografia, zvukovo-obrazový záznam, štátna príslušnosť, národnosť, podpis, identifikačné údaje o zamestnávateľovi/spoločnosti, pracovná pozícii alebo funkcia, miesto výkonu práce, miesto podnikania a Identifikačné číslo, ak ste živnostník.
 • Kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa, fax, adresa na doručovanie písomností.
 • Transakčné údaje: názov banky, číslo účtu v banke.
 • Socio-demografické údaje: nepriamo vek, pohlavie.

Môže dôjsť k spracúvaniu aj ďalších Vašich osobných údajov napríklad, ak ste uchádzač o zamestnanie v niektorej zo spoločností zo skupiny PYRONOVA, môže spracúvať aj ďalšie Vaše osobné údaje v rozsahu poskytnutého životopisu, prípadne motivačného listu, alebo ak ste bývalý zamestnanec niektorej zo spoločností zo skupiny PYRONOVA spracúva aj ďalšie osobné údaje, ktoré sú resp. boli vyžadované lokálnou legislatívou.

Každá zo spoločností zo skupiny PYRONOVA pri každom spracúvaní osobných údajov sa riadi zásadou minimalizácie údajov – primeranosti rozsahu údajov vo vzťahu k účelu spracúvania.

Zoznam osobných údajov, ktoré o Vás spoločnosť zo skupiny PYRONOVA spracúva si môžete u nej kedykoľvek vyžiadať na vyššie uvedených kontaktných údajoch.

5. Odkiaľ Vaše osobné údaje získavame ?

Osobné údaje spoločnosti zo skupiny PYRONOVA získavajú:

 • priamo od Vás pri uzatvorení zmluvy a pri plnení zmluvy alebo pri získavaní Vášho súhlasu na spracovanie osobných údajov;
 • od iných osôb, pokiaľ na to dáte súhlas (napr. od rodinného príslušníka);
 • z konaní pred orgánmi verejnej moci;
 • z verejne dostupných registrov, zoznamov a evidencii.

6. Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje ?

V tejto časti dokumentu sa dozviete za akým účelom spoločnosti zo skupiny PYRONOVA spracúvajú Vaše osobné údaje. Pre ľahšiu orientáciu a lepšie pochopenie sme túto časť rozdelili podľa subjektov s ktorých údajmi sa dostávajú do kontaktu. Upozorňujeme, že môžete súčasne spadať aj pod viacero subjektov (napr. klient, ktorý nám posiela list spadá pod subjekt „klient“, ale aj pod subjekt „odosielateľ“).  Spoločnosti zo skupiny PYRONOVA zachovávajú rovnaké postupy pri spracúvaní Vašich osobných údajov spravujúc sa internými politikami platnými pre celú skupinu PYRONOVA. Z toho dôvodu nasledovné účely spracúvania Vašich osobných údajov roztriedených podľa subjektov sú totožné pre všetky spoločnosti zo skupiny PYRONOVA.

Nižšie sú uvedené okrem iných informácii aj doby uchovávania osobných údajov. Tieto doby predstavujú maximálne doby počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na nami vymedzené účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska nami vymedzených účelov spracúvania.

Vzhľadom na to, že spoločnosť berie ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne, tak Vás uisťujeme, že Vaše osobné údaje nebudú sprístupňované subjektom, ak to nebude nevyhnutné alebo bezúčelné.

Upozorňujeme, že spracúvanie Vašich osobných údajov môže mať podklad vo viacerých právnych základoch popisovaných nižšie. Skončením jedného právneho základu (napr. Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov) nemusí viesť ku skončeniu spracúvania Vašich osobných údajov nami, pokiaľ tie sú spracúvané na inom právnom základe, ktorý trvá.

Pre bližšie informácie môžete spoločnosť zo skupiny PYRONOVA kedykoľvek kontaktovať na kontaktných údajoch uvedených vyššie v tomto dokumente.

Klient / Bývalý Klient v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR

V prípade, ak ste klientom, ktorému spoločnosť zo skupiny PYRONOVA poskytuje služby, spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na niektoré alebo všetky z nasledovných účelov v závislosti od štádia zmluvného vzťahu (1) na prípravu, negociáciu, uzavretie, zmeny a doplnenia, evidenciu zmluvného vzťahu s Vami (2) za účelom plnenia tohto zmluvného vzťahu uzavretého s Vami (3) na archiváciu všetkých dokumentov vrátane komunikácie súvisiacich so zmluvným vzťahom uzavretým s Vami v záujme ochrany práv a uplatňovania nárokov spoločnosti a v záujme plnenia zákonných povinností na úseku registratúry (4) na plnenie zákonných povinností spoločnosti v súlade s lokálnou legislatívou na úseku vedenia účtovníctva.

V prípade ak ste boli klientom spoločnosti zo skupiny PYRONOVA, ktoré mu poskytovala služby a v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR už nie ste, spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na (1) archiváciu všetkých dokumentov vrátane komunikácie súvisiacich so zmluvným vzťahom uzavretým s Vami v záujme ochrany práv a uplatňovania nárokov spoločnosti a v záujme plnenia zákonných povinností na úseku registratúry.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov: je plnenie zmluvy zo strany spoločnosti, ktorej ste zmluvnou stranou vrátane plnenia predzmluvného vzťahu s Vami (článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR), plnenie zákonných povinností spoločnosťou v súlade s lokálnou legislatívou (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a oprávnené záujmy spoločnosti, ktoré sleduje a z dôvodu ktorých je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Oprávnené záujmy:  ochrana práv a uplatňovanie nárokov spoločnosti.

