Privacy Policy

Generální zásady ochrany osobních údajů – skupiny PYRONOVA

Vážený čtenáři,

společnosti ze skupiny PYRONOVA pro Vás připravily tento dokument, aby Vás seznámily s novou legislativou týkající se ochrany Vašich osobních údajů a zároveň splnily svou informační povinnost.

Skupina PYRONOVA jako v jiných oblastech, tak i v oblasti ochrany osobních údajů si klade za cíl maximální bezpečnost Vašich osobních údajů a garantuje transparentnost při nakládání s nimi.

1. Proč jsme vyhotovili tento dokument?

V účinnost vstoupila nová legislativa týkající se ochrany osobních údajů, která nám ukládá povinnost Vás informovat o tom, co děláme s Vašimi údaji a poskytnout Vám další relevantní informace.

Jedná se  o nařízení Evropského parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známé i jako GDPR. V textu budeme dále používat označení „Nařízení GDPR“.

2.Kdo jsme?

Jsme společnosti ze skupiny PYRONOVA, jejichž hlavním předmětem podnikání je protipožární ochrana. Do skupiny PYRONOVA patří tyto následující společnosti:

 • společnost PYRONOVA s. r. o., se sídlem Landererova 8, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
 • společnost PYRONOVA IS, s.r.o., se sídlem Studniční 248/18, 617 00 Brno, Česká republika
 • společnost PYRONOVA IS SRL, se sídlem Calea Turzii 192, 400495 Cluj-Napoca, Rumunsko
 • společnost PYRONOVA IS Hungária Kft., se sídlem Építők útja 2 – 4, 2040 Budaörs, Maďarsko
 • společnost PYRONOVA IS Deutschland GmbH., se sídlem Würzburger Straβe 8, 30880 Laatzen, Germany
 • společnost PYRONOVA IS D.O.O. Novi Sad, se sídlem August Cesarca 18, 21000 Novi Sad – Grad, Serbia

Ve smyslu Nařízení GDPR se za správce považuje jakákoliv osoba, která se rozhodla vykonávat činnost, které součástí je kromě jiného i zpracovávání osobních údajů, přičemž určí účely a prostředky jejich zpracování.

Pokud jste tedy poskytli osobní údaje (např. jméno, příjmení a jiné) některé z těchto společností za účelem například uzavření kupní smlouvy, má tato společnost postavení správce vůči Vám a vy máte postavení dotčené osoby. Ve smyslu Nařízení GDPR se za dotčenou osobu považuje fyzická osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají.

Jako dotčená osoba můžete vůči společnosti uplatňovat všechna Vaše práva, o kterých Vám řekneme níže a případně ji kontaktovat za účelem získání jiných informací ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

3. Jaké jsou naše kontaktní údaje?

Společnost ze skupiny PYRONOVA, která vůči Vám vystupuje jako správce, můžete kontaktovat na níže uvedených kontaktních údajích:

 • společnost PYRONOVA s. r. o. na e-mailu: gdpr.sk@pyronova.com anebo na telefonním čísle +421 33 5555 777
 • společnost PYRONOVA IS, s.r.o. na e-mailu: gdpr.cz@pyronova.com anebo na telefonním čísle +420 513 034 770
 • společnost PYRONOVA IS SRL na e-mailu: gdpr.ro@pyronova.com anebo na telefonním čísle +40 3644 087 44
 • společnost PYRONOVA IS Hungária Kft. na e-mailu: gdpr.hu@pyronova.com anebo na telefonním čísle +36 23 782 392
 • společnost PYRONOVA IS Deutschland GmbH na e-mailu: gdpr.de@pyronova.com anebo na telefonním čísle +49 511 2030 0754
 • společnost PYRONOVA IS D.O.O. Novi Sad na emailu: gdpr.rs@pyronova.com

Každou z těchto společností samozřejmě můžete písemně kontaktovat na adrese jejího sídla, která je uvedená výše.

4. Jaké osobní údaje zpracováváme?

V první řadě Vás seznámíme s tím, co jsou to vlastně osobní údaje. Osobní údaje jsou jakékoliv informace týkající se fyzické osoby, na jejichž základě ji můžeme přímo anebo nepřímo identifikovat. Osobními údaji jsou například jméno, příjmení, druh a adresa pobytu, datum narození, rodné číslo, email, telefonní číslo, podpis, ale i lokalizační údaje, nebo online identifikátor, fotografie, hlasový záznam a jiné. Za osobní údaj se považuje každý údaj, který je specifický pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní anebo sociální identitu této fyzické osoby.

Každá ze společností ze skupiny PYRONOVA zpracovává osobní údaje potřebné pro výkon její podnikatelské činnosti a aktivit s tím souvisejících, plnění zákonných a smluvních povinností, sledování oprávněných zájmů.

Zpracovávají se zejména tyto kategorie osobních údajů:

 • Základní identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého anebo přechodného bydliště, fotografie, zvukově obrazový záznam, státní příslušnost, národnost, podpis, identifikační údaje o zaměstnavateli/společnosti, pracovní pozice anebo funkce, místo výkonu práce, místo podnikání a Identifikační číslo, pokud jste živnostník.
 • Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, fax, adresa pro doručovaní písemností.
 • Transakční údaje: název banky, číslo účtu v bance.
 • Socio-demografické údaje: nepřímo věk, pohlaví.
 • Kamerový systém: kamerový záznam zachycující dotčenou osobu, který je schopný ji identifikovat, chování dotčené osoby, nepřímo v některých případech i zvláštní kategorie osobních údajů, navzdory tomu, že to není požadavkem ani úmyslem společnosti (např. zdravotní stav, rasový a etnický původ, náboženské anebo filozofické přesvědčení).

Může dojít k zpracování i dalších Vašich osobních údajů, například pokud jste uchazeč o zaměstnání v některé ze společností ze skupiny PYRONOVA, může zpracovávat i další Vaše osobní údaje v rozsahu poskytnutého životopisu, případně motivačního dopisu, anebo pokud jste bývalý zaměstnanec některé ze společností ze skupiny PYRONOVA zpracovává i další osobní údaje, které jsou, resp. byly vyžadovány lokální legislativou.

Každá ze společností ze skupiny PYRONOVA se při každém zpracovávání osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů – přiměřenosti rozsahu údajů ve vztahu k účelu zpracovávání.

Seznam osobních údajů, které o Vás společnost ze skupiny PYRONOVA zpracovává, si můžete kdykoliv vyžádat na výše uvedených kontaktních údajích.

5. Odkud Vaše osobní údaje získáváme?

Osobní údaje společnosti ze skupiny PYRONOVA získávají:

 • přímo od Vás při uzavření smlouvy a při plnění smlouvy anebo při získávání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • od jiných osob, pokud k tomu dáte souhlas (např. od rodinného příslušníka);
 • z řízení před orgány veřejné moci;
 • z veřejně dostupných rejstříků, seznamů a evidencí.

6. Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

V této časti dokumentu se dozvíte, za jakým účelem společnosti ze skupiny PYRONOVA zpracovávají Vaše osobní údaje. Pro lehčí orientaci a lepší pochopení jsme tuto část rozdělili podle subjektů s jejichž údaji se dostávají do kontaktu. Upozorňujeme, že můžete současně spadat i pod více subjektů (např. klient, který nám posílá dopis spadá pod subjekt „klient“, ale i pod subjekt „odesílatel“). Společnosti ze skupiny PYRONOVA zachovávají stejné postupy při zpracovávání Vašich osobních údajů a jsou spravovány interními politikami platnými pro celou skupinu PYRONOVA. Z tohoto důvodu jsou následující účely zpracovávání Vašich osobních údajů, roztříděných podle subjektů, totožné pro všechny společnosti ze skupiny PYRONOVA.

Výjimku představuje zpracování osobních údajů kamerovým systémem v provozu společnosti PYRONOVA, s.r.o. v Trnavě na Slovensku upravené v závěru této části, které představuje zvláštní způsob zpracování osobních údajů touto společností.

Níže jsou uvedeny vyjma jiných informací i doby uchovávání osobních údajů. Tyto doby představují maximální doby, během kterých dochází ke zpracovávání osobních údajů na námi vymezené účely. Ve skutečnosti však přistupujeme k likvidaci anebo anonymizaci osobních údajů ještě před uplynutím těchto dob v případě, pokud dané osobní údaje už považujeme za nepotřebné z hlediska námi vymezených účelů zpracování.

Vzhledem k tomu, že společnost bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně, tak Vás ujišťujeme, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupňovány subjektům, pokud to nebude nezbytné anebo bezúčelné.

Upozorňujeme, že zpracování Vašich osobních údajů může mít podklad ve více právních základech popisovaných níže. Skončení jednoho právního základu (např. Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů) nemusí vést ke skončení zpracování Vašich osobních údajů námi, pokud jsou zpracovávány na jiném právním základě, který trvá.

Pro bližší informace můžete společnost ze skupiny PYRONOVA kdykoliv kontaktovat na kontaktních údajích uvedených výše v tomto dokumentu.

Klient/Bývalý Klient v době nabytí účinnosti Nařízení GDPR

V případě, že jste klientem, kterému společnost ze skupiny PYRONOVA poskytuje služby, zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném k některým anebo všem z následujících účelů v závislosti na stádiu smluvního vztahu (1) na přípravu, negociaci, uzavření, změny a doplnění, evidenci smluvního vztahu s Vámi (2), za účelem plnění tohoto smluvního vztahu uzavřeného s Vámi (3), archivaci všech dokumentů včetně komunikací souvisejících se smluvním vztahem uzavřeným s Vámi v zájmu ochrany práv a uplatňování nároků společnosti a v zájmu plnění zákonných povinností na úseku registratury (4), pro plnění zákonných povinností společnosti v souladu s lokální legislativou na úseku vedení účetnictví.

V případě, že jste byli klientem společnosti ze skupiny PYRONOVA, kterému poskytovala služby a v době nabytí účinnosti Nařízení GDPR už nejste, zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném k (1) archivaci všech dokumentů včetně komunikace související se smluvním vztahem uzavřeným s Vámi v zájmu ochrany práv a uplatňováni nároků společnosti a v zájmu plnění zákonných povinností na úseku registratury.

Právním základem zpracovávání Vašich osobních údajů: je plnění smlouvy ze strany společnosti, jejíž jste smluvní stranou včetně plnění předsmluvního vztahu s Vámi (článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR), plnění zákonných povinností společností v souladu s lokální legislativou (článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR) a oprávněné zájmy společnosti, které sleduje a z důvodu kterých je nezbytné zpracovávání Vašich osobních údajů (článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

Oprávněné zájmy:  ochrana práv a uplatňování nároků společnosti.

Kategorie případných příjemců Vašich osobních údajů: Daňové úřady, Orgány státní a veřejné správy a veřejné moci, Dodavatelé standardního softwarového vybavení anebo technické podpory, Dodavatelé webhostingu anebo cloudových služeb, Dodavatelé odborných služeb (Právní poradci, Účetní, Daňoví poradci, Auditoři), Banky, Poštovní doručovatelé, Kurýři, Jiní Dodavatelé.

Doba uchovávání osobních údajů (maximální): Osobní údaje se v dokumentaci spadající pod tento účel uchovávají po dobu 10 let vyjma případu, pokud by z jiného účelu vyplývala delší doba uchovávání.

Osoba jednající pod klientem / Osoba, která jednala pod klientem

V případě, pokud jste osobou jednající pod klientem anebo osoba která jednala pod klientem (např. jeho zaměstnanec, člen orgánu, subdodavatel anebo jiná osoba), Vaše osobní údaje společnost ze skupiny PYRONOVA zpracovává v rozsahu nezbytném pro některé anebo všechny z následujících účelů v závislosti na stádiu smluvního vztahu s klientem (1) na přípravu, negociaci, uzavření, změny a doplnění, evidenci smluvního vztahu s klientem (2) za účelem plnění tohoto smluvního vztahu uzavřeného s klientem (3) archivaci všech dokumentů včetně komunikace související se smluvním vztahem uzavřeným s klientem v zájmu ochrany práv a uplatňováni nároků společnosti a v zájmu plnění zákonných povinností na úseku registratury (4) pro plnění zákonných povinností společnosti v souladu s lokální legislativou na úseku vedení účetnictví.

Právním základem zpracovávání Vašich osobních údajů:  je plnění zákonných povinností společností v souladu s lokální legislativou (článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR) a oprávněné zájmy společnosti, které sleduje a z důvodu kterých je nezbytné zpracovávání Vašich osobních údajů (článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

Oprávněné zájmy:  uzavření a plnění smluvního vztahu s klientem / ochrana práv a uplatňování nároků společnosti.

Kategorie případných příjemců Vašich osobních údajů: Klient, Daňové úřady, Orgány státní a veřejné správy a veřejné moci, Dodavatelé standardního softwarového vybavení anebo technické podpory, Dodavatelé webhostingu anebo cloudových služeb, Dodavatelé odborných služeb (Právní poradci, Účetní, Daňoví poradci, Auditoři), Banky, Poštovní doručovatelé, Kurýři, Jiní Dodavatelé.

Doba uchovávání osobních údajů (maximální): Osobní údaje se v dokumentaci spadající pod tento účel uchovávají po dobu 10 let vyjma případu, pokud by z jiného účelu vyplývala delší doba uchovávání.

Dodavatel / Bývalý dodavatel v době nabytí účinnosti Nařízení GDPR

V případě, pokud jste dodavatelem společnosti ze skupiny PYRONOVA, které poskytujete zboží anebo služby, zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro některé anebo všechny z následujících účelů v závislosti na stádiu smluvního vztahu (1) na přípravu, negociaci, uzavření, změny a doplnění, evidenci smluvního vztahu s Vámi (2) za účelem plnění tohoto smluvního vztahu uzavřeného s Vámi (3), archivaci všech dokumentů včetně komunikace související se smluvním vztahem uzavřeným s Vámi v zájmu ochrany práv a uplatňování nároků společnosti a v zájmu plnění zákonných povinností na úseku registratury (4), pro plnění zákonných povinností společnosti v souladu s lokální legislativou na úseku vedení účetnictví (5), plnění zákonných povinností společnosti v souladu s lokální legislativou na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nelegálního zaměstnávání při kontrolách dodržování zákonů v těchto oblastech na stavbách.

V případě, že jste byl dodavatelem společnosti ze skupiny PYRONOVA, které jste poskytoval zboží anebo služby a v době nabytí účinnosti Nařízení GDPR už nejste, zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném k (1) archivaci všech dokumentů včetně komunikace související se smluvním vztahem uzavřeným s Vámi v zájmu ochrany práv a uplatňování nároků společnosti a v zájmu plnění zákonných povinností na úseku registratury.

Právním základem zpracovávání Vašich osobních údajů: je plnění smlouvy ze strany společnosti, které jste smluvní stranou včetně plnění předsmluvního vztahu s Vámi (článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR), plnění zákonných povinností společností v souladu s lokální legislativou (článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR) a oprávněné zájmy společnosti, které sleduje a z důvodu kterých je nezbytné zpracovávání Vašich osobních údajů (článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

Oprávněné zájmy:  ochrana práv a uplatňování nároků společnosti.

Kategorie případných příjemců Vašich osobních údajů: Daňové úřady, Orgány státní a veřejné správy a veřejné moci, Dodavatelé standardního softwarového vybavení anebo technické podpory, Poskytovatelé webhostingu anebo cloudových služeb,  Dodavatelé odborných služeb (Právní poradci, Účetní, Daňoví poradci, Auditoři), Banky, Poštovní doručovatelé, Kurýři, Klienti.

Doba uchovávání osobních údajů (maximální): Osobní údaje se v dokumentaci spadající pod tento účel uchovávají po dobu 10 let vyjma případu, pokud by z jiného účelu vyplývala delší doba uchovávání.

Osoba jednající pod dodavatelem / Osoba, která jednala pod dodavatelem

V případě, pokud jste osobou jednající pod dodavatelem anebo která jednala pod dodavatelem (např. jeho zaměstnanec, člen orgánu, subdodavatel anebo jiná osoba), Vaše osobní údaje společnost ze skupiny PYRONOVA zpracovává v rozsahu nezbytném pro některé anebo všechny z následujících účelů v závislosti na stádiu smluvního vztahu s dodavatelem (1) na přípravu, negociaci, uzavření, změny a doplnění, evidenci smluvního vztahu s dodavatelem (2) za účelem plnění tohoto smluvního vztahu uzavřeného s dodavatelem (3), archivaci všech dokumentů včetně komunikace související se smluvním vztahem uzavřeným s dodavatelem v zájmu ochrany práv a uplatňování nároků společnosti a v zájmu plnění zákonných povinností na úseku registratury (4), pro plnění zákonných povinností společnosti v souladu s lokální legislativou na úseku vedení účetnictví (5), plnění zákonných povinností společnosti v souladu s lokální legislativou na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nelegálního zaměstnávání při kontrolách dodržování zákonů v těchto oblastech na stavbách.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů:  je plnění zákonných povinností společností v souladu s lokální legislativou (článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR) a oprávněné zájmy společnosti, které sleduje a z důvodu kterých je nezbytné zpracovávání Vašich osobních údajů (článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

Oprávněné zájmy: uzavření a plnění smluvního vztahu s dodavatelem / ochrana práv a uplatňování nároků společnosti.

Kategorie případných příjemců Vašich osobních údajů: Dodavatel, Daňové úřady, Orgány státní a veřejné správy a veřejné moci, Dodavatelé standardního softwarového vybavení anebo technické podpory, Dodavatelé webhostingu anebo cloudových služeb,  Dodavatelé odborných služeb (Právní poradci, Účetní, Daňoví poradci, Auditoři), Banky, Poštovní doručovatelé, Kurýři, Klienti.

Doba uchovávání osobních údajů (maximální): Osobní údaje se v dokumentaci spadající pod tento účel uchovávají po dobu 10 let vyjma případu, pokud by z jiného účelu vyplývala delší doba uchovávání.

 

Uchazeč o zaměstnání

V případě, pokud jste uchazečem o zaměstnání ve společnosti ze skupiny PYRONOVA, Vaše osobní údaje zpracovává za účelem posouzení Vašich předpokladů pro výkon obsazované pracovní pozice a případné pozvání na pohovor na obsazovanou pracovní pozici.

V případě, že jste neuspěli při získání pracovního místa ve společnosti ze skupiny PYRONOVA, o které jste se ucházeli, ale tato společnost by Vás v budoucnu chtěla oslovit s pracovní nabídkou, účelem zpracování Vašich osobních údajů ze strany této společnosti je evidence vhodných potenciálních uchazečů o zaměstnání.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů:  je Váš svobodný a jednoznačné udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR). V případě, že jste uchazečem o zaměstnání ve společnosti, jehož osobní údaje byly společnosti poskytnuty jinou fyzickou osobou (např. Vašim známým, rodinným příslušníkem, přítelem), právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je též Váš písemný souhlas se zpracováním osobních údajů (článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR). V případě, že z Vaší strany nebude souhlas udělen, Vaše osobní údaje od třetí strany společnost nepřevezme a nebude dále zpracovávat.

Kategorie případných příjemců Vašich osobních údajů: Žádný.

Doba uchovávání osobních údajů (maximální): Osobní údaje se uchovávají po dobu, na kterou jste jako uchazeč o zaměstnání udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, případně po kratší dobu do odvolání tohoto souhlasu.

 

Bývalý zaměstnanec v době nabytí účinnosti Nařízení GDPR

V případě, že jste bývalým zaměstnancem společnosti ze skupiny PYRONOVA, Vaše osobní údaje zpracovává pouze za účelem archivace v zájmu ochrany práv a uplatňování nároků společnosti a v zájmu plnění zákonných povinností na úseku registratury.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů:  plnění zákonných povinností společností v souladu s lokální legislativou (článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR) a oprávněné zájmy společnosti, které sleduje a z důvodu kterých je nezbytné zpracovávání Vašich osobních údajů (článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

Oprávněné zájmy: ochrana práv a uplatňování nároků společnosti.