Kategórie prípadných príjemcov Vašich osobných údajov: Daňové úrady, Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej moci, Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory, Dodávatelia webhostingu alebo cloudových služieb, Dodávatelia odborných služieb (Právni poradcovia, Účtovníci, Daňoví poradcovia, Audítori), Banky, Poštoví doručovatelia, Kuriéri, Iný Dodávatelia.

Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Osobné údaje sa v dokumentácii spadajúcej pod tento účel uchovávajú po dobu 10 rokov okrem prípadu, ak by z iného účelu vyplývala dlhšia doba uchovávania.

Osoba konajúca pod klientom / Osoba, ktorá konala pod klientom

V prípade, ak ste osobou konajúcou pod klientom alebo osoba ktorá konala pod klientom (napr. jeho zamestnanec, člen orgánu, subdodávateľ alebo iná osoba), Vaše osobné údaje spoločnosť zo skupiny PYRONOVA spracúva v rozsahu nevyhnutnom na niektoré alebo všetky z nasledovných účelov v závislosti od štádia zmluvného vzťahu s klientom (1) na prípravu, negociáciu, uzavretie, zmeny a doplnenia, evidenciu zmluvného vzťahu s klientom (2) za účelom plnenia tohto zmluvného vzťahu uzavretého s klientom (3) archiváciu všetkých dokumentov vrátane komunikácie súvisiacich so zmluvným vzťahom uzavretým s klientom v záujme ochrany práv a uplatňovania nárokov spoločnosti a v záujme plnenia zákonných povinností na úseku registratúry (4) na plnenie zákonných povinností spoločnosti v súlade s lokálnou legislatívou na úseku vedenia účtovníctva.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov:  je plnenie zákonných povinností spoločnosťou v súlade s lokálnou legislatívou (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a oprávnené záujmy spoločnosti, ktoré sleduje a z dôvodu ktorých je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Oprávnené záujmy:  uzavretie a plnenie zmluvného vzťahu s klientom / ochrana práv a uplatňovanie nárokov spoločnosti.

Kategórie prípadných príjemcov Vašich osobných údajov: Klient, Daňové úrady, Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej moci, Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory, Dodávatelia webhostingu alebo cloudových služieb, Dodávatelia odborných služieb (Právni poradcovia, Účtovníci, Daňoví poradcovia, Audítori), Banky, Poštoví doručovatelia, Kuriéri, Iný Dodávatelia.

Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Osobné údaje sa v dokumentácii spadajúcej pod tento účel uchovávajú po dobu 10 rokov okrem prípadu, ak by z iného účelu vyplývala dlhšia doba uchovávania.

Dodávateľ / Bývalý dodávateľ v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR

V prípade, ak ste dodávateľom spoločnosti zo skupiny PYRONOVA, ktorej poskytuje tovary alebo služby, spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na niektoré alebo všetky z nasledovných účelov v závislosti od štádia zmluvného vzťahu (1) na prípravu, negociáciu, uzavretie, zmeny a doplnenia, evidenciu zmluvného vzťahu s Vami (2) za účelom plnenia tohto zmluvného vzťahu uzavretého s Vami (3) archiváciu všetkých dokumentov vrátane komunikácie súvisiacich so zmluvným vzťahom uzavretým s Vami v záujme ochrany práv a uplatňovania nárokov spoločnosti a v záujme plnenia zákonných povinností na úseku registratúry (4) na plnenie zákonných povinností spoločnosti v súlade s lokálnou legislatívou na úseku vedenia účtovníctva (5) plnenie zákonných povinností spoločnosti v súlade s lokálnou legislatívou na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nelegálneho zamestnávania pri kontrolách dodržiavania zákonov v týchto oblastiach na stavbách.

V prípade, ak ste bol dodávateľom spoločnosti zo skupiny PYRONOVA, ktorej ste poskytoval tovary alebo služby a v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR už nie ste, spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na (1) archiváciu všetkých dokumentov vrátane komunikácie súvisiacich so zmluvným vzťahom uzavretým s Vami v záujme ochrany práv a uplatňovania nárokov spoločnosti a v záujme plnenia zákonných povinností na úseku registratúry.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov: je plnenie zmluvy zo strany spoločnosti, ktorej ste zmluvnou stranou vrátane plnenia predzmluvného vzťahu s Vami (článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR), plnenie zákonných povinností spoločnosťou v súlade s lokálnou legislatívou (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a oprávnené záujmy spoločnosti, ktoré sleduje a z dôvodu ktorých je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Oprávnené záujmy:  ochrana práv a uplatňovanie nárokov spoločnosti.

Kategórie prípadných príjemcov Vašich osobných údajov: Daňové úrady, Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej moci, Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory, Poskytovatelia webhostingu alebo cloudových služieb,  Dodávatelia odborných služieb (Právni poradcovia, Účtovníci, Daňoví poradcovia, Audítori), Banky, Poštoví doručovatelia, Kuriéri, Klienti.

Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Osobné údaje sa v dokumentácii spadajúcej pod tento účel uchovávajú po dobu 10 rokov okrem prípadu, ak by z iného účelu vyplývala dlhšia doba uchovávania.