Kategorie případných příjemců Vašich osobních údajů: Orgány státní a veřejné správy a veřejné moci, Dodavatelé standardního softwarového vybavení anebo technické podpory, Dodavatelé webhostingu anebo cloudových služeb, Kurýři, Poštovní doručovatelé.

Doba uchovávání osobních údajů (maximální): Osobní údaje v osobním spise se uchovávají po dobu 70 let od narození. Osobní údaje v mzdových listech se uchovávají po dobu 50 let. Osobní údaje v dokumentech o docházce, dovolené se uchovávají po dobu 3 let. Osobní údaje v ostatních dokumentech se uchovávají 3 až 10 let, vyjma případu, pokud by z jiného účelu vyplývala delší doba uchovávání.

 

Manželé anebo manželky zaměstnanců, vyživované děti zaměstnanců, rodiče vyživovaných dětí zaměstnanců, blízké osoby zaměstnanců / Manželé anebo manželky bývalých zaměstnanců v době nabytí účinnosti Nařízení GDPR, vyživované děti bývalých zaměstnanců v době nabytí účinnosti Nařízení GDPR, rodiče vyživovaných dětí bývalých zaměstnanců v době nabytí účinnosti Nařízení GDPR, blízké osoby bývalých zaměstnanců v době nabytí účinnosti Nařízení GDPR

V případě, že jste manžel anebo manželka zaměstnance, vyživované dítě zaměstnance, rodič vyživovaných dětí zaměstnance, blízká osoba zaměstnance ze společnosti ze skupiny PYRONOVA, Vaše osobní údaje zpracovává za účelem vedení personální a mzdové agendy ve vztahu k tomuto zaměstnanci a následné archivace v souladu s lokální legislativou.

V případě, že jste manžel anebo manželka bývalého zaměstnance, vyživované dítě bývalého zaměstnance, rodič vyživovaných dětí bývalého zaměstnance, blízká osoba bývalého zaměstnance ze společnosti ze skupiny PYRONOVA, Vaše osobní údaje jsme zpracovávali za účelem vedení personální a mzdové agendy ve vztahu k tomuto zaměstnanci a archivujeme je v souladu s lokální legislativou.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů: plnění zákonných povinností společností v souladu s lokální legislativou (článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR).

Kategorie případných příjemců Vašich osobních údajů: Zdravotní pojišťovny, Sociální pojišťovna, Daňové úřady, Penzijní společnosti, Důchodové správcovské společnosti, Úřad práce a sociálních věcí, Orgány státní a veřejné správy a veřejné moci, Dodavatelé standardního softwarového vybavení anebo technické podpory, Dodavatelé webhostingu anebo cloudových služeb, Kurýři, Poštovní doručovatelé, Banky.

Doba uchovávání osobních údajů (maximální): Osobní údaje se uchovávají 3 až 10 let.

 

Společník / Bývalý společník v době nabytí účinnosti Nařízení GDPR

 

V případě, že jste společníkem společnosti ze skupiny PYRONOVA, zpracovává Vaše osobní údaje za účelem (1) Vaší evidence v seznamu společníků vedeným společností a změn v něm, (2) zápisu a změn zápisu Vašich osobních údajů ve veřejném rejstříku a jejich výmaz z něho, (3) vyhotovení, používání a uchovávání korporačních dokumentů a s nimi souvisejících dokumentů a komunikace, přičemž uchovávání je vykonáváno v zájmu ochrany práv a uplatňování nároků společnosti a v zájmu plnění zákonných povinností na úseku registratury (4), plnění práv a povinností společností vyplývajících ze vztahu k Vám jako společníkovi (5) a plnění zákonných povinností společností v souladu s lokální legislativou na úseku vedení účetnictví.

V případě, že jste byl společníkem společnosti ze skupiny PYRONOVA a v době nabytí účinnosti GDPR už jím nejste, zpracovává Vaše osobní údaje za účelem (1) používání a uchovávání korporačních dokumentů a s nimi souvisejících dokumentů a komunikace, přičemž uchovávání je vykonáváno v zájmu ochrany práv a uplatňování nároků společnosti a v zájmu plnění zákonných povinností na úseku registratury.

Právním základem pro zpracovávání Vašich osobních údajů: je plnění vztahu ze strany společnosti, kterého jste jako společník účastníkem (článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR), plnění zákonných povinností společností v souladu s lokální legislativou (článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR) a oprávněné zájmy společnosti, které sleduje a z důvodu kterých je nezbytné zpracovávání Vašich osobních údajů (článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

Oprávněné zájmy: ochrana práv a uplatňování nároků společnosti.

Kategorie případných příjemců Vašich osobních údajů: Živnostenský orgán, Obchodní rejstřík, Orgány státní a veřejné správy a veřejné moci, Dodavatelé standardního softwarového vybavení anebo technické podpory, Dodavatelé webhostingu anebo cloudových služeb, Dodavatelé odborných služeb (Právní poradci, Účetní, Daňoví poradci, Auditoři), Banky, Poštovní doručovatelé, Kurýři.

Doba uchovávání osobních údajů (maximální): Osobní údaje v záznamech ze zasedání společníků společnosti, v ostatních korporačních dokumentech a s nimi souvisejících dokumentech a komunikací se uchovávají po dobu 5 let od zániku společnosti. Osobní údaje v dokumentech patřících pod účetní agendu se uchovávají 10 let, vyjma případu, že by z jiného účelu vyplývala delší doba uchovávání. Osobní údaje v seznamu společníků vedeném společností jsou uchovávány do doby, dokud jste společníkem společnosti. Osobní údaje v ostatních dokumentech se uchovávají po dobu 10 let od zániku vztahu společníka ke společnosti.

 

Statutární orgán / Bývalý statutární orgán v době nabytí účinnosti Nařízení GDPR

V případě, že jste statutárním orgánem společnosti ze skupiny PYRONOVA, zpracovává Vaše osobní údaje (1) na přípravu, negociaci, uzavření, změny a doplnění, evidenci smluvního vztahu s Vámi, (2) na plnění tohoto smluvního vztahu uzavřeného s Vámi, (3) zápisu a změny zápisu Vašich osobních údajů ve veřejném rejstříku a jejich výmazu z něho, (4) za účelem vyhotovení, používání a uchovávání korporačních dokumentů, s nimi souvisejících dokumentů a komunikace, přičemž uchovávání je vykonáváno v zájmu ochrany práv a uplatňování nároků společnosti a v zájmu plnění zákonných povinností na úseku registratury, (5) a plnění zákonných povinností společností v souladu s lokální legislativou na úseku vedení účetnictví.

V případě, že jste byl statutárním orgánem společnosti ze skupiny PYRONOVA a v době nabytí účinnosti Nařízení GDPR už jím nejste, zpracovává Vaše osobní údaje za účelem (1) používání a uchovávání korporačních dokumentů a jiných dokumentů a komunikace, přičemž uchovávání je vykonáváno v zájmu ochrany práv a uplatňování nároků společnosti a v zájmu plnění zákonných povinností na úseku registratury.