Osoba konajúca pod dodávateľom / Osoba, ktorá konala pod dodávateľom

V prípade, ak ste osobou konajúcou pod dodávateľom alebo ktorá konala pod dodávateľom (napr. jeho zamestnanec, člen orgánu, subdodávateľ alebo iná osoba), Vaše osobné údaje spoločnosť zo skupiny PYRONOVA spracúva v rozsahu nevyhnutnom na niektoré alebo všetky z nasledovných účelov v závislosti od štádia zmluvného vzťahu s dodávateľom (1) na prípravu, negociáciu, uzavretie, zmeny a doplnenia, evidenciu zmluvného vzťahu s dodávateľom (2) za účelom plnenia tohto zmluvného vzťahu uzavretého s dodávateľom (3) archiváciu všetkých dokumentov vrátane komunikácie súvisiacich so zmluvným vzťahom uzavretým s dodávateľom v záujme ochrany práv a uplatňovania nárokov spoločnosti a v záujme plnenia zákonných povinností na úseku registratúry (4) na plnenie zákonných povinností spoločnosti v súlade s lokálnou legislatívou na úseku vedenia účtovníctva (5) plnenie zákonných povinností spoločnosti v súlade s lokálnou legislatívou na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nelegálneho zamestnávania pri kontrolách dodržiavania zákonov v týchto oblastiach na stavbách.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov:  je plnenie zákonných povinností spoločnosťou v súlade s lokálnou legislatívou (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a oprávnené záujmy spoločnosti, ktoré sleduje a z dôvodu ktorých je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Oprávnené záujmy: uzavretie a plnenie zmluvného vzťahu s dodávateľom / ochrana práv a uplatňovanie nárokov spoločnosti.

Kategórie prípadných príjemcov Vašich osobných údajov: Dodávateľ, Daňové úrady, Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej moci, Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory, Dodávatelia webhostingu alebo cloudových služieb,  Dodávatelia odborných služieb (Právni poradcovia, Účtovníci, Daňoví poradcovia, Audítori), Banky, Poštoví doručovatelia, Kuriéri, Klienti.

Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Osobné údaje sa v dokumentácii spadajúcej pod tento účel uchovávajú po dobu 10 rokov okrem prípadu, ak by z iného účelu vyplývala dlhšia doba uchovávania.

Uchádzač o zamestnanie

V prípade, ak ste uchádzačom o zamestnanie v spoločnosti zo skupiny PYRONOVA, Vaše osobné údaje spracúva za účelom posúdenia Vašich predpokladov pre výkon obsadzovanej pracovnej pozície a prípadne pozvanie na pohovor na obsadzovanú pracovnú pozíciu.

V prípade, ak ste neuspeli pri získaní pracovného miesta v spoločnosti zo skupiny PYRONOVA, o ktoré ste sa uchádzali, ale táto spoločnosť by Vás chcela v budúcnosti osloviť s pracovnou ponukou, účelom spracúvania Vašich osobných údajov zo strany tejto spoločnosti je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov:  je Váš slobodný a jednoznačne udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR). V prípade, ak ste uchádzačom o zamestnanie v spoločnosti, ktorého osobné údaje boli spoločnosti poskytnuté inou fyzickou osobou (napr. Vašim známym, rodinným príslušníkom, priateľom) právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je tiež Váš písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR). V tomto prípade, ak z Vašej strany nebude udelený súhlas, Vaše osobné údaje od tretej strany spoločnosť neprevezme a nebude ďalej spracúvať.

Kategórie prípadných príjemcov Vašich osobných údajov: Žiadny.

Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Osobné údaje sa uchovávajú po dobu, na ktorú ste ako uchádzač o zamestnanie udelil súhlas so spracúvaním osobných údajov, prípadne po kratšiu dobu do odvolania tohto súhlasu.

Bývalý zamestnanec v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR

V prípade, ak ste bývalým zamestnancom spoločnosti zo skupiny PYRONOVA, Vaše osobné údaje spracúva za účelom už len archivácie v záujme ochrany práv a uplatňovania nárokov spoločnosti a v záujme plnenia zákonných povinností na úseku registratúry.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov:  plnenie zákonných povinností spoločnosťou v súlade s lokálnou legislatívou (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a oprávnené záujmy spoločnosti, ktoré sleduje a z dôvodu ktorých je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Oprávnené záujmy: ochrana práv a uplatňovanie nárokov spoločnosti.

Kategórie prípadných príjemcov Vašich osobných údajov: Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej moci, Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory, Dodávatelia webhostingu alebo cloudových služieb, Kuriéri, Poštoví doručovatelia.

Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Osobné údaje v osobnom spise sa uchovávajú po dobu 70 rokov od narodenia. Osobné údaje v mzdových listoch sa uchovávajú po dobu 50 rokov. Osobné údaje v dokumentoch o dochádzke, dovolenke sa uchovávajú po dobu 3 rokov. Osobné údaje v ostatných dokumentoch sa uchovávajú 3 až 10 rokov, okrem prípadu ak by z iného účelu vyplývala dlhšia doba uchovávania.

Manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby zamestnancov / Manželia alebo manželky bývalých zamestnancov v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR, vyživované deti bývalých zamestnancov v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR, rodičia vyživovaných detí bývalých zamestnancov v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR, blízke osoby bývalých zamestnancov v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR.

V prípade, ak ste manžel alebo manželka zamestnanca, vyživované dieťa zamestnanca, rodič vyživovaných detí zamestnanca, blízka osoba zamestnanca zo spoločnosti zo skupiny PYRONOVA, Vaše osobné údaje spracúva za účelom vedenia personálnej a mzdovej agendy vo vzťahu k tomuto zamestnancovi a následnej archivácie v súlade s lokálnou legislatívou.

V prípade, ak ste manžel alebo manželka bývalého zamestnanca, vyživované dieťa bývalého zamestnanca, rodič vyživovaných detí bývalého zamestnanca, blízka osoba bývalého zamestnanca zo spoločnosti zo skupiny PYRONOVA, Vaše osobné údaje sme spracúvali za účelom vedenia personálnej a mzdovej agendy vo vzťahu k tomuto zamestnancovi a archivujeme ich v súlade s lokálnou legislatívou.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov: plnenie zákonných povinností spoločnosťou v súlade s lokálnou legislatívou (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR).