Právním základem pro zpracovávání Vašich osobních údajů: je plnění smlouvy ze strany společnosti, které jste smluvní stranou včetně plnění předsmluvního vztahu s Vámi (článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR), plnění zákonných povinností společností v souladu s lokální legislativou (článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR) a oprávněné zájmy společnosti, které sleduje a z důvodu kterých je nezbytné zpracovávání Vašich osobních údajů (článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

Oprávněné zájmy:  ochrana práv a uplatňování nároků společnosti.

Kategorie případných příjemců Vašich osobních údajů: Živnostenský úřad, Obchodní rejstřík, Orgány státní a veřejné správy a veřejné moci, Dodavatelé standardního softwarového vybavení anebo technické podpory, Dodavatelé webhostingu anebo cloudových služeb, Dodavatelé odborných služeb (Právní poradci, Účetní, Daňoví poradci, Auditoři), Banky, Poštovní doručovatelé, Kurýři.

Doba uchovávání osobních údajů (maximální): Osobní údaje v dokumentech o oprávnění vykonávat podnikatelskou činnosti anebo jinou činnost, v záznamech ze zasedání statutárního orgánu společnosti, v ostatních korporačních dokumentech a s nimi souvisejících dokumentech a komunikaci, se uchovávají po dobu 5 let od zániku společnosti. Osobní údaje v dokumentech patřících pod účetní agendu se uchovávají 10 let vyjma případu, pokud by z jiného účelu vyplývala delší doba uchovávání. Osobní údaje v ostatních dokumentech (např. smlouva) se uchovávají po dobu 10 let od zániku vztahu statutárního orgánu ke společnosti.

Dlužník / Bývalý dlužník v době nabytí účinnosti Nařízení GDPR

V případě, že jste dlužníkem společnosti ze skupiny PYRONOVA,  Vaše osobní údaje zpracovává pro účely mimosoudního vymáhání její pohledávky včetně následné archivace dokumentace v zájmu ochrany práv a uplatňování nároků společnosti.

V případě, že jste byl dlužníkem společnosti ze skupiny PYRONOVA a v době nabytí účinnosti Nařízení GDPR už jím nejste, Vaše osobní údaje zpracovává za účelem archivace dokumentace v zájmu ochrany a uplatňování práv a nároků společnosti.

Právním základem pro zpracovávání Vašich osobních údajů společností:  jsou oprávněné zájmy společnosti, které sleduje a z důvodu kterých je nezbytné zpracovávání Vašich osobních údajů (článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

Oprávněné zájmy: ochrana práv a uplatňování nároků společnosti.

Kategorie případných příjemců: Dodavatelé standardního softwarového vybavení anebo technické podpory, Dodavatelé webhostingu anebo cloudových služeb, Právní poradci, Banky, Poštovní doručovatelé, Kurýři.

Doba uchovávání osobních údajů (maximální): Osobní údaje se uchovávají po dobu 10 let od skončení vymáhání.

Osoba jednající pod dlužníkem / Osoba, která jednala pod dlužníkem

V případě, že jste osoba jednající pod naším dlužníkem (např. jeho zaměstnanec, člen orgánu, subdodavatel anebo jiná osoba), Vaše osobní údaje zpracovává společnost ze skupiny PYRONOVA pro  účely mimosoudního vymáhání její pohledávky včetně následné archivace dokumentace v zájmu ochrany práv a uplatňování nároků společnosti.

V případě, že jste osoba, která jednala pod dlužníkem (např. jeho zaměstnanec, člen orgánu, subdodavatel anebo jiná osoba), Vaše osobní údaje společnost ze skupiny PYRONOVA zpracovává pro účely mimosoudního vymáhání její pohledávky a pokud už byla vymožena pro účely následné archivace dokumentace, a to vše v zájmu ochrany práv a uplatňování nároků společnosti.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů: je plnění zákonných povinností společností v souladu s lokální legislativou (článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR) a oprávněné zájmy společnosti, které sleduje a z důvodu kterých je nezbytné zpracovávání Vašich osobních údajů (článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

Oprávněné zájmy: ochrana práv a uplatňování nároků společnosti.

Kategorie případných příjemců osobních údajů: Dodavatelé standardního softwarového vybavení anebo technické podpory, Dodavatelé webhostingu anebo cloudových služeb, Právní poradci, Banky, Poštovní doručovatelé, Kurýři.

Doba uchovávání osobních údajů (maximální): Osobní údaje se uchovávají po dobu 10 let od skončení vymáhání.

Účastník jednání / Bývalý účastník jednání v době nabytí účinnosti Nařízení GDPR

V případě, že jste účastníkem soudního anebo jiného jednání v jakémkoliv postavení v právní věci, která je vedena proti společnosti ze skupiny PYRONOVA, anebo je naopak vedena anebo iniciována  společností ze skupiny PYRONOVA  proti Vám a/anebo jinému účastníkovi jednání, Vaše osobní údaje zpracovává pro účely vedení tohoto jednání a následné archivace dokumentace v zájmu ochrany práv a uplatňování nároků společnosti.

V případě, že jste byl účastníkem soudního anebo jiného jednání v jakémkoliv postavení v právní věci, která byla vedena proti společnosti ze skupiny PYRONOVA, anebo naopak byla vedena anebo iniciována společností ze skupiny PYRONOVA proti Vám a/anebo jinému účastníkovi jednání a v době nabytí účinnosti Nařízení GDPR už jím nejste, Vaše osobní údaje zpracovává pro účely archivace dokumentace v zájmu ochrany práv a uplatňování nároků společnosti.

Právním základem pro zpracovávání Vašich osobních údajů: je plnění zákonných povinností společností v souladu s lokální legislativou (článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR) a oprávněné zájmy společnosti, které sleduje a z důvodu kterých je nezbytné zpracovávání Vašich osobních údajů (článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

Oprávněné zájmy:  ochrana práv a uplatňování nároků společnosti.

Kategorie případných příjemců osobních údajů: Soudy, Rozhodčí soudy, Exekutoři, Orgány činné v trestním anebo přestupkovém řízení, Orgány státní a veřejné správy a veřejné moci, Účastníci jednání včetně svědků, znalců, tlumočníků a jiných, Dodavatelé standardního softwarového vybavení anebo technické podpory, Dodavatelé webhostingu anebo cloudových služeb, Dodavatelé odborných služeb (Právní poradci, Účetní, Daňoví poradci, Auditoři), Banky, Poštovní doručovatelé, Kurýři.

Doba uchovávání osobních údajů (maximální): Osobní údaje se uchovávají po dobu 10 let od skončení jednání.

Adresát a odesílatel pošty / Bývalý adresát anebo odesílatel pošty v době nabytí účinnosti Nařízení GDPR

V případě, že jste adresátem, kterému společnost ze skupiny PYRONOVA zasílá anebo zasílala korespondenci anebo naopak odesílatelem, od kterého přijímá anebo přijímala korespondenci, ať už v listinné podobě anebo elektronické podobě přes elektronickou schránku, Vaše osobní údaje společnost zpracovává za účelem evidence pošty v souladu s lokální legislativou.

V případě, že jste adresátem, kterému společnost ze skupiny PYRONOVA zasílá vánoční/novoroční pozdrav, Vaše osobní údaje společnost zpracovává pro účely oprávněných zájmů společnosti, které sleduje.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů: je plnění zákonných povinností společností v souladu s lokální legislativou (článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR) a oprávněné zájmy společnosti, které sleduje a z důvodu kterých je nezbytné zpracovávání Vašich osobních údajů (článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

Oprávněné zájmy: udržení dobrých vztahů v obchodných kruzích a budování dobrého jména a pověsti společnosti

Kategorie případných příjemců osobních údajů: Orgány státní a veřejné správy a veřejné moci, Dodavatelé standardního softwarového vybavení a technické podpory, Dodavatelé webhostingu anebo cloudových služeb, Kurýři, Poštovní doručovatelé.

Doba uchovávání osobních údajů (maximální): Osobní údaje se uchovávají po dobu 10 let v evidenci pošty. V případě sledování oprávněných zájmů společností po dobu trvání tohoto zájmu ve vztahu k adresátovi (ten může skončit např. při přerušení spolupráce úplně anebo po delší dobu).

Osoba jednající pod adresátem anebo odesílatelem pošty / Osoba, která jednala pod adresátem anebo odesílatelem

V případě, pokud jste osobou jednající anebo která jednala pod adresátem, jemuž společnost ze skupiny PYRONOVA  zasílá anebo zasílala korespondenci anebo naopak osobou jednající anebo která jednala pod odesílatelem od kterého přijímá anebo přijala korespondenci, ať už v listinné podobě anebo elektronické podobě přes elektronickou schránku (např. zaměstnanec, člen orgánu, subdodavatel anebo jiná osoba), Vaše osobní údaje zpracovává za účelem evidence pošty v souladu s lokální legislativou.

V případě, pokud Vám společnost ze skupiny PYRONOVA zasílá vánoční/novoroční pozdrav, Vaše osobní údaje společnost zpracovává pro účely oprávněných zájmů společnosti, které sleduje.

Právním základem pro zpracovávání Vašich osobních údajů: je plnění zákonných povinností společností v souladu s lokální legislativou (článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR) a oprávněné zájmy společnosti, které sleduje a z důvodu kterých je nezbytné zpracovávání Vašich osobních údajů (článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

Oprávněné zájmy: udržení dobrých vztahů v obchodních kruzích a budování dobrého jména a pověsti společnosti.

Kategorie případných příjemců osobních údajů: Orgány státní a veřejné správy a veřejné moci, Dodavatelé standardního softwarového vybavení a technické podpory, Dodavatelé webhostingu anebo cloudových služeb, Kurýři, Poštovní doručovatelé.

Doba uchovávání osobních údajů (maximální): Osobní údaje se uchovávají po dobu 10 let v evidenci pošty. V případě sledování oprávněných zájmů společností po dobu trvání tohoto zájmu ve vztahu k adresátovi (ten může skončit např. při přerušení spolupráce úplně anebo po delší dobu).

Dotčená osoba

V případě, že jste dotčenou osobou, která uplatňuje vůči společnosti ze skupiny PYRONOVA  svá práva podle Nařízení GDPR, zpracovává Vaše osobní údaje za účelem jejich vyřizování (žádostí).

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů: je plnění zákonných povinností společností v souladu s legislativou EU a lokální legislativou (článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR).

Kategorie případných příjemců osobních údajů: Orgány státní a veřejné správy a veřejné moci, Dodavatelé standardního softwarového vybavení anebo technické podpory, Dodavatelé webhostingu anebo cloudových služeb, Kurýři, Poštovní doručovatelé.

Doba uchovávání osobních údajů (maximální): Osobní údaje se uchovávají po dobu 1 roka ode dne vyřízení žádosti.

Účastník společenské akce

V případě, že jste byli pozváni a přihlásili jste se na společenskou akci organizovanou společností ze skupiny PYRONOVA, které jste poskytli Vaše osobní údaje, ta je zpracovává za účelem organizace a zabezpečení Vaší účasti na organizované společenské akci. Na společenských akcích mohou být vyhotoveny fotografie za účelem marketingové propagace společnosti ze skupiny PYRONOVA a svým pohybem v zřetelně označeném prostoru snímaném označeným fotografem vyjadřujete souhlas s tímto zpracováním osobních údajů. V případě nesouhlasu máte možnost vyhnout se snímanému prostoru. Máte právo kdykoliv účinně namítat proti vyhotovení fotografie Vaší osoby. S vaším souhlasem mohou být Vaše fotografie zveřejněny i na profilu společnosti na sociální síti.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů: je Váš svobodný a jednoznačně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR). Souhlas může být udělen písemně anebo i aktivním jednáním v podobě dobrovolného vyfocení. V případě pozvání a zabezpečení Vaší účasti na společenské akci je právním základem sledování oprávněných zájmů společnosti (článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

Oprávněné zájmy: udržení dobrých vztahů v obchodních kruzích a budování dobrého jména a pověsti společnosti.

Kategorie případných příjemců osobních údajů: Společnosti poskytující služby fotografa, Provozovatelé sociálních sítí, Registrovaní uživatelé sociálních sítí.

Doba uchovávání osobních údajů (maximální): V případě sledování oprávněných zájmů společností po dobu trvání tohoto zájmu ve vztahu k Vám (ten může skončit např. při přerušení spolupráce úplně anebo po delší dobu). V případě souhlasu se osobní údaje uchovávají po dobu, na kterou jste dali souhlas a pokud není doba stanovena, tak do odvolání souhlasu.

Uživatel sociálních sítí

Na sociálních sítích (facebook, instragram, youtube, linkedIn a jiné) jsou vytvořeny profily skupiny PYRONOVA anebo společnosti ze skupiny PYRONOVA, kde dochází ke zpracovávání osobních údajů registrovaných uživatelů, kteří používají i námi profesionálně administrované profily. Toto zpracování se řídí samostatnými podmínkami na ochranu Vašeho soukromí, které jsou transparentně zveřejněny v rámci našich profilů zřízených na sociálních sítích.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů: je Váš svobodný a jednoznačně udělený souhlas se zpracováváním osobních údajů (článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR) – potvrzený jednoznačným jednáním – interakce v rámci našeho profilu (např. „Líbí se mi“ anebo „Sdílej“ apod.) anebo jiným aktivním jednáním spojeným s využíváním našeho profilu zřízeného na sociální síti (např. komentování příspěvků).