Kategórie prípadných príjemcov Vašich osobných údajov: Zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Daňové úrady, Doplnkové dôchodcovské sporiteľne, Dôchodcovské správcovské spoločnosti, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej moci, Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory, Dodávatelia webhostingu alebo cloudových služieb, Kuriéri, Poštoví doručovatelia, Banky.

Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Osobné údaje sa uchovávajú 3 až 10 rokov.

Spoločník / Bývalý spoločník v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR

V prípade, ak ste spoločníkom spoločnosti zo skupiny PYRONOVA, spracúva Vaše osobné údaje za účelom (1) Vašej evidencie v zozname spoločníkov vedeným spoločnosťou a zmien v ňom, (2) zápisu a zmien zápisu Vašich osobných údajov vo verejnom registri a ich výmaz z neho, (3) vyhotovenia, používania a uchovávania korporačných dokumentov a s nimi súvisiacich dokumentov a komunikácie, pričom uchovávanie je vykonávané v záujme ochrany práv a uplatňovania nárokov spoločnosti a v záujme plnenia zákonných povinností na úseku registratúry (4) plnenia práv a povinností spoločnosťou vyplývajúcich zo vzťahu k Vám ako spoločníkovi (5) a plnenia zákonných povinností spoločnosťou v súlade s lokálnou legislatívou na úseku vedenia účtovníctva.

V prípade, ak ste bol spoločníkom spoločnosti zo skupiny PYRONOVA a v čase nadobudnutia účinnosti GDPR už ním nie ste, spracúva Vaše osobné údaje za účelom (1) používania a uchovávania korporačných dokumentov a s nimi súvisiacich dokumentov a komunikácie, pričom uchovávanie je vykonávané v záujme ochrany práv a uplatňovania nárokov spoločnosti a v záujme plnenia zákonných povinností na úseku registratúry.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov: je plnenie vzťahu zo strany spoločnosti, ktorého ste ako spoločník účastníkom (článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR), plnenie zákonných povinností spoločnosťou v súlade s lokálnou legislatívou (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a oprávnené záujmy spoločnosti, ktoré sleduje a z dôvodu ktorých je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Oprávnené záujmy: ochrana práv a uplatňovanie nárokov spoločnosti.

Kategórie prípadných príjemcov Vašich osobných údajov: Živnostenský orgán, Obchodný register, Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej moci, Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory, Dodávatelia webhostingu alebo cloudových služieb, Dodávatelia odborných služieb (Právni poradcovia, Účtovníci, Daňoví poradcovia, Audítori), Banky, Poštoví doručovatelia, Kuriéri.

Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Osobné údaje v záznamoch zo zasadnutí spoločníkov spoločnosti, v ostatných korporačných dokumentoch a s nimi súvisiacich dokumentoch a komunikácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov od zániku spoločnosti. Osobné údaje v dokumentoch patriacich pod účtovnú agendu sa uchovávajú 10 rokov okrem prípadu ak by z iného účelu vyplývala dlhšia doba uchovávania. Osobné údaje v zozname spoločníkov vedenom spoločnosťou sú uchovávané do doby kým ste spoločníkom spoločnosti. Osobné údaje v ostatných dokumentoch sa uchovávajú po dobu 10 rokov od zániku vzťahu spoločníka k spoločnosti.

Štatutárny orgán / Bývalý štatutárny orgán v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR

V prípade, ak ste štatutárnym orgánom spoločnosti zo skupiny PYRONOVA, spracúva Vaše osobné údaje (1) na prípravu, negociáciu, uzavretie, zmeny a doplnenia, evidenciu zmluvného vzťahu s Vami, (2) na plnenie tohto zmluvného vzťahu uzavretého s Vami, (3) zápisu a zmeny zápisu Vašich osobných údajov vo verejnom registri a ich výmazu z neho, (4) za účelom vyhotovenia, používania a uchovávania korporačných dokumentov s nimi súvisiacich dokumentov a komunikácie, pričom uchovávanie je vykonávané v záujme ochrany práv a uplatňovania nárokov spoločnosti a v záujme plnenia zákonných povinností na úseku registratúry, (5) plnenia zákonných povinností spoločnosťou v súlade s lokálnou legislatívou na úseku vedenia účtovníctva, (6) za účelom prezentovania spoločnosti zo skupiny PYRONOVA a Vás, prezentovania firemnej kultúry spoločnosti zo skupiny PYRONOVA a podpory marketingových aktivít a to v prípade fotografii a videí Vašej osoby, (7) za účelom firemnej bankovej karty.

V prípade, ak ste bol štatutárnym orgánom spoločnosti zo skupiny PYRONOVA a v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR už ním nie ste, spracúva Vaše osobné údaje za účelom (1) používania a uchovávania korporačných dokumentov a iných dokumentov a komunikácie, pričom uchovávanie je vykonávané v záujme ochrany práv a uplatňovania nárokov spoločnosti a v záujme plnenia zákonných povinností na úseku registratúry.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov: je plnenie zmluvy zo strany spoločnosti, ktorej ste zmluvnou stranou vrátane plnenia predzmluvného vzťahu s Vami (článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR), plnenie zákonných povinností spoločnosťou v súlade s lokálnou legislatívou (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR), oprávnené záujmy spoločnosti, ktoré sleduje a z dôvodu ktorých je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR) a Váš súhlas v prípade fotiek a videí a firemnej bankovej karty (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR).

Oprávnené záujmy:  ochrana práv a uplatňovanie nárokov spoločnosti.