Kategorie případných příjemců osobních údajů: Provozovatelé sociálních sítí, Registrovaní uživatelé sociálních sítí.

Doba uchovávání osobních údajů (maximální): Po dobu až do odvolání Vašeho souhlasu, vyjma případu, pokud by došlo k dřívějšího ukončení zpracovávání osobních údajů.

Žadatel o sponzoring

V případě, že jste žadatelem o sponzoring, účelem zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti ze skupiny PYRONOVA (1) je posouzení žádosti o sponzorství a (2) případně uzavření smlouvy o sponzoringu, (3)  její plnění, (4) archivaci všech dokumentů včetně komunikací souvisejících se smluvním vztahem uzavřeným s Vámi v zájmu ochrany práv a uplatňování nároků společnosti a v zájmu plnění zákonných povinností na úseku registratury (5) pro plnění zákonných povinností společnosti v souladu s lokální legislativou na úseku vedení účetnictví.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů:  je plnění smlouvy ze strany společnosti, které jste smluvní stranou včetně plnění předsmluvního vztahu s Vámi (článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR), plnění zákonných povinností společností v souladu s lokální legislativou (článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR) a oprávněné zájmy společnosti, které sleduje a z důvodu kterých je nezbytné zpracování Vašich osobních údajů (článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

Oprávněné zájmy: ochrana práv a uplatňování nároků společnosti.

Kategorie případných příjemců osobních údajů: Daňové úřady, Orgány státní a veřejné správy a veřejné moci, Dodavatelé standardního softwarového vybavení anebo technické podpory, Dodavatelé webhostingu anebo cloudových služeb, Dodavatelé odborných služeb (Právní poradci, Účetní, Daňoví poradci, Auditoři), Banky, Poštovní doručovatelé, Kurýři, Jiní Dodavatelé.

Doba uchovávání osobních údajů (maximální): Osobní údaje se v dokumentaci spadající pod tento účel uchovávají po dobu 10 let, vyjma případu, pokud by z jiného účelu vyplývala delší doba uchovávání.

Osoba jednající pod žadatelem o sponzoring / Osoba, která jednala pod žadatelem o sponzoring

V případě, že jste osoba jednající pod žadatelem o sponzoring anebo která pod ním jednala (např. zaměstnanec anebo člen orgánu žadatele o sponzoring), účelem zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti ze skupiny PYRONOVA může být některý z následujících účelů a to (1) posouzení žádosti o sponzorství a (2) případně uzavření smlouvy o sponzoringu, (3)  její plnění, (4) archivace všech dokumentů včetně komunikací souvisejících se smluvním vztahem uzavřeným s Vámi v zájmu ochrany práv a uplatňování nároků společnosti a v zájmu plnění zákonných povinností na úseku registratury (5) pro plnění zákonných povinností společnosti v souladu s lokální legislativou na úseku vedení účetnictví.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů:  je plnění zákonných povinností společností v souladu s lokální legislativou (článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR) a oprávněné zájmy společnosti, které sleduje a z důvodu kterých je nezbytné zpracování Vašich osobních údajů (článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

Oprávněné zájmy:  uzavření a plnění smluvního vztahu se žadatelem o sponzoring / ochrana práv a uplatňování nároků společnosti.

Kategorie případných příjemců Vašich osobních údajů: Daňové úřady, Orgány státní a veřejné správy a veřejné moci, Dodavatelé standardního softwarového vybavení anebo technické podpory, Dodavatelé webhostingu anebo cloudových služeb, Dodavatelé odborných služeb (Právní poradci, Účetní, Daňoví poradci, Auditoři), Banky, Poštovní doručovatelé, Kurýři, Jiní Dodavatelé.

Doba uchovávání osobních údajů (maximální): Osobní údaje se v dokumentaci spadající pod tento účel uchovávají po dobu 10 let, vyjma případu, pokud by z jiného účelu vyplývala delší doba uchovávání.

 

Jiná osoba, která nás kontaktuje

V případě, že nespadáte pod žádnou z výše uvedených osob a kontaktujete nás prostřednictvím Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení Vaší poptávky a zpětného kontaktování z naší strany.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů: je Váš svobodný a jednoznačně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR), který vyjadřujete Vašim aktivním jednáním (kontaktováním).

Kategorie případných příjemců osobních údajů: Orgány státní a veřejné správy a veřejné moci, Dodavatelé standardního softwarového vybavení anebo technické podpory, Dodavatelé webhostingu anebo cloudových služeb, Kurýři, Poštovní doručovatelé, Jiní Dodavatelé.

Doba uchovávání osobních údajů (maximální): Po dobu nezbytnou k vyřízení Vaší zprávy, resp. po dobu do odvolání Vašeho souhlasu.

Návštěva v provozu PYRONOVA s.r.o. v Trnavě v Slovenské republice

V případě, že jste návštěvníkem provozovny společnosti PYRONOVA s.r.o. na adrese Ivana Krasku 31 v Trnavě na Slovensku, dochází tak ke zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím kamerového systému v zájmu ochrany majetku společnosti PYRONOVA s.r.o. a majetku jiných, ochrany zdraví, ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti a prevence před pácháním trestných činů a přestupků a jejich odhalování.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů:  oprávněné zájmy společnosti, které sleduje a z důvodu kterých je nezbytné zpracování Vašich osobních údajů (článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

Oprávněné zájmy:  ochrana majetku společnosti / ochrana majetku jiných / ochrana zdraví / ochrana veřejného pořádku, bezpečnosti, a prevence před pácháním trestných činů a přestupků a jejich odhalování.

Kategorie případných příjemců Vašich osobních údajů: Orgány činné v trestním řízení, Soudy, Právní zástupci.

Doba uchovávání osobních údajů (maximální): Kamerový záznam se uchovává po dobu 15 dní od jeho vyhotovení.  Výjimku  představuje případ, kdy orgán veřejné moci oprávněný k projednání trestného činu anebo přestupku, vydá pokyn k uchování záznamu z kamerového systému, aby jeho likvidací nebyl zmařen účel ním vedeného jednání.

7. Jste povinni poskytnout Vaše osobní údaje?

V případě, že je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů plnění zákonné  povinnosti společnosti ze skupiny PYRONOVA a vy jí odmítnete poskytnout Vaše osobní údaje, může to vést ke vzniku například škody, jejíž náhradu si může vůči Vám uplatňovat (např. pokud by v příčinné souvislosti s nesplněním povinnosti byla uložena sankce). V takovém případě je poskytnutí Vašich osobních údajů zákonným požadavkem a jste povinen je poskytnout. V jiném případě může být důsledkem neposkytnutí Vašich osobních údajů, které vyžaduje zákon, neuzavření smluvního vztahu s Vámi, přičemž v tomto případě je poskytnutí osobních údajů dobrovolné.