Kategórie prípadných príjemcov Vašich osobných údajov: Živnostenský orgán, Obchodný register, Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej moci, Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory, Dodávatelia webhostingu alebo cloudových služieb, Dodávatelia odborných služieb (Právni poradcovia, Účtovníci, Daňoví poradcovia, Audítori), Banky, Poštoví doručovatelia, Kuriéri.

Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Osobné údaje v dokumentoch o oprávnení vykonávať podnikateľskú činnosti alebo inú činnosť, v záznamoch zo zasadnutí štatutárneho orgánu spoločnosti, v ostatných korporačných dokumentoch a s nimi súvisiacich dokumentoch a komunikácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov od zániku spoločnosti. Osobné údaje v dokumentoch patriacich pod účtovnú agendu sa uchovávajú 10 rokov okrem prípadu ak by z iného účelu vyplývala dlhšia doba uchovávania. Osobné údaje v ostatných dokumentoch (napr. zmluva) sa uchovávajú po dobu 10 rokov od zániku vzťahu štatutárneho orgánu k spoločnosti. Fotky a videa sa spracúvajú po dobu, na ktorú ste udelili súhlas, pripadne po kratšiu dobu od odvolania súhlasu. Firemné platobné karty po dobu nevyhnutnú na vybavenie dopytu, resp. po dobu do odvolania súhlasu.

Dlžník / Bývalý dlžník v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR

V prípade, ak ste dlžníkom spoločnosti zo skupiny PYRONOVA,  Vaše osobné údaje spracúva na účely mimosúdneho vymáhania jej pohľadávky vrátane následnej archivácie dokumentácie v záujme ochrany práv a uplatňovania nárokov spoločnosti.

V prípade, ak ste bol dlžníkom spoločnosti zo skupiny PYRONOVA a v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR už ním nie ste Vaše osobné údaje spracúva na účely archivácie dokumentácie v záujme ochrany a uplatňovania práv a nárokov spoločnosti.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov spoločnosťou:  sú oprávnené záujmy spoločnosti, ktoré sleduje a z dôvodu ktorých je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Oprávnené záujmy: ochrana práv a uplatňovanie nárokov spoločnosti.

Kategórie prípadných príjemcov: Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory, Dodávatelia webhostingu alebo cloudových služieb, Právni poradcovia, Banky, Poštoví doručovatelia, Kuriéri.

Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 10 rokov od skončenia vymáhania.

Osoba konajúca pod dlžníkom / Osoba, ktorá konala pod dlžníkom

V prípade, ak ste osoba konajúca pod našim dlžníkom (napr. jeho zamestnanec, člen orgánu, subdodávateľ alebo iná osoba) Vaše osobné údaje spoločnosť zo skupiny PYRONOVA spracúva na účely mimosúdneho vymáhania jej pohľadávky vrátane následnej archivácie dokumentácie v záujme ochrany práv a uplatňovania nárokov spoločnosti.

V prípade, ak ste osoba ktorá konala pod dlžníkom (napr. jeho zamestnanec, člen orgánu, subdodávateľ alebo iná osoba) Vaše osobné údaje spoločnosť zo skupiny PYRONOVA spracúva na účely mimosúdneho vymáhania jej pohľadávky a ak už bola vymožená na účely následnej archivácie dokumentácie a to všetko v záujme ochrany práv a uplatňovania a nárokov spoločnosti.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov: je plnenie zákonných povinností spoločnosťou v súlade s lokálnou legislatívou (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a oprávnené záujmy spoločnosti, ktoré sleduje a z dôvodu ktorých je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Oprávnené záujmy: ochrana práv a uplatňovanie nárokov spoločnosti.

Kategórie prípadných príjemcov osobných údajov: Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory, Dodávatelia webhostingu alebo cloudových služieb, Právni poradcovia, Banky, Poštoví doručovatelia, Kuriéri.

Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 10 rokov od skončenia vymáhania.

Účastník konania / Bývalý účastník konania v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR

V prípade, ak ste účastníkom súdneho alebo iného konania v akomkoľvek postavení v právnej veci, ktorá je vedená proti spoločnosti zo skupiny PYRONOVA  alebo naopak je vedená alebo iniciovaná  spoločnosťou zo skupiny PYRONOVA  proti Vám a/alebo inému účastníkovi konania, Vaše osobné údaje spracúva na účely vedenia tohto konania a následnej archivácie dokumentácie v záujme ochrany práv a uplatňovania nárokov spoločnosti.

V prípade, ak ste bol účastníkom súdneho alebo iného konania v akomkoľvek postavení v právnej veci, ktorá bola vedená proti spoločnosti zo skupiny PYRONOVA  alebo naopak bola vedená alebo iniciovaná spoločnosťou zo skupiny PYRONOVA proti Vám a/alebo inému účastníkovi konania a v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR už ním nie ste, Vaše osobné údaje spracúva na účely archivácie dokumentácie v záujme ochrany práv a uplatňovania nárokov spoločnosti.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov: je plnenie zákonných povinností spoločnosťou v súlade s lokálnou legislatívou (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a oprávnené záujmy spoločnosti, ktoré sleduje a z dôvodu ktorých je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Oprávnené záujmy:  ochrana práv a uplatňovanie nárokov spoločnosti.

Kategórie prípadných príjemcov osobných údajov: Súdy, Rozhodcovské súdy, Exekútori, Orgány činné v trestnom alebo priestupkovom konaní, Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej moci, Účastníci konania vrátane svedkov, znalcov, tlmočníkov a iných, Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory, Dodávatelia webhostingu alebo cloudových služieb, Dodávatelia odborných služieb (Právni poradcovia, Účtovníci, Daňoví poradcovia, Audítori), Banky Poštoví doručovatelia, Kuriéri.

Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 10 rokov od skončenia konania.

Adresát a odosielateľ pošty /Bývalý adresát alebo odosielateľ pošty v čase nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR

V prípade, ak ste adresátom, ktorému spoločnosť zo skupiny PYRONOVA  zasiela alebo zasielala korešpondenciu alebo naopak odosielateľom od ktorého prijíma alebo prijímala korešpondenciu, či už v listinnej podobe alebo elektronickej podobe cez elektronickú schránku, Vaše osobné údaje spoločnosť spracúva na účely evidencie pošty v súlade s lokálnou legislatívou.

V prípade, ak ste adresátom, ktorému spoločnosť zo skupiny PYRONOVA zasiela vianočný/novoročný pozdrav Vaše osobné údaje spoločnosť spracúva na účely oprávnených záujmov spoločnosti, ktoré sleduje.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov: je plnenie zákonných povinností spoločnosťou v súlade s lokálnou legislatívou (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a oprávnené záujmy spoločnosti, ktoré sleduje a z dôvodu ktorých je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).Oprávnené záujmy: udržanie dobrých vzťahoch v obchodných kruhoch a budovanie dobrého mena a povesti spoločnosti

Kategórie prípadných príjemcov osobných údajov: Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej moci, Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia a technickej podpory, Dodávatelia webhostingu alebo cloudových služieb, Kuriéri, Poštoví doručovatelia.

Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 10 rokov v evidencii pošty.  V prípade sledovania oprávnených záujmov spoločnosťou po dobu trvania tohto záujmu vo vzťahu k adresátovi (ten môže skončiť napr. pri prerušení spolupráce úplne alebo po dlhšiu dobu).

Osoba konajúca pod adresátom alebo odosielateľom pošty / Osoba, ktorá konala pod adresátom alebo odosielateľom

V prípade, ak ste osobou konajúcou alebo ktorá konala pod adresátom, ktorému spoločnosť zo skupiny PYRONOVA  zasiela alebo zasielala korešpondenciu alebo naopak osobou konajúcou alebo ktorá konala pod odosielateľom od ktorého prijíma alebo prijali korešpondenciu, či už v listinnej podobe alebo elektronickej podobe cez elektronickú schránku (napr. zamestnanec, člen orgánu, subdodávateľ alebo iná osoba), Vaše osobné údaje spracúva na účely evidencie pošty v súlade s lokálnou legislatívou.

V prípade, ak Vám spoločnosť zo skupiny PYRONOVA zasiela vianočný/novoročný pozdrav Vaše osobné údaje spoločnosť spracúva na účely oprávnených záujmov spoločnosti, ktoré sleduje.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov: je plnenie zákonných povinností spoločnosťou v súlade s lokálnou legislatívou (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a oprávnené záujmy spoločnosti, ktoré sleduje a z dôvodu ktorých je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Oprávnené záujmy: udržanie dobrých vzťahoch v obchodných kruhoch a budovanie dobrého mena a povesti spoločnosti

Kategórie prípadných príjemcov osobných údajov: Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej moci, Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia a technickej podpory, Dodávatelia webhostingu alebo cloudových služieb, Kuriéri, Poštoví doručovatelia.

Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 10 rokov v evidencii pošty. V prípade sledovania oprávnených záujmov spoločnosťou po dobu trvania tohto záujmu vo vzťahu k adresátovi (ten môže skončiť napr. pri prerušení spolupráce úplne alebo po dlhšiu dobu).

Dotknutá osoba

V prípade ak ste dotknutou osobou, ktorá uplatňuje voči spoločnosti zo skupiny PYRONOVA  svoje práva podľa Nariadenia GDPR, spracúva Vaše osobné údaje za účelom ich vybavovania (žiadostí).

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov: je plnenie zákonných povinností spoločnosťou v súlade legislatívou EÚ a lokálnou legislatívou (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR).

Kategórie prípadných príjemcov osobných údajov: Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej moci, Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory, Dodávatelia webhostingu alebo cloudových služieb, Kuriéri, Poštoví doručovatelia.

Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 1 roka odo dňa vybavenia žiadosti.

Účastník spoločenskej akcie

V prípade, ak ste boli pozvaný a prihlásili ste sa na spoločenskú akciu organizovanú spoločnosťou zo skupiny PYRONOVA, ktorej ste poskytli Vaše osobné údaje, ta ich spracúva za účelom organizácie a zabezpečenia Vašej účasti na organizovanej spoločenskej akcii. Na spoločenských akciách môžu byť vyhotovované fotografie za účelom marketingovej propagácie spoločnosti zo skupiny PYRONOVA a svojim pohybom v zreteľne označenom priestore snímanom označeným fotografom vyjadrujete súhlas s takýmto spracúvaním osobných údajov. V prípade nesúhlasu máte možnosť vyhnúť sa snímanému priestoru. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti vyhotovovaniu fotky Vašej osoby. S vašim súhlasom môžu byť Vaše fotky zverejnené aj na profile spoločnosti na sociálnej sieti.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov: je Váš slobodný a jednoznačne udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR). Súhlas môže byť udelený písomne alebo aj aktívnym konaním v podobe dobrovoľného odfotenia. V prípade pozývania a zabezpečovania Vašej účasti na spoločenskej akcii je právnym základom sledovanie oprávnených záujmov spoločnosti (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Oprávnené záujmy: udržanie dobrých vzťahoch v obchodných kruhoch a budovanie dobrého mena a povesti spoločnosti

Kategórie prípadných príjemcov osobných údajov: Spoločnosti poskytujúce služby fotografa, Prevádzkovatelia sociálnych sietí, Registrovaní užívatelia sociálnych sietí.

Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): V prípade sledovania oprávnených záujmov spoločnosťou po dobu trvania tohto záujmu vo vzťahu k Vám (ten môže skončiť napr. pri prerušení spolupráce úplne alebo po dlhšiu dobu). V prípade súhlasu sa osobné údaje uchovávajú po dobu, na ktorú ste dali súhlas a ak nie je stanovená doba tak do odvolania súhlasu.

Používateľ sociálnych sietí

Na sociálnych sieťach (facebook, instragram, youtube, linkedIn a iné) sú vytvorené profily skupiny PYRONOVA alebo spoločnosti zo skupiny PYRONOVA, kde dochádza k spracúvaniu osobných údajov registrovaných používateľov, ktorí používajú aj nami profesionálne administrované profily. Toto spracúvanie sa riadi samostatnými podmienkami pre ochranu Vášho súkromia, ktoré sú transparentne zverejnené v rámci našich profilov zriadených na sociálnych sieťach.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov: je Váš slobodný a jednoznačne udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) – potvrdený jednoznačným konaním – interakcia v rámci nášho profilu (napr. „Páči sa mi“ alebo „Zdieľaj“ a pod.) alebo iným aktívnym konaním spojeným s využívaním nášho profilu zriadeného na sociálnej sieti (napr. komentovanie príspevkov).

Kategórie prípadných príjemcov osobných údajov: Prevádzkovatelia sociálnych sietí, Registrovaní užívatelia sociálnych sietí.

Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Po dobu až do odvolania Vášho súhlasu, okrem prípadu, ak by došlo k skoršiemu ukončeniu spracúvania osobných údajov.

Žiadateľ o sponzoring

V prípade, ak ste žiadateľom o sponzoring účelom spracúvania Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti zo skupiny PYRONOVA (1) je posúdenie žiadosti o sponzorstvo a (2) prípadne uzavretie zmluvy o sponzoringu, (3)  jej plnenie, (4) archivácia všetkých dokumentov vrátane komunikácie súvisiacich so zmluvným vzťahom uzavretým s Vami v záujme ochrany práv a uplatňovania nárokov spoločnosti a v záujme plnenia zákonných povinností na úseku registratúry (5) na plnenie zákonných povinností spoločnosti v súlade s lokálnou legislatívou na úseku vedenia účtovníctva.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov:  je plnenie zmluvy zo strany spoločnosti, ktorej ste zmluvnou stranou vrátane plnenia predzmluvného vzťahu s Vami (článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR), plnenie zákonných povinností spoločnosťou v súlade s lokálnou legislatívou (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a oprávnené záujmy spoločnosti, ktoré sleduje a z dôvodu ktorých je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Oprávnené záujmy: ochrana práv a uplatňovanie nárokov spoločnosti.

Kategórie prípadných príjemcov osobných údajov: Daňové úrady, Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej moci, Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory, Dodávatelia webhostingu alebo cloudových služieb, Dodávatelia odborných služieb (Právni poradcovia, Účtovníci, Daňoví poradcovia, Audítori), Banky, Poštoví doručovatelia, Kuriéri, Iný Dodávatelia.

Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Osobné údaje sa v dokumentácii spadajúcej pod tento účel uchovávajú po dobu 10 rokov, okrem prípadu ak by z iného účelu vyplývala dlhšia doba uchovávania.

Osoba konajúca pod žiadateľom o sponzoring / Osoba ktorá konala pod žiadateľom o sponzoring

V prípade, ak ste osoba konajúca pod žiadateľom o sponzoring alebo ktorá pod ním konala (napr. zamestnanec alebo členom orgánu žiadateľa o sponzoring) účelom spracúvania Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti zo skupiny PYRONOVA môže byť niektorý z nasledovných účelov a to (1) posúdenie žiadosti o sponzorstvo a (2) prípadne uzavretie zmluvy o sponzoringu, (3)  jej plnenie, (4) archivácia všetkých dokumentov vrátane komunikácie súvisiacich so zmluvným vzťahom uzavretým s Vami v záujme ochrany práv a uplatňovania nárokov spoločnosti a v záujme plnenia zákonných povinností na úseku registratúry (5) na plnenie zákonných povinností spoločnosti v súlade s lokálnou legislatívou na úseku vedenia účtovníctva.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov:  je plnenie zákonných povinností spoločnosťou v súlade s lokálnou legislatívou (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a oprávnené záujmy spoločnosti, ktoré sleduje a z dôvodu ktorých je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Oprávnené záujmy:  uzavretie a plnenie zmluvného vzťahu so žiadateľom o sponzoring / ochrana práv a uplatňovanie nárokov spoločnosti.

Kategórie prípadných príjemcov Vašich osobných údajov: Daňové úrady, Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej moci, Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory, Dodávatelia webhostingu alebo cloudových služieb, Dodávatelia odborných služieb (Právni poradcovia, Účtovníci, Daňoví poradcovia, Audítori), Banky, Poštoví doručovatelia, Kuriéri, Iný Dodávatelia.

Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Osobné údaje sa v dokumentácii spadajúcej pod tento účel uchovávajú po dobu 10 rokov, okrem prípadu ak by z iného účelu vyplývala dlhšia doba uchovávania

Iná osoba, ktorá nás kontaktuje

V prípade, ak nespadáte pod žiadnu z vyššie uvedený osôb a kontaktujete nás prostredníctvom Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vášho dopytu a spätného kontaktovania z našej strany.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov: je Váš slobodný a jednoznačne udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR), ktorý vyjadrujete Vašim aktívnym konaním (kontaktovaním).

Kategórie prípadných príjemcov osobných údajov: Orgány štátnej a verejnej správy a verejnej moci, Dodávatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory, Dodávatelia webhostingu alebo cloudových služieb, Kuriéri, Poštoví doručovatelia, Iný Dodávatelia.

Doba uchovávania osobných údajov (maximálna): Po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej správy, resp. po dobu do odvolania Vášho súhlasu.

7. Ste povinní poskytnúť Vaše osobné údaje ?

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie zákonnej  povinnosti spoločnosti zo skupiny PYRONOVA a vy jej odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje, môže to viesť k vzniku napríklad škody, ktorej náhradu si môže voči Vám uplatňovať (napr. ak by v príčinnej súvislosti s nesplnením povinnosti bola uložená sankcia). V takom prípade je poskytnutie Vašich osobných údajov zákonnou požiadavkou a ste povinný ich poskytnúť. V inom prípade môže byť dôsledkom neposkytnutia Vašich osobných údajov, ktoré vyžaduje zákon, neuzavretie zmluvného vzťahu s Vami, pričom v tomto prípade je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu so spoločnosťou zo skupiny PYRONOVA a vy jej odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje, nebude možné vstúpiť do zmluvného vzťahu so spoločnosťou zo skupiny PYRONOVA. Poskytnutie osobných údajov z Vašej strany je však dobrovoľné.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov oprávnený záujem spoločnosti zo skupiny PYRONOVA v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia ste povinný toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a vy odmietnete súhlas udeliť spoločnosti zo skupiny PYRONOVA, nebude možné spracúvať Vaše osobné údaje na určený účel a primerane konať (napríklad, ak ste uchádzač o zamestnanie v spoločnosti zo skupiny PYRONOVA a neposkytnete jej súhlas na spracúvanie osobných údajov, nebudeme môcť posúdiť Vaše predpoklady a pozvať Vás na pohovor). Poskytnutie osobných údajov z Vašej strany je však dobrovoľné.

8. Akým spôsobom môžete odvolať udelený súhlas, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na ňom ?

V prípade, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase udelenom spoločnosti zo skupiny PYRONOVA, môžete kedykoľvek tento súhlas odvolať doručením oznámenia tejto spoločnosti na jej kontaktné údaje uvedené vyššie. Obsahom oznámenia musí byť odvolanie udeleného súhlasu.

Odvolaním súhlasu na spracúvanie osobných údajov nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov vykonaná pred jeho odvolaním.

Odvolaním súhlasu na spracúvanie Vašich osobných údajov, však nedochádza ku skončeniu spracúvania tých Vašich osobných údajov, ktoré spracúva spoločnosť zo skupiny PYRONOVA na inom právnom základe, o čom sa môžete u nej informovať.

9. Aké sú Vaše ďalšie práva vo vzťahu k osobným údajom ?

V prvom rade máte právo dostať jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom ako používame Vaše osobné údaje a aké máte práva.

Máte nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás má spoločnosť zo skupiny PYRONOVA k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používa. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu osobných údajov – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov, ktoré o Vás má spoločnosť zo skupiny PYRONOVA k dispozícii. Ak si myslíte, že osobné údaje, ktorými disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte spoločnosť zo skupiny PYRONOVA požiadať, aby tieto informácie upravila, aktualizovala alebo doplnila.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo požiadať spoločnosť zo skupiny PYRONOVA o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré o Vás získala, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môže mať určité právne a regulačné povinnosti alebo oprávnené záujmy, čo znamená, že nebude môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – za určitých okolností ste oprávnený požiadať spoločnosť zo skupiny PYRONOVA, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás má, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebuje využívať.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov – za určitých okolností máte právo požiadať spoločnosť zo skupiny PYRONOVA o prenos osobných údajov, ktoré ste jej poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré od Vás získala na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch spoločnosti zo skupiny PYRONOVA. V prípade, ak nemá presvedčivý, legitímny a oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť zo skupiny PYRONOVA nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán, údajov v členkom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v ktorom žijete alebo pracujete, alebo v ktorom malo dôjsť k prípadnému porušeniu právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.
 • Právo odmietnuť automatizované a individuálne rozhodovanie a profilovanie – máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.

Tieto práva sú bližšie upravené v článkoch 15 až 22 Nariadenia GDPR. Pre bližšie oboznámenie sa s nimi nás môžete kedykoľvek kontaktovať. Nariadenie GDPR stanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude zo  strany spoločnosti zo skupiny PYRONOVA vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa bude spoločnosť zo skupiny PYRONOVA vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

Každé z týchto práv môžete kedykoľvek uplatniť voči spoločnosti zo skupiny PYRONOVA doručením oznámenia na jej kontaktné údaje uvedené vyššie. Postup vybavovania oznámení je upravenými internými smernicami skupiny PYRONOVA.

10. Kam prenášame Vaše osobné údaje ?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EU, Island, Nórsko, a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

11. Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej podobe na serveri, v databáze uloženej na PC a prípadnom na inom zariadení alebo v listinnej podobe.

Žiadna spoločnosť zo skupiny PYRONOVA nevykonáva také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov. Spoločnosti zo skupiny PYRONOVA rovnako nepoužívajú profilovanie pri spracúvaní osobných údajov.

12. Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov?

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

13. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým ako spoločnosť zo skupiny PYRONOVA spracúva Vaše osobné údaje, môžete ju kedykoľvek kontaktovať na kontaktných údajoch uvedených vyššie v týchto zásadách.

14. Odkedy sú platné tieto zásady a ako ich možno meniť?

Tieto Všeobecné zásady ochrany osobných údajov skupiny PYRONOVA nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2024. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov. O každej zmene budete informovaný prostredníctvom nášho webu www.pyronova.com.