V případě, že je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uzavření anebo plnění smluvního vztahu se společností ze skupiny PYRONOVA a vy jí odmítnete poskytnout Vaše osobní údaje, nebude možné vstoupit do smluvního vztahu se společností ze skupiny PYRONOVA. Poskytnutí osobních údajů z Vaší strany je však dobrovolné.

V případě, že je právním základem pro zpracovávání Vašich osobních údajů oprávněný zájem společnosti ze skupiny PYRONOVA v souladu se článkem 6 odst. 1 písm. f) Nařízení jste povinen toto zpracování strpět, ale máte vůči němu právo podat námitku.

V případě, že je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas se zpracováním osobních údajů a vy odmítnete souhlas udělit společnosti ze skupiny PYRONOVA, nebude možné zpracovávat Vaše osobní údaje za určeným účelem a přiměřeně jednat (například, pokud jste uchazeč o zaměstnání ve společnosti ze skupiny PYRONOVA a neposkytnete jí souhlas ke zpracování osobních údajů, nebudeme moci posoudit Vaše předpoklady a pozvat Vás na pohovor). Poskytnutí osobních údajů z Vaší strany je však dobrovolné.

8. Jakým způsobem můžete odvolat udělený souhlas, pokud je zpracování Vašich osobních údajů na něm založeno?

V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlase uděleném společnosti ze skupiny PYRONOVA, můžete kdykoliv tento souhlas odvolat doručením oznámení této společnosti na její kontaktní údaje uvedené výše. Obsahem oznámení musí být odvolání uděleného souhlasu.

Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů provedená před jeho odvoláním.

Odvoláním souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů ale nedochází ke skončení zpracování těch Vašich osobních údajů, které zpracovává společnost ze skupiny PYRONOVA na jiném právním základě, o čemž se můžete u ní informovat.

9. Jaká jsou Vaše další práva ve vztahu k osobním údajům?

V první řadě máte právo dostat jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká máte práva.

Máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům – máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás má společnost ze skupiny PYRONOVA k dispozici, jako i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používá. Ve většině případů Vám budou Vaše osobní údaje poskytnuty v písemné listinné formě, pokud nepožadujete jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou Vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné.
 • Právo na opravu osobních údajů – přijímáme přiměřená opatření, abychom zabezpečili přesnost, úplnost a aktuálnost osobních údajů, které o Vás má společnost ze skupiny PYRONOVA k dispozici. Pokud si myslíte, že osobní údaje, kterými disponuje, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím neváhejte společnost ze skupiny PYRONOVA požádat, aby tyto informace upravila, aktualizovala nebo doplnila.
 • Právo na výmaz (na zapomenutí) – máte právo požádat společnost ze skupiny PYRONOVA o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které o Vás získala, už nejsou více potřebné k naplnění původního účelu zpracovávání. Vaše právo je však potřebné posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například, může mít určité právní a regulační povinnosti anebo oprávněné zájmy, což znamená, že nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů – za určitých okolností jste oprávněn požádat společnost ze skupiny PYRONOVA, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jedná se například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás má, mohou být nepřesné anebo když si myslíte, že už Vaše osobní údaje nepotřebuje využívat.
 • Právo na přenosnost osobních údajů – za určitých okolností máte právo požádat společnost ze skupiny PYRONOVA o přenos osobních údajů, které jste jí poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká pouze osobních údajů, které od Vás získala na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran.
 • Právo namítat – máte právo namítat vůči zpracování údajů, které je založeno na legitimních oprávněných zájmech společnosti ze skupiny PYRONOVA. V případě, že nemá přesvědčivý, legitimní a oprávněný důvod ke zpracovávání a Vy podáte námitku, nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat.
 • Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů – pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovává společnost ze skupiny PYRONOVA nespravedlivě anebo nezákonně, můžete podat stížnost na příslušný kontrolní úřad ve členském státě Evropského hospodářského prostoru (EHP), ve kterém žijete nebo pracujete, anebo ve kterém mělo dojít k případnému porušení právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
 • Právo odmítnout automatizované a individuální rozhodování a profilování – máte právo na to, aby se na Vás nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracovávání včetně profilování, a které má právní účinky, které se Vás týkají anebo Vás podobně významně ovlivňují.

Tato práva jsou blíže upravena v článcích 15 až 22 Nařízení GDPR. Pro bližší seznámení se s nimi nás můžete kdykoliv kontaktovat. Nařízení GDPR stanovuje všeobecné podmínky výkonu Vašich jednotlivých práv. Jejich existence však automaticky neznamená, že při uplatňovaní jednotlivých práv jim bude ze strany společnosti ze skupiny PYRONOVA vyhověno, nakolik v konkrétním případě se mohou uplatňovat i výjimky, resp. některá práva jsou navázána na konkrétní podmínky, které nemusí být v každém případě splněny. Vaší žádostí týkající se konkrétního práva se bude společnost ze skupiny PYRONOVA vždy zabývat a zkoumat z hlediska právní úpravy a uplatnitelných výjimek.

Každé z těchto práv můžete kdykoliv uplatnit vůči společnosti ze skupiny PYRONOVA doručením oznámení na její kontaktní údaje uvedené výše. Postup vyřizování oznámení je upraven interními směrnicemi skupiny PYRONOVA.

10. Kam přenášíme Vaše osobní údaje?

Přenos Vašich osobních údajů do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EU, Island, Norsko, a Lichtenštejnsko) nezamýšlíme.

11. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě na serveru, v databázi uložené na PC a případně na jiném zařízení nebo v listinné podobě.

Žádná společnost ze skupiny PYRONOVA nevykonává takové zpracovatelské operace, na základě kterých by docházelo k přijímání rozhodnutí s právním účinkem anebo jiným podstatným vlivem na Vaši osobu, které by byly založeny na automatizovaném zpracovávání Vašich osobních údajů. Společnosti ze skupiny PYRONOVA stejně tak nepoužívají profilování při zpracovávání osobních údajů.

12. Jak zabezpečíme ochranu Vašich osobních údajů?

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás prvořadá. Abychom zabezpečili ochranu Vašich osobních údajů, přijali jsme potřebná technická a organizační opatření.

13. Nejste spokojen?

Pokud nejste spokojen s tím, jak společnost ze skupiny PYRONOVA zpracovává Vaše osobní údaje, můžete ji kdykoliv kontaktovat na kontaktních údajích uvedených výše v těchto zásadách.

14. Odkdy jsou platné tyto zásady a jak je lze měnit?

Tyto Generální zásady ochrany osobních údajů skupiny PYRONOVA nabývají účinnosti dne 25.05.2018. Vyhrazujeme si právo tyto zásady změnit, pokud dojde ke změně zpracovávání osobních údajů. O každé změně budete informován prostřednictvím našeho webu www.pyronova.com